Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N2-4MTONI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie podstawowych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie, narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapii i modyfikacje metod. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem instytucjonalnym i poza instytucjonalnym w procesie terapeutycznym

Pełny opis:

Przedmiot realizowany na ćwiczeniach ma umożliwić studentom poznanie podstawowych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zostaną zaprezentowane narzędzia wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapie i modyfikacje metod dostępnych na runku edukacyjnym. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem edukacyjnym oraz poza edukacyjnym

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

Efekty uczenia się:

Student ma ma podstawową wiedzę z zakresu teorii diagnozy, terapii i metodyki pracy terapeutycznej z osobami

niepełnosprawnymi intelektualnie;

zna teorie na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak również społecznym, z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii;

posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Posiada umiejętności z zakresu:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z dostosowaniem do ich indywidualnych potrzeb ;

umie samodzielnie dokonać diagnozy osoby niepełnosprawnej intelektualnie, potrafi zaprojektować i zorganizować indywidualne i środowiskowe wsparcie;

ma praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i alternatywnej w komunikowaniu się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Wykazuje postawę poszukującą i udoskonalającą własny warsztat pracy, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się

w kontaktach interpersonalnych (zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jak również ich rodzinami) wykazuje postawę szacunku i zrozumienia dla osób będących w trudnej sytuacji

w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wykazuję rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w diagnozowaniu oraz realizowaniu terapii.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych efektów kształcenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)