Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N2-3MNWFD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zalecane: realizacje efektów kształcenia modułów: metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Skrócony opis:

Przedmiot Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym ma przygotować studenta do prowadzenia tego przedmiotu poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i metodycznej z zakresu kultury fizycznej. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki zdrowia i wdrożenie do zachowań prozdrowotnych (aktywność ruchowa, model spędzania wolnego czasu, troska o zdrowie, kształtowanie odporności psychicznej, znajomość zasad bezpieczeństwa i inne) pogłębia wiedzę na temat znaczenia wychowawczo-zdrowotnych wartości zajęć wf. Poszerzona wiedza z zakresu teorii i metodyki prowadzenia zajęć wf w przedszkolu i klasach 1-3, jak też umiejętności prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, wdraża studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć z tego przedmiotu oraz inspiruje do ciągłego pogłębiania wiedzy w tym temacie, pobudza do refleksji nad nowymi możliwościami i kierunkami pracy z dziećmi.

Pełny opis:

Nauka projektowania działań praktycznych (program w.f., plan pracy, konspekty lekcji w.f.) oraz wdrożenie do samodzielnego prowadzenia zajęć z tego przedmiotu. Animacja pracy nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych.

Literatura:

1. Bąk D.-Gry i zabawy w szkole dla dzieci 6-10lat. Pracownia Pedagog. I Wyd., W-wa 2002

2. Bielski J.-Podstawowe problemy wychowania fizycznego. Wyd. IMPULS,

3. Kołodziej J.M.-Wybrane lekcje w.f. w nauczaniu początkowym. Wyd. „Fosze”, Rzeszów 1998

4. Owczarek S.-Gimnastyka przedszkolaka. WSiP, W-wa 2007

5. Wlaźnik K.-Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 6-10 lat. Kształcenie zintegrowane. Przewodnik metodyczny. Wyd. JUKA 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej; wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej. Zna teorię i metodykę prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania. Ma wiedzę na temat zasad dydaktycznych w zakresie wf w przedszkolu i szkole. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad, norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i wychowania fizycznego, a także projektować działania praktyczne (program wf, plan pracy, konspekt lekcji wf). Posiada umiejętności prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. Potrafi w sposób klarowny i precyzyjny wypowiadać się na tematy związane z przedmiotem.Potrafi rozwiązać złożone problemy pedagogiczne, prognozować przebieg i rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Animuje pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych i wspiera ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy; inspiruje ich do działań praktycznych w zakresie aktywności ruchowej w celu kształtowania zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju

kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje indywidualne i zespołowe działania profesjonalne w zakresie kultury fizycznej.

Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego zachowania się i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do:

-samodzielnego przygotowania konspektu lekcji z wybranego typu lekcji wychowania fizycznego

-zaprezentowanie zabawy ruchowej

Ocenie podlega:

-Zakres przygotowania i sposób prezentacji

Student realizuje prezentację indywidualnie w czasie 6-10 minut. Ocena ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie. Konspekt lekcji i prezentacja zabawy oceniane są odrębnie.

Egzamin ustny z zakresu omawianych treści na wykładach oraz zawartej w literaturze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)