Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terepia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PETP-S2-1DNI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terepia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z tematyką:

- Diagnoza osoby niepełnosprawnej

- Narzędzia wykorzystywane w diagnozowaniu osób

- Terapie wykorzystywane w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie

- Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej intelektualnie

- Modyfikacja metod pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie z wykorzystaniem ich potencjału

- Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie terapeutycznym

Pełny opis:

Na wykładzie student poznaje:

1. Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Diagnoza funkcjonalna podstawą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

5. Charakterystyka systemów wsparcia terapeutycznego z uwzględnieniem etapu życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

6. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Ćwiczenia oscylują wokół następującej tematyki:

1. Charakterystyka osiągane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozwoju poznawczego ( z wykorzystaniem elementów teorii J.Piageta)

2. Zapoznanie się z różnymi narzędziami diagnostycznymi: Gunzbur, Skala Dojrzałości Społecznej Dolla, Profil Osiągnieć Ucznia J.Kielina, Monachijska Skala Rozwojowa)

3. Szczegółowa charakterystyka metod terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki i złożoności zaburzeń w stopniach niepełnosprawności intelektualnej

4. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczny aspekt jego tworzenia

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z zakresu teorii diagnozy, terapii i metodyki pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zna teorie na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak również społecznym, z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

Ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z dostosowaniem do ich indywidualnych potrzeb .Umie samodzielnie dokonać diagnozy osoby niepełnosprawnej intelektualnie, potrafi zaprojektować i zorganizować indywidualne i środowiskowe wsparcie.

Ma praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i alternatywnej w komunikowaniu się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Wykazuje postawę poszukującą i udoskonalającą własny warsztat pracy, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się

W kontaktach interpersonalnych (zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jak również ich rodzinami) wykazuje postawę szacunku i zrozumienia dla osób będących w trudnej sytuacji

W kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wykazuję rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w diagnozowaniu oraz realizowaniu terapii

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0)

-przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90 % obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.