Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N1-4PNWF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacje efektów kształcenia modułów: podstawy nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma umożliwić studentom zapoznanie się z koncepcjami rozumienia pojęcia kultura fizyczna, poznanie współczesnych tendencji i propozycji modernizacji wf oraz przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji wf we współczesnej szkole. Treści zajęć mają przekazywać niezbędną wiedzę w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Student ma uświadomić sobie i zrozumieć wychowawczo-zdrowotne wartości zajęć wf, poznać zasady dydaktyczne w zakresie wf w przedszkolu i szkole ze szczególnym uwzględnieniem właściwości rozwojowych dziecka w tym okresie. Zadaniem kształcenia jest przygotowanie studenta do prowadzenia tego przedmiotu oraz wzbudzić zainteresowanie i przekonanie o sensie, wartości i potrzebie aktywności ruchowej w celu kształtowania zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju

Pełny opis:

1. Treść i struktura kultury fizycznej

2. Zdrowy styl życia, aktywność ruchowa

3.Funkcje wychowania fizycznego

4.Cele wychowania fizycznego, współczesne tendencje i propozycje modernizacji wychowania

Fizycznego

5. Motoryczność i jej rodzaje

6. Systematyka ruchów

7. Cechy motoryczne i ich podział

8. Rozwój fizyczny, czynniki warunkujące rozwój

9. Akceleracja rozwoju, soma tyka i ontogeneza

10. Rozwój układów i poszczególnych narządów w ontogenezie

11. Rozwój psychomotoryczny

12. Metody oceny rozwoju fizycznego

13. Problematyka oceny szkolnej w wychowaniu fizycznym

14. Zabawy ruchowe

15. Przyczyny wypadków na lekcji wychowania fizycznego

16. Przyczyny niepowodzeń ucznia na lekcji wychowania fizycznego

Literatura:

Demel M., Skład A. : Teoria wychowania fizycznego

Gniewkowski W., Wlaźnik K. : Wychowanie fizyczne

Przewęda R. : Rozwój somatyczny i motoryczny

Sulisz S. : Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym

Strzyżewski S. : Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

Bondarowicz M. : Zabawy w grach sportowych

Grabowski H. : Teoria fizycznej edukacji

Trześniowski R. : Zabawy i gry ruchowe

Czasopisma: Kultura fizyczna, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Lider

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma elementarną wiedzę na temat znaczenia kultury fizycznej w życiu codziennym, zna terminologię i zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin; ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. K_W01

Zna i potrafi wskazać cele wychowania fizycznego, rozumie wychowawczo-zdrowotne wartości zajęć kultury fizycznej; ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy; zna zasady pracy w zakresie wf w szkole i poza szkołą; zna formy organizacyjne procesu wf. K

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kultury fizycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i potrafi precyzyjnie wypowiadać się na ten temat.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności korzystając z różnych źródeł; potrafi projektować program, plan pracy i konspekt lekcji wychowania fizycznego oraz posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów jak też dokonać analizy własnych działań i wskazać obszary wymagające modyfikacji.

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności; ma przekonanie o sensie wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w zakresie kultury fizycznej i jest odpowiedzialny za swoje działania i projekty.

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego oraz odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Kolokwium pisemne obejmuje zagadnienia z zakresu tematyki opisanej w merytorycznych treściach zajęć. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)