Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-4MZEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- realizacja efektów kształcenia modułów: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna,

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę i umiejętności związane z samodzielnym projektowaniem i planowaniem zajęć edukacyjnych w klasach I-III, w duchu nowatorskich koncepcji pedagogicznych, skoncentrowanych na aktywnym uczeniu się dzieci i rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień.

Pełny opis:

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania zajęć dydaktycznych dla uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych ze swoistymi metodami pracy nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, na kształceniu umiejętności trafnego wyboru środków dydaktycznych na tym etapie kształcenia oraz form pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Szczegółowo zapoznaje się z potrzebami rozwojowymi dzieci na tym poziomie kształcenia, orientuje się w możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Poznaje specyfikę procesu uczenia się i nauczania, dostrzega i rozumie potrzebę integracji treści na tym poziomie kształcenia. Poznaje zalety metod aktywizujących jako preferowanych dróg uczenia się dzieci w klasach początkowych. Uczy się planowania pracy, organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zapoznaje się z obowiązującą podstawą programową oraz istniejącymi podręcznikami – kształtuje umiejętności trafnego ich wyboru. Rozumie istotę oceny opisowej oraz uczy się jej konstruowania. Zapoznaje się z istotnymi wskazówkami metodycznymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Literatura:

• Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

• Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

• Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

• Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

• Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

• Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

• Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

• Michalak R.: Misiorna E.: Konteksty gotowości szkolnej. Z. 1. Warszawa 2006

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Dz. U. z dnia 15. 01. 2009 r. Nr

• Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

• Żytko M.: Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

• Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

• Dąbrowski M., Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa 2011.

• Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

• Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

• Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

• Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

• Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

• Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, która obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii i praktyki edukacyjnej; wiedzę (metodyczną) z zakresu różnych obszarów edukacyjnych specyficznych dla etapu edukacji wczesnoszkolnej oraz o podmiotach, środkach, metodach, formach i warunkach realizacji celów kształcenia. Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł w związku z przygotowaniem, realizacją, kontrolą i oceną zajęć edukacyjnych w klasach I-III, poznawaniem motywów i wzorów zachowań dzieci i rodziców. Podejmuje samodzielną refleksję nad własną pracą i wyciąga z niej wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas I-III

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Dominika Duraj, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z zaliczenia

Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę i umiejętności związane z samodzielnym projektowaniem i planowaniem zajęć edukacyjnych w klasach I-III, w duchu nowatorskich koncepcji pedagogicznych, skoncentrowanych na aktywnym uczeniu się dzieci i rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień

Pełny opis:

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania zajęć dydaktycznych dla uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych ze swoistymi metodami pracy nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, na kształceniu umiejętności trafnego wyboru środków dydaktycznych na tym etapie kształcenia oraz form pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Szczegółowo zapoznaje się z potrzebami rozwojowymi dzieci na tym poziomie kształcenia, orientuje się w możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Poznaje specyfikę procesu uczenia się i nauczania, dostrzega i rozumie potrzebę integracji treści na tym poziomie kształcenia. Poznaje zalety metod aktywizujących jako preferowanych dróg uczenia się dzieci w klasach początkowych. Uczy się planowania pracy, organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zapoznaje się z obowiązującą podstawą programową oraz istniejącymi podręcznikami – kształtuje umiejętności trafnego ich wyboru. Rozumie istotę oceny opisowej oraz uczy się jej konstruowania. Zapoznaje się z istotnymi wskazówkami metodycznymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Literatura:

• Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

• Dąbrowski M., Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa 2011.

• Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

• Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

• Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

• Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

• Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

• Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Dominika Duraj, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z ćwiczeń:


Praca pisemna:

Student samodzielnie projektuje zajęć edukacyjnych dla każdej z klas I-III – porównawczo- na określony temat kompleksowy w formie prezentacji, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących do wieku dziecka i poziomu nauczania.


Kryteria oceny:

Temat w pełni zrealizowany. Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych grup oraz obecność na zajęciach.


Przebieg i proces weryfikacji:

Czas prezentacji przygotowanego projektu dla poszczególnych osób 20 minut. Ocena za wykonanie projektu jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.


Egzamin ustny: trzy pytania, każde pytanie podlega ocenie, ocena z egzaminu to średnia z ocen za każde kolejne pytanie

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu


Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek, Martyna Siembida
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Marek
Prowadzący grup: Elżbieta Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładu:

Przygotowanie recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego.

Zaliczenie ćwiczeń:

Przygotowanie projektu edukacyjnego na określony temat w formie prezentacji z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących, form, środków dydaktycznych dostosowanych do wieku dziecka i poziomu nauczania.

Kryteria oceny recenzji:

Umiejętność wydobycia z tekstu istotnych informacji, zaprezentowania ich w fomie pisemnej (recenzji) oraz ustnej, przeprowadzenie dyskusji na temat związany z recenzowanym tekstem.

Kryteria oceny projektu:

Temat w pełni zrealizowany. Ocenie będzie podlegać merytoryczne i metodyczne opracowanie tematu, umiejętność integrowania treści, oryginalność myślenia, ogólne zaangażowanie, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Poza tym oceniana będzie aktywność na ćwiczeniach.


Przebieg i proces weryfikacji:

Prezentacja recenzji i dyskusja wokół tematu 20 minut.

Czas prezentacji przygotowanego projektu dla poszczególnych osób 20 minut.


Egzamin ustny: trzy pytania, każde pytanie podlega ocenie, ocena z egzaminu to średnia z ocen za każde kolejne pytanie

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu


Pełny opis:

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania zajęć dydaktycznych dla uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych ze swoistymi metodami pracy nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, na kształceniu umiejętności trafnego wyboru środków dydaktycznych na tym etapie kształcenia oraz form pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Szczegółowo zapoznaje się z potrzebami rozwojowymi dzieci na tym poziomie kształcenia, orientuje się w możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Poznaje specyfikę procesu uczenia się i nauczania, dostrzega i rozumie potrzebę integracji treści na tym poziomie kształcenia. Poznaje zalety metod aktywizujących jako preferowanych dróg uczenia się dzieci w klasach początkowych. Uczy się planowania pracy, organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zapoznaje się z obowiązującą podstawą programową oraz istniejącymi podręcznikami – kształtuje umiejętności trafnego ich wyboru. Rozumie istotę oceny opisowej oraz uczy się jej konstruowania. Zapoznaje się z istotnymi wskazówkami metodycznymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładu:

Przygotowanie recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego.

Zaliczenie ćwiczeń:

Przygotowanie projektu edukacyjnego na określony temat w formie prezentacji z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących, form, środków dydaktycznych dostosowanych do wieku dziecka i poziomu nauczania.

Kryteria oceny recenzji:

Umiejętność wydobycia z tekstu istotnych informacji, zaprezentowania ich w fomie pisemnej (recenzji) oraz ustnej, przeprowadzenie dyskusji na temat związany z recenzowanym tekstem.

Kryteria oceny projektu:

Temat w pełni zrealizowany. Ocenie będzie podlegać merytoryczne i metodyczne opracowanie tematu, umiejętność integrowania treści, oryginalność myślenia, ogólne zaangażowanie, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Poza tym oceniana będzie aktywność na ćwiczeniach.


Przebieg i proces weryfikacji:

Prezentacja recenzji i dyskusja wokół tematu 20 minut.

Czas prezentacji przygotowanego projektu dla poszczególnych osób 20 minut.


Egzamin ustny: trzy pytania, każde pytanie podlega ocenie, ocena z egzaminu to średnia z ocen za każde kolejne pytanie

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu


Pełny opis:

Student nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania zajęć dydaktycznych dla uczniów na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych ze swoistymi metodami pracy nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, na kształceniu umiejętności trafnego wyboru środków dydaktycznych na tym etapie kształcenia oraz form pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Szczegółowo zapoznaje się z potrzebami rozwojowymi dzieci na tym poziomie kształcenia, orientuje się w możliwościach kształtowania u nich umiejętności kluczowych oraz celów i zadań wynikających z podstawy programowej. Poznaje specyfikę procesu uczenia się i nauczania, dostrzega i rozumie potrzebę integracji treści na tym poziomie kształcenia. Poznaje zalety metod aktywizujących jako preferowanych dróg uczenia się dzieci w klasach początkowych. Uczy się planowania pracy, organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Zapoznaje się z obowiązującą podstawą programową oraz istniejącymi podręcznikami – kształtuje umiejętności trafnego ich wyboru. Rozumie istotę oceny opisowej oraz uczy się jej konstruowania. Zapoznaje się z istotnymi wskazówkami metodycznymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.