Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S2-1AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

uczestnictwo w przedmiotach Teoria kultury i Semiotyka kultury

Skrócony opis:

Przedmiot Antropologia kulturowa ma przedstawić studentom istotę antropologicznego myślenia o człowieku i jego kulturze, wykształcić umiejętność dostrzegania oraz analizowania różnorodności i odmienności kulturowych. Zajęcia te pozwalają poznać główne nurty teoretyczne i badawcze w antropologii polskiej, europejskiej i amerykańskiej, jak też zaprezentować miejsce antropologii kulturowej w zespole nauk humanistycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie dawnych i najnowszych kierunków badań antropologicznych na świecie i w Polsce; poznanie antropologicznego sposobu myślenia i badania kultury, a także procesów stanowiących dla współczesnej antropologii szczególne wyzwanie: przemiany tożsamości różnych grup ludzkich, globalizacja i jej skutki dla kultury, nowe wymiary etniczności, wielokulturowości. Zajęcia dotyczą także wyróżnienia najistotniejszych funkcji i zadań antropologii we współczesnym świecie. Podejmowana tematyka ma pobudzić do krytycznej refleksji nad problemami ujawniającymi się we współczesnych interakcjach międzykulturowych.

Literatura:

B a r n a r d A., Antropologia, Warszawa 2006;

Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a–G r a j p e r M., Warszawa 2007;

B u r s z t a W., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008;

B a u m a n Z., Globalizacja, Warszawa 1998;

G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

K ł o s k o w s k a A., Socjologia kultury, Warszawa 1983;

M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005

2 godziny tygodniowo (wg. harmonogramu: www.weinoe.us.edu.pl)

• B a r n a r d A., Antropologia, Warszawa 2006;

• B u c h o w s k i M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004;

• Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, t. I i II red. N o w i c k a E., K e m p n y M. , Warszawa 2004;

• D e l i é g e R., Historia antropologii, Warszawa 2011;

• H e r z f e l d M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004;

• Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii,

• red. N o w i c k a E., G ł o w a c k a –G r a j p e r M., Warszawa 2007

• Amerykańska antropologia kognitywna. Poznanie, język, klasyfikacja i kultura, wybór i red. naukowa B u c h o w s k i M.;

• B a u m a n Z., Płynna nowoczesność, Warszawa 2000;

• B u r s z t a W., Czytanie kultury, Pięć szkiców, Łódź 1996;

• C l i f f o r d J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000;

• G e l l n e r E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1992;

• G e e r t z C., Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003;

• G o l k a M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012;

• M a t h e w s G., Supermarket kultury, Warszawa 2005,

• H a n n e r z U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006;

• M u c h a J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005;

Efekty uczenia się:

student zna istotę nauk o kulturze i społeczeństwie - ich ewolucję oraz wzajemne relacje z innymi dyscyplinami humanistycznymi; ma elementarną wiedzę na temat genezy i rozwoju antropologii kulturowej oraz jej współczesnych kierunków i prądów

zna i rozumie kluczowe pojęcia, paradygmaty i problemy badawcze antropologii kulturowej; rozróżnia podstawowe kategorie współczesnej humanistyki w zakresie wiedzy o kulturze;

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w interpretowaniu zjawisk społeczno-kulturowych w ich szerokim kontekście, tj. kultury rozumianej jako określony sposób życia ludzi; posiada umiejętność antropologicznego myślenia o sytuacji człowieka w tworzonej przez niego rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz zdolność dostrzegania i antropologicznego myślenia o zróżnicowaniu kulturowym świata

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny:sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów i literatury uzupełniającej

prezentacja: sprawdzenie stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w celu przedstawienia i poddania analizie wybranych problemów, z którymi borykają się społeczeństwa wielokulturowe

praca pisemna (esej): sprawdzenie czy student potrafi przedstawić opis działań i warunków harmonijnej wielokulturowości oraz zakresu stosowalności zasady tolerancji niezbędnych – jego zdaniem – dla zaistnienia społecznych form pluralizmu kulturowego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Studnicki
Prowadzący grup: Michał Rauszer, Grzegorz Studnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studenci zaznajamiają się ze wskazanymi przez prowadzącego tekstami (artykuły, rozdziały książek itp.) i na podstawie ich treści sporządzają konspekt/prezentację.

Na początku zajęć prowadzący dokonuje krótkiego wprowadzenia a następnie następuje wspólna dyskusja połączona z prezentacją i analizą poruszanej w tekstach problematyki oraz odnoszenie jej do kontekstów życia z jakimi spotyka się student/ka.


Pełny opis:

W ramach prowadzonych zajęć, na które składa się cykl wykładów tematycznych oraz ćwiczeń, studenci mają okazję zaznajomić się z historią rozwoju dyscypliny jaką jest antropologia, jej głównymi paradygmatami oraz sposobami ujmowania człowieka i kultury. Prezentowane w ramach zajęć tematy mają pozwolić studentom dokonać refleksji związanej ludzkimi sposobami pojmowania czasu, przestrzeni oraz interakcji międzykulturowych czy współczesnymi przejawami nowoczesności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Rusek
Prowadzący grup: Halina Rusek, Grzegorz Studnicki, Magdalena Szalbot, Jacek Szczyrbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Rusek
Prowadzący grup: Halina Rusek, Magdalena Szalbot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drożdż
Prowadzący grup: Anna Drożdż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

na ocenę końcową będą się składały oceny cząstkowe z zaliczenia wykładów (esej) oraz ćwiczeń (projekt).

Pełny opis:

Moduł Antropologia kulturowa ma w założeniu przedstawić studentom istotę antropologicznego myślenia o człowieku i jego kulturze, wykształcić umiejętność dostrzegania oraz analizowania różnorodności i odmienności kulturowych. Zajęcia te pozwalają poznać zasadnicze nurty teoretyczne i badawcze w antropologii. Ważne jest ukazanie roli tej dyscypliny w kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości wobec zróżnicowań kulturowych. Studenci zapoznają się z mechanizmami procesu powstawania i funkcjonowania negatywnych kategoryzacji Innych/Obcych. Tematyka zajęć ma pobudzić studentów do krytycznej refleksji nad problemami w interakcjach międzykulturowych i wynikającymi z nich zadaniami edukacyjnymi.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcol
Prowadzący grup: Katarzyna Marcol, Magdalena Szalbot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.