Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa po II roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-PZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa po II roku
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot pozwala studentom: - zapoznać się z dokumentacją organizacyjną danej placówki oraz formami udzielanej pomocy, - udział we wszystkich możliwych formach pracy wychowawców i pedagoga placówki (w poradnictwie specjalistycznym, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, w zagospodarowaniu w formie rzeczowej itp.), - przygotować analizę wybranej sytuacji kryzysowej, - zapoznać się ze sposobami postępowania w sytuacji kryzysowej: kryzys małżeński, przemoc w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe, zachowania samobójcze, utrata dziecka, osierocenie, - zweryfikować przydatność ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy opiekuńczo-wychowawczej, - zapoznać się ze specyfiką pomocy i wparcia udzielanego przez daną organizację pozarządową.

Wymagania wstępne

Pełny opis:

według przewodnika praktyk

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot pozwala studentom: - zapoznać się z dokumentacją organizacyjną danej placówki oraz formami udzielanej pomocy, - udział we wszystkich możliwych formach pracy wychowawców i pedagoga placówki (w poradnictwie specjalistycznym, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, w zagospodarowaniu w formie rzeczowej itp.), - przygotować analizę wybranej sytuacji kryzysowej, - zapoznać się ze sposobami postępowania w sytuacji kryzysowej: kryzys małżeński, przemoc w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe, zachowania samobójcze, utrata dziecka, osierocenie, - zweryfikować przydatność ich wiedzy teoretycznej w warunkach organizowanego wsparcia instytucjonalnego, a także wykorzystywanie jej w różnych obszarach pracy opiekuńczo-wychowawczej, - zapoznać się ze specyfiką pomocy i wparcia udzielanego przez daną organizację pozarządową.

Wymagania wstępne

Pełny opis:

według przewodnika praktyk

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Konieczny-Pizoń
Prowadzący grup: Kinga Konieczny-Pizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gancarz
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

wypowiedź ustna i sprawdzenie dokumentów: sprawdzenie wiedzy, umiejętności, kompetencji studenta nabytych podczas praktyk zawodowych; analiza dokumentacji praktyk przedłożonej przez studenta, rozmowa

Pełny opis:

Praktyka zawodowa po II roku ma na celu:

– stworzenie studentom warunków do poznania charakteru funkcjonowania oraz instytucji i organizacji świadczących pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży, a także ich rodzin w sytuacjach niekorzystnych dla rozwoju,

– umożliwienie studentom zdobywania praktycznych doświadczeń w obszarze instytucjonalnego organizowania różnych form opiekuńczo-wychowawczych w sytuacjach zagrożeń społecznych, a także profilaktyki, interwencji oraz wybranych form pomocy psychopedagogicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

– umożliwienie studentom zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń niezbędnych do przygotowania się do pracy w zawodzie nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej,

– kształtowanie gotowości psychospołecznej i postawy zadaniowej wobec podopiecznych w różnym wieku, na danym etapie edukacji, o różnym statusie społecznym i ekonomicznym, potrzebujących pomocy,

– kształtowanie kompetencji zawodowych w działaniu praktycznym.

Przedmiot pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce, inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela oraz przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Uwagi:

Zalecana realizacja efektów kształcenia z modułów: podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce, projektowanie działań w środowisku, metody aktywizujące w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej www.wsne.us.edu.pl

2. Student na bieżąco dokumentuje przebieg swojej praktyki wyłącznie na drukach do tego celu opracowanych.

3. Praktykę zalicza w indeksie uczelniany opiekun praktyki na podstawie dokumentacji przedłożonej przez studenta.

4. Po zaliczeniu praktyki w indeksie student niezwłocznie składa dokumentację u uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych.

5. Studenci przedkładają opiekunowi praktyki w uczelni:

• opinię uzupełnioną przez opiekuna praktyki w placówce,

• raport z przebiegu praktyki,

• dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki w placówce z dokładnymi zapisami odnośnie codziennych działań na praktyce (w tym notatki z obserwacji zajęć wraz z tematami zajęć, celami, metodami, środkami oraz ich krytyczną analizą).Pełny opis:

Praktyka stanowi ważną a zarazem integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego przez studentów w uczelni wyższej. Jest z jednej strony sposobem sprawdzenia użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych w toku kształcenia, z drugiej - natomiast może stanowić podstawę do podejmowania zagadnień wynikających z własnych zainteresowań studentów.

Studenci przygotowujący się do praktyki mają:

• prawo do konsultacji spraw związanych z realizacją praktyki zawodowej z opiekunem praktyki w uczelni,

• prawo uzgodnić z opiekunem praktyki w placówce warunki realizacji poszczególnych zadań praktyki (dzień tygodnia, godzinę itp.),

• obowiązek odebrać od uczelnianego opiekuna praktyk w wyznaczonym terminie dokumenty dla instytucji, w której zamierza realizować praktykę

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.