Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S1-4PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, umiejętności i kompetencje z zakresu wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej, historii myśli pedagogicznej i innych przedmiotów kształcenia kierunkowego na kierunku pedagogika.

Skrócony opis:

Na wykładach prezentowane są kwestie i problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Podstawową zasadą, uwzględnianą podczas realizacji programu z pedagogiki społecznej, jest zasada łączenia teorii z praktyką, która pozwala na kształtowanie u studentów podstawowych umiejętności pedagogicznych w toku działań praktycznych.

Ćwiczenia poświęcone są głównie praktycznej weryfikacji poznanych zagadnień, pracy z tekstem, analizie, projektowaniu sytuacji wspomagających jednostki grupy i zbiorowości.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Literatura:

literatura obowiązkowa

Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.): Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Suchodolska J. (red.): Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń 2011.

Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. T.1. 2. Warszawa 2007.

Pilch T., I. Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.

Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna. Warszawa 2008.

Szczurek-Boruta A.: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Szczurek-Boruta A., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Poza paradygmaty pedagogiki. Pedagogika międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2012.

Winkler M.: Pedagogika społeczna. Przekład M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk 2009.

„Pedagogika społeczna” – czasopismo

literatura uzupełniająca

Ambrozik W., Przyszczypkowski K. (red.): Uniwersytet. Społeczeństwo. Edukacja. Poznań 2004.

Darzyńska J.: Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków 2007.

Dzikowska A.: Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Opole 2006.

Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A.: Warsztat pracy pedagoga. Zielona Góra 2000.

Gaś Z. B.: Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Warszawa 1995.

Kwieciński Z.: Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław 2007.

Kromolicka B., Radziewicz-Winnicki A., Noszczyk-Bernasiewicz M. (red.): Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Katowice 2007.

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B. (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne a edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Cieszyn – Warszawa - Kraków 2005.

Marody M. (red.): Wymiary życia społecznego. Warszawa 2002.

Modrzewski J.: Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne. Poznań 2007.

Modrzewski J. Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia. Poznań- Kalisz 2011.

Obuchowski K.: Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań 2000.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.): Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010.

Radziewicz-Winnicki A.: Społeczeństwo w trakcie zmiany społecznej. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańsk 2007.

Stephan W. G., Stephan C. W.: Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk 2003.

Stewart J. (red.): Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa 2002.

Syrek E. (red.): Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Katowice 2010.

Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007.

Urban B., Stanik J.M. (red.): Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Tom 2, Warszawa 2007.

Zielińska M. (red.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, interpretacje. T1,2, Zielona Góra 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki społecznej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

Rozumie i stosuje w nowy sposób uzyskaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych i wychowawczych (ich specyfice, mechanizmach i sposobach konstruowania), dostępnych programach profilaktyki, wsparcia, wie gdzie można je znaleźć, wie jak się nimi posługiwać.

Umiejętności

Krytycznie i refleksyjnie analizuje teksty naukowe z zakresu pedagogiki społecznej na ich podstawie samodzielnie formułuje, klasyfikuje i rozwiązuje problemy pedagogiczne, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, aktywnie stymuluje środowisko do korzystnych oddziaływań i przeciwdziała jego wpływom destrukcyjnym.

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk wychowawczych i społecznych występujących w różnych środowiskach społecznych, kulturalnych, wychowawczych i na tej podstawie umie przyjmować i wyznaczać indywidualnie i w grupie zadania, projektować i podejmować działania profesjonalne w zakresie organizowania środowiska społecznego, wychowawczego.

Kompetencje społeczne

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, dostrzega negatywne skutki ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficyty więzi międzyludzkich itp.; jest gotowa/y do podejmowania wyzwań zawodowych; odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki społecznej.

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, wykazuje wrażliwość na problemy i sytuacje trudne w życiu ludzi; świadomość i odpowiedzialność pedagogiczną; jest zdolny do wsparcia społecznego osób potrzebujących i poszukuje optymalnych rozwiązań problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Praca egzaminacyjna Test (krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ,), pytania testowe: jednokrotnej odpowiedzi, wielokrotnej odpowiedzi, typu Tak/Nie) ze znajomości treści programowych przedmiotu, krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki przedmiotu oraz znajomości lektur (wyznaczonych przez prowadzącego) z zakresu literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Katarzyna Jas, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30% (ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30% (ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (praca egzaminacyjna 70%, zaliczenie z ćwiczeń 30% (ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność 25%, prezentacja 25%, kolokwium 50%), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Aleksandra Gancarz, Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen: pracy egzaminacyjnej 70% , zaliczenia z ćwiczeń 30% , przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Naświetlenie tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; kształtowanie u studentów aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; rozwijanie umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Organizowanie sił społecznych i rzeczowych składników środowiska na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych – pomoc, profilaktyka, wsparcie społeczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.