Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy informacyjne w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZR25Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy informacyjne w zarządzaniu
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 sem. zarządzanie /niestacjonarne I stopnia/
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagania formalne – zaliczenie modułów z nauki o organizacji, podstaw zarządzania oraz technologii informacyjnej, jako niezbędne do realizowania podstawowych treści programowych.

Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy i wykształcenie u studentów umiejętności i kompetencji w zakresie:

– pojmowania wagi informacji w procesach zarządzania organizacją;

– rozumienia roli systemów teleinformatycznych w zarządzaniu.

– efektywnej oceny wiarygodności informacji i jej źródeł;

– zbierania, przetwarzania informacji i wykorzystania jej w procesach decyzyjnych;

– skutecznego wykorzystania informacji w procesach komunikowania społecznego.

Pełny opis:

 Rola informacji w procesie zarządzania

 Dane, informacja, wiedza – pojęcia podstawowe

 Jakość informacji

 Pojęcie procesów informacyjnych

 Źródła informacji i ich charakterystyka

 Metody i sposoby zbierania informacji. Zbiory informacji. Selekcja i dystrybucja informacji

 Przestrzenne systemy informacyjne

 Teleinformatyczne wspomaganie procesów informacyjnych

 Przetwarzanie informacji w procesie decyzyjnym

 Rola informacji w komunikowaniu społecznym

Literatura:

literatura obowiązkowa Opracowania zwarte:

– Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.

– Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C. H. Beck, Warszawa 2002.

– Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.

– Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa 2006.

– Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004.

– Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, SGH Warszawa 2007.

– Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Własne niepublikowane materiały dydaktyczne.

literatura uzupełniająca Opracowania zwarte:

– Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, PWN, Warszawa 2010.

– Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.

– Malara Z., Rzęchowski Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H.Beck, Warszawa 2011.

– Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003

– Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student identyfikuje obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i relacje między nimi, także w powiązaniu z własnymi doświadczeniami w środowisku pracy

Student wyjaśnia rolę i znaczenie struktur i przepisów organizacyjnych

Student charakteryzuje historyczną ewolucję struktur organizacyjnych, wskazuje na czynniki strukturotwórcze

Student jest przygotowany do stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością)

Student jest przygotowany do zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych i systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji

Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności

profesjonalnych i badawczych

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy - egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

praca zaliczeniowa - praca zespołowa w małych grupach – zastosowanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania zadania problemowego związanego z realizacją i oceną procesu informacyjnego

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności ;

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności ;

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności ;

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale ze znacznymi niedociągnięciami;

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności, ale z licznymi błędami;

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści progra-mowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.