Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-DZIRP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.1)
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. zarządzanie /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Efekty kształcenia w ramach przedmiotu: Doradztwo zawodowe i rynek pracy pozwalają na przygotowanie studentów do zdobycia zasadniczych umiejętności i kompetencji doradcy zawodu. Opierają się one na wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy i jego przemian oraz wiedzy na temat oczekiwań obecnych organizacji wobec pracownika.

Pełny opis:

W efekcie zajęć z zakresu Doradztwa i rynku pracy student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej.

Metody: Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących celem przygotowania studentów do samodzielnego poprowadzenia zajęć doradczych o charakterze grupowym i indywidualnym. Gromadzenie i przedstawienie do zaliczenia warsztatu doradcy zawodowego – materiałów z zajęć, testów, kwestionariuszy. Możliwe są zajęcia na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – poznanie instytucji udzielających pomocy doradczej w zakresie planowania kariery.

Literatura:

Guichard J., Huteau M. (2005) Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Ofi-cyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Jeruszka U. (2000) Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. IPiSS, Warszawa

- Kargulowa A. (2006) O teorii i praktyce poradnictwa. PWN, Warszawa

- Paszkowska-Rogacz A. (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

- Paszkowska-Rogacz A. (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Difin, Warszawa

- Rostkowski T., Danilewicz D. (2011) Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradz-twie zawodowym. Difin, Warszawa

Efekty uczenia się:

Przyswojenie wiedzy i umiejętności doradczych.

Rozumienie ważności pracy i konsekwencji jej utraty.

Rozumienie przemian rynku i ich konsekwencji dla pracownika.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest ocena pozytywna z testu wiedzy obejmująca treści programowe realizowane na wykładach oraz ocena z ćwiczeń uwzględniająca wynik oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej

Na ocenę końcową składa się:

 ocena z testu wiedzy – 50%

 ocena z ćwiczeń (średnia ocena oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej) – 50%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Elżbieta Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest ocena pozytywna z testu wiedzy obejmująca treści programowe realizowane na wykładach oraz ocena z ćwiczeń uwzględniająca wynik oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej

Na ocenę końcową składa się:

 ocena z testu wiedzy – 50%

 ocena z ćwiczeń (średnia ocena oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej) – 50%


Skrócony opis:

Efekty kształcenia w ramach przedmiotu:

Pełny opis:

W efekcie zajęć z zakresu Doradztwa i rynku pracy student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej.

Metody: Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących celem przygotowania studentów do samodzielnego poprowadzenia zajęć doradczych o charakterze grupowym i indywidualnym. Gromadzenie i przedstawienie do zaliczenia warsztatu doradcy zawodowego – materiałów z zajęć, testów, kwestionariuszy. Możliwe są zajęcia na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – poznanie instytucji udzielających pomocy doradczej w zakresie planowania kariery.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Elżbieta Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

• oceny z aktywności na zajęciach (5 i więcej plusów za aktywność podnosi ocenę końcową o 0,5 oceny w górę)

• oceny diagnozy przydatności zawodowej wybranej osoby (praca pisemna) 0- 15 pkt

• oceny zajęć przygotowanych i przeprowadzonych w małych grupach dla wszystkich pozostałych uczestników zajęć 0- 15 pkt

• oceny scenariusza oraz oceny zajęć przygotowanych i zrealizowanych w wybranej placówce edukacyjno – wychowawczej ( w wybranej organizacji) 0- 15 pkt

• oceny Teczki Doradcy Zawodowego 0- 10 pkt


Pełny opis:

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu doradcy zawodowego. W konsekwencji planuje się zrealizowanie następujących zagadnie:

Od poradnictwa zawodowego w ujęciu tradycyjnym do nowego modelu poradnictwa.

Modele pracy doradczej – modele pracy doradców. Charakterystyka typów oraz metod i technik pracy doradcy zawodu.

Metodyka poradnictwa. Testy i inwentarze w poradnictwie zawodowym i w poradnictwie karier. Inwentarz Hollanda. Test Duński. Test Kotwice Kariery Scheina.

Diagnoza dopasowania zawodowego z zastosowaniem wybranych metod (praca pisemna oddana do oceny oraz przedstawiona na zajęciach).

Poradnictwo indywidualne. Rozmowa doradcza i jej specyfika.

Rozwój i planowanie kariery w organizacji.

Spotkanie z psychologiem praktykiem i poznanie ścieżki kariery w tym zawodzie na obecnym rynku pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Turska
Prowadzący grup: Stanisława Mielimąka, Elżbieta Turska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

zgodnie z informacjami w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

zgodnie z informacjami w sekcji nadrzędnej

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.