Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S1-9PWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o sztuce
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot podstawy wiedzy o sztuce ma umożliwić studentom zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi formy i treści wybranych dzieł sztuki na tle dziejów sztuki. Studenci mają możliwość kształtowania świadomego odbioru dzieł sztuki, poznają i doświadczają w trakcie twórczej aktywności własnej, procesu twórczego na różnych jego etapach. W trakcie zajęć mają możliwość zarówno dokonywania analizy aksjologicznej dzieła sztuki, jak i posługiwania się warsztatem plastycznym.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Definicje sztuki, piękna, twórczości.

Wybrane teorie interpretacji i analizy dzieł sztuki.

Forma, treść, język wizualny sztuki.

Teoria piękna jako proporcji i harmonii - od starożytności do romantyzmu.

Forma i funkcja w architekturze.

Ikonografia starochrześcijańska, symbol, alegoria.

Wielkie style międzynarodowe średniowiecza.

Dydaktyczna funkcja sztuki i symbolika barwy.

Renesansowy humanizm.

Biografie artystyczne: Fra Angelico i Michał Anioł.

Barok i kontrreformacja – dramat światła i ciemności.

Piękno klasyczne i romantyczne –problemy formy i wyobraźni.

Religia sztuki –terapeutyczna funkcja sztuki.

Impresjonizm, postimpresjonizm, a awangarda XX wieku- „tradycja nowości”.

Postmodernizm w sztuce – czy koniec historii sztuki?

Współczesne autoportrety artystyczne.

Arcydzieło-aktualność piękna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bell J., Lustro świata. Nowa historia sztuki., Warszawa 2009.

De Rynck P., Jak czytać malarstwo: rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, tłum., P.Nowotarski, Kraków 2005.

Gombrich E.H., O sztuce, Warszawa 2007

Janson H.W., Historia sztuki, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., Symbole i Obrazy, w: Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.

Gombrich E.H., Funkcja i forma, w: Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981.

Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994.

Eliade M., Świątynia , bazylika , katedra. w: Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970.

Sztabiński G., Sztuka, antysztuka, nie-sztuka- z problemów negacji sztuki w tendencjach awangardowych, „Studia filozoficzne”, 1(278), 1989.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, (Wybrane rozdziały).

Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Warszawa 1980, (wybrane rozdziały)

Wilkoszewska K., Wariacje na postmodernizm, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Student powinien znać elementarną terminologię używaną w pedagogice ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej ze sztuką i funkcją edukacyjną. student jest świadomym odbiorcą dzieł sztuki, umie dokonywać analizy aksjologicznej dzieł sztuki, uwzględniając uwarunkowania historyczne, psychologiczne oraz estetyczne w nawiązaniu do wybranych epok historycznych w sztuce. Umie posługiwać się warsztatem plastycznym, potrafi inicjować proces twórczy poprzez integrację działań twórczych z różnych dziedzin sztuki. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe. Ocenie podlegać będzie umiejętność stosowania pojęć z dziedziny sztuk plastycznych oraz interpretacja wybranego dzieła sztuki w kontekście zmieniających się funkcji sztuki na przestrzeni dziejów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.