Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna - Kościół Chrystusowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KRK-TZ-054
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia dogmatyczna - Kościół Chrystusowy
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty dla teologii zaocznej ogólnej - 8 sem.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abucewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Abucewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Woźnica
Prowadzący grup: Anna Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ocen z egzaminu i z zaliczenia ćwiczeń.


Ocena z egzaminu: średnia ocen egzaminu z poszczególnych części (sakramentologii, eklezjologii, mariologii).


Ocena z ćwiczeń: średnia ocen z kolokwiów i pracy semestralnej.

Pełny opis:

Moduł poświęcony jest podstawowym zagadnieniom z zakresu eklezjologii, sakramentologii i mariologii. Materiał prezentowany będzie w tych trzech działach.

Każdy z przedmiotów ukazuje dane biblijne, historyczne (rozwój doktryny) oraz kwestie systematyczne.

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kempa
Prowadzący grup: Jacek Kempa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się w proporcjach wagowych 2:1:1 następujące elementy: egamin ustny z całości materiału (tezy zostaną przekazane w ustalony sposób - na platformie Teams) - ocena sumaryczna z ćwiczeń - ocena pisemnej pracy semestralnej (tematy na platformie Teams).

Pełny opis:

Moduł ma na celu zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie klasycznych traktatów teologii dogmatycznej: eklezjologii, mariologii oraz sakramentologii. Wiedzy tej ma towarzyszyć nabycie umiejętności stosowania jej w kontekstach pastoralnych, ze szczególnym zaakcentowaniem wymiaru ekumenicznego. W ramach wykładów przedstawione zostaną w pogłębiony sposób wybrane zagadnienia z tego obszernego zakresu. Uwzględniony zostanie standardowy schemat wykładu: podstawy biblijne - rozwój historycznodogmatyczny - zagadnienia systematyczne.

Udział w wykładach a także ćwiczeniach będzie stanowił wprowadzenie w samodzielną lekturę. Całość zajęć oraz pracy własnej będzie weryfikowana w pracy semestralnej oraz przez egzamin ustny na końcu semestru.

Uwagi:

Literatura: poniżej, w sekcji "wykład"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)