Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PDZ-KM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura medialna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ograniczonego wyboru

Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza z socjologii, psychologii i pedagogiki.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu unaocznienie wielości znaczeń jakie niosą z sobą media (głównie tzw. nowe media) w zakresie szeroko pojętej kultury – ze szczególnym uwzględnieniem działalności upowszechnieniowej z zakresu edukacji (jako formy zinstytucjonalizowanej, popularyzatorskiej), kultury i sztuki, promocji aktywności kulturalnej, samorealizacji oraz integracji społecznej. Istotnym obszarem tematyki zajęć jest przybliżenie problemów z zakresu wirtualizacji rzeczywistości społecznej, przemian medialnej sfery publicznej oraz określenie potencjału dla edukacji wynikających z tzw. kultury uczestnictwa.

Literatura:

Mirosław Filiciak, Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.

Lawrence Lessing, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005.

Henry Jenkins, Konwergencja mediów, WAiP, Warszawa 2007.

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP, Warszawa 2010.

Andrew Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.

Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje, klasyfikuje oraz analizuje prawidłowości dotyczące relacji środowiska mediów do odbiorców i uczestników kultury medialnej bazując na teoriach i wiedzy z zakresu komunikowania masowego.

Zna sposoby dystrybucji wiedzy poprzez media.

Umiejętności:

Posiada podstawową umiejętność obserwacji i analizy wybranych zjawisk życia społecznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu upowszechniania kultury

Wykazuje się umiejętnością sprecyzowania i prezentacji [w formie pisemnej i ustnej] indywidualnych poglądów i wiedzy o procesach komunikacji medialnej popartą argumentacją odwołującą się do wybranych fragmentów wiedzy kierunkowej i specjalistycznej.

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy. Posiada przekonanie o wartości podejmowania związanych z kulturą medialną działań edukacyjnych i upowszechnieniowych które traktuje jako stymulator rozwoju osobowego i grupowego (wykorzystując ku temu środki i narzędzia wywodzących się z szeroko pojętej kultury medialnej).

Jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w budowaniu, wspieraniu i rozwijaniu grup, organizacji i instytucji realizujących związane z kulturą medialną działania o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym.

Metody i kryteria oceniania:

Test z wiedzy o mediach

Projekt upowszechniania wiedzy w nowych mediach

Prezentacja wiedzy o wybranym obszarze kultury medialnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.