Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Homiletyka fundamentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-T-055 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Homiletyka fundamentalna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii pastoralnej - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego, w których występują emisja głosu oraz retoryka i teoria komunikacji. Student powinien przed przystąpieniem do zajęć zaliczyć ćwiczenia z emisji głosu; wiedza w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę

Skrócony opis:

Homiletyka fundamentalna ma przygotować studentów do należytego głoszenia słowa Bożego. Ma ukazać rolę słowa Bożego w realizacji dziejów zbawienia, zobrazować kierunki rozwojowe kaznodziejstwa w dotychczasowej historii Kościoła, ukazać wymogi stawiane głoszącemu słowo Boże. Student powinien zapoznać się z teologią słowa Bożego (słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc słowa Bożego, słowo i sakrament) oraz z podstawowymi typami przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne).

Pełny opis:

1. Teologia Słowa Bożego (Słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc Słowa Bożego, słowo i sakrament).

2. Teologia przepowiadania słowa Bożego (natura kościelnego przepowiadania, elementy konstytutywne przepowiadania: cel, podmiot, przedmiot, adresaci).

3. Podstawowe typy przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne).

4. Historia kaznodziejstwa:

a. Przepowiadanie apostolskie;

b. Przepowiadanie w okresie patrystycznym;

c. Przepowiadanie w średniowieczu;

d. Przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu;

e. Przepowiadanie w XIX i XX wieku.

Literatura:

Obowiązkowa:

Dyrektorium homiletyczne;

Franciszek, Evangelii Gaudium 135-159

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, t. 1-3;

Siwek G., Przepowiadanie słowa Bożego, [w:] Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 131–179.

Uzupełniająca:

Adamek Z. Homiletyka. Tarnów 1992.

Müller K., Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003;

Efekty uczenia się:

Zrozumienie roli słowa Bożego w realizacji dziejów zbawienia.

Poznanie historii kaznodziejstwa (przepowiadanie apostolskie, przepowiadanie w okresie patrystycznym, przepowiadanie w średniowieczu, przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu, przepowiadanie w XIX i XX wieku.

Poznanie podstawowych typów przepowiadania słowa Bożego (misyjne, katechetyczne, homilijne).

Zapoznanie się z teologią słowa Bożego (słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc słowa Bożego, słowo i sakrament).

Poznanie głównych zasad działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

Umiejętność dokonania syntezy powiązanych z sobą różnych dyscyplin teologicznych w celu popularyzowania ich w ramach przepowiadania kaznodziejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna – systematycznie od połowy semestru do końca semestru;

kolokwium pisemne – koniec semestru.

Średnia ważona: kolokwium pisemne – 50%; praca pisemna – 50%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: kolokwium pisemne – 50%; praca pisemna – 50%

Pełny opis:

W ramach modułu Homiletyka szczegółowa student kontynuuje przygotowanie do należytego głoszenie słowa Bożego poprzez przepowiadanie kaznodziejskie. Moduł ma ukazać zagadnienia homiletyki szczegółowej. Homiletyka szczegółowa dokonuje podziału i opisu poszczególnych jednostek przepowiadania kaznodziejskiego: ze względu na formę, okoliczności, wiek słuchaczy, seryjność przepowiadania, kontekst roku liturgicznego oraz sposób komunikacji. W ramach modułu następuje wypracowanie umiejętności głoszenia różnych form kazań i homilii a zwłaszcza: monologowej, dialogicznej, obrzędowej, dla poszczególnych grup wiekowych oraz w różnym kontekście roku liturgicznego, a także o różnym sposobie komunikacji. Student dokonuje samodzielnej, krytycznej analizy homilii i kazań oraz samodzielnie przygotowuje i wygłasza homilie, zwłaszcza homilie ślubne, pogrzebowe, pasyjne oraz przygotowuje serię rekolekcji dla dzieci i dorosłych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Szewczyk
Prowadzący grup: Leszek Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: kolokwium pisemne – 50%; praca pisemna – 50%

Pełny opis:

1. Teologia Słowa Bożego (Słowo Boże w Piśmie Świętym, zbawcza moc Słowa Bożego, słowo i sakrament).

2. Teologia przepowiadania słowa Bożego (natura kościelnego przepowiadania, elementy konstytutywne przepowiadania: cel, podmiot, przedmiot, adresaci).

3. Podstawowe typy przepowiadania (misyjne, katechetyczne, homilijne).

4. Historia kaznodziejstwa:

a. Przepowiadanie apostolskie;

b. Przepowiadanie w okresie patrystycznym;

c. Przepowiadanie w średniowieczu;

d. Przepowiadanie w okresie renesansu, oświecenia i romantyzmu;

e. Przepowiadanie w XIX i XX wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.