Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZK-S2-MTBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki badań zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w świetle teorii i praktyki metodologicznej z obszaru nauk społecznych oraz poprawnego metodologicznie opracowania i przedstawiania ich w formie publikacji naukowych.

Przedmiotem zajęć jest:

 zapoznanie studentów z rolą nauk społecznych w poznaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej, istotą, przedmiotem i celami badań społecznych oraz

 wykształcenie wiedzy i umiejętności dotyczących formułowania problemów badawczych i przyjęcia właściwych metod oraz technik ich rozwiązywania, stawiania tez i przyjmowania hipotez, doboru zmiennych i ich wskaźników, przyjęcia procedury badawczej i przeprowa-dzenia badań naukowych, a także opracowania, poprawnego wnioskowania i prezentacji wyników badań własnych w formie pracy na-ukowej z zachowaniem dbałości o etyczny wymiar procesu badawczego.

Pełny opis:

Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

 Pojęcie nauki. Współczesna klasyfikacja nauk. Rola nauk społecznych w poznaniu rzeczy-wistości społeczno-gospodarczej

 Badania społeczne. Metodologiczne aspekty badań społecznych. Istota badania ekono-micznego. Walor teoretyczny i praktyczny. Przedmiot i cele badań. Społeczny kontekst badań – aspekty etyczne i polityczne. Zastosowanie badań społecznych. Źródła błędów w badaniach

2. Proces badawczy

 Strategia i projektowanie procesu badawczego. Rola badań pilotażowych

 Problem badawczy. Formułowanie ekonomicznych problemów badawczych. Typy i formy problemów badawczych. Powszechne i naukowe postawy wobec problemów badaw-czych.

 Hipoteza. Typy hipotez. Tworzenie hipotez badawczych

 Wskaźniki i zmienne w badaniach społecznych. Pojęcia podstawowe. Funkcje wskaźników i zmiennych w badaniu zjawisk społecznych

3. Metody i techniki badań społecznych

 Metody badań społecznych – potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych. Typo-logia metod fakultatywnych. Metody ogólne i szczegółowe. Techniki badań społecznych. Wykorzystywanie w badaniu danych faktograficznych. Statystyka w badaniach społecz-nych

4. Źródła wiedzy w badaniach społecznych

 Dane, informacja, wiedza. Informacja a prawo. Źródła informacji w XXI wieku. Strategie wyszukiwania źródeł. Informacja internetowa i jej jakość

5. Wyniki poznania naukowego

 Praca naukowa jako szczególny forma pracy twórczej. Organizacja pracy naukowej. Kon-cepcja pracy naukowej, gromadzenie i preparacja danych i informacji, analiza ilościowa i jakościowa, sprawozdanie z badań, wyjaśnianie zjawisk społecznych i wnioskowanie

 Redakcja tekstu naukowego opracowania – unikanie błędów. Język naukowych tekstów ekonomicznych. Struktura tekstu opracowania. Cytowanie zapożyczeń i obcych poglądów, techniki przypisów. Tablice, ilustracje graficzne (schematy, wykresy, ryciny). Rodzaje błę-dów i sposoby ich unikania

Literatura:

Opracowania zwarte

 Apanowicz J., Metodologia nauk, TNOiK, Toruń 2003.

 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. 1, dodruk, PWN, 2010 (copyright 2008).

 Cambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Wyd. 4, Kraków 2001.

 Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wyd. 2, dodruk, PWN, Warszawa 2011 (copyright 2007).

 Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wyd. 1, TNOiK, Toruń 2007

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. 4, Śląsk, Katowice 2005.

Akty prawne

 Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. 2005 nr 79 poz. 1120.

 Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. 2011 nr 14 poz. 149.

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83.

Opracowania zwarte

 Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć, jak stosować. Podręcznik, SBP, Warszawa 2009.

 Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Bernardinum, Gdynia 2000.

 Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, PWN, Wyd. 1, Warszawa 2010.

 Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe, CeDeWu, Wyd. 1, Warszawa 201/2011.

 Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2010.

 Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Normy

 PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura (ISO 690:2010).

 PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części (ISO 690:2010).

 Źródła internetowe

 Bibliografia załącznikowa, Wirtu@lne Informatorium, Biblioteka Główna UEK w Krakowie [online]. [dostęp: 7 września 2012]. Dostępny w WWW: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/zalaczniki.php?link=zalacznikil.

 Sawczuk-Kapica J., Przypisy bibliograficzne i bibliografia załącznikowa, BP Filia Radzyń Podlaski 25.05.2005 [onlne]. [dostęp: 7 września 2012]. Dostępny w WWW: http://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0003/110289/przypisy.pdf.

Własne niepublikowane materiały dydaktyczne

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych oraz rozumie ich relacje z innymi naukami

Student posiada poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy naukami o zarządzaniu i pokrewnymi naukami w zakresie umożliwiającym analizowanie i ocenianie istoty procesów gospodarczych i społeczno-kulturowych

Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych koncepcji zarządzania oraz nauk pokrewnych i ich ewolucji

Student rozumie pojęcia prawne oraz zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Student potrafi identyfikować i analizować źródła oraz przebieg podstawowych zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz w ich otoczeniu, jak również stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania ustnych wystąpień dotyczących zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie i w innych instytucjach oraz w ich otoczeniu, a także projektowania rozwiązań wybranych problemów

Student potrafi poprawnie posługiwać się terminologią naukową, w języku polskim i w języku obcym, z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu i nauk pokrewnych

Student potrafi formułować cele i hipotezy badawcze oraz rozwiązywać problemy badawcze z wykorzystaniem samodzielnie dobranych i zaawansowanych metod badań

Student potrafi komunikatywnie wyrażać własne opinie na temat zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować samodzielnie wnioski badawcze oraz proponować rozwiązania określonych problemów społeczno- gospodarczych w języku polskim i/lub języku obcym

Student potrafi właściwie określać priorytety sprzyjające realizacji określonych celów i zadań

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy kolokwium zaliczeniowe w formie testu pisemnego sprawdzającego poziom wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań praktycznych, rozmowa sprawdzająca wiedzę

ocena ciągła weryfikacja zasobów wiedzy prezentowanej podczas wykładu, umiejętności analizy tekstów źródłowych i udziału studenta w dyskusji (krótkie wypowiedzi ustne sprawdzające umiejętności analityczne i poprawność wnioskowania)

projekt ocena pracy w grupach, aktywność sprawdzająca kompetencje społeczne – zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole, w tym podział ról i zadań, a także odpowiedzialność za podjęte zobowiązania

5,0 (bdb) – znakomita aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kompeten-cje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,5 (db +) – bardzo dobra aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kompe-tencje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

4,0 (db) – dobra aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kompetencje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych;

3,5 (dst +) – zadowalająca aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kom-petencje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – dostateczna aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kompe-tencje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych, jednak z licznymi błęda-mi;

2,0 (ndst) – niezadowalająca aktywność, zaangażowanie, umiejętności analityczne oraz kompetencje społeczne w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.