Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 1, Lektorat języka chińskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TC-S1-JC1-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język chiński: Moduł 1, Lektorat języka chińskiego 1
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll, Xiaoyan Qiu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Skala ocen:

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0


Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z pięciu komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzaminy oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.


Pełny opis:

Student, który zaliczył moduł, osiągnął kompetencję językową w zakresie czterech podstawowych sprawności (słuchania, mówienia, pisania i czytania), ponadto znajomość gramatyki, wymowy, słownictwa oraz znaków pisma chińskiego na poziomie podstawowym.

1. Konwersacja (30 godzin):

- nauka głosek języka chińskiego i ćwiczenie ich wymowy

- ćwiczenie tonów języka chińskiego

- przedstawienie podstawowych zasad gramatycznych języka chińskiego

- nauka podstawowych zwrotów w języku chińskim

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia

- wykorzystywanie poznanego słownictwa w języku mówionym

2. Słuchanie (30 godzin):

- wprowadzenie w transkrypcję pinyin

- omówienie tonów języka chińskiego i zasad z nimi związanych

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów

- zapisywanie alfabetem pinyin ze słuchu

- pisanie znaków ze słuchu

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie podstawowym

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika

3. Leksyka i gramatyka (60 godzin):

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika

4. Pisanie (30 godzin):

- zasady pisania znaków chińskich

- znaki-klucze („radykały”) umożliwiające odczytanie ok. 1000 słów

- stopniowe nabywanie umiejętności pisania znaków

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Aleksandra Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (ocena końcowa z modułu) jest obliczana na podstawie ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń* wchodzących w skład modułu, przy czym średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0).


*Ocena końcowa z ćwiczeń (zaliczenie na ocenę):

ocenie podlega uczestnictwo w zajęciach (20% oceny końcowej), testy (kolokwia) śród-semestralne (30%), kolokwium zaliczeniowe (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzaminy oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.


Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.Pełny opis:

Student, który zaliczył moduł, osiągnął kompetencję językową w zakresie czterech podstawowych sprawności (słuchania, mówienia, pisania i czytania), ponadto znajomość gramatyki, wymowy, słownictwa oraz znaków pisma chińskiego na poziomie podstawowym.

1. Konwersacja (30 godzin):

- nauka głosek języka chińskiego i ćwiczenie ich wymowy

- ćwiczenie tonów języka chińskiego

- przedstawienie podstawowych zasad gramatycznych języka chińskiego

- nauka podstawowych zwrotów w języku chińskim

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia

- wykorzystywanie poznanego słownictwa w języku mówionym

2. Słuchanie (30 godzin):

- wprowadzenie w transkrypcję pinyin

- omówienie tonów języka chińskiego i zasad z nimi związanych

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów

- zapisywanie alfabetem pinyin ze słuchu

- pisanie znaków ze słuchu

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie podstawowym

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika

3. Leksyka i gramatyka (60 godzin):

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika

4. Pisanie (30 godzin):

- zasady pisania znaków chińskich

- znaki-klucze („radykały”) umożliwiające odczytanie ok. 1000 słów

- stopniowe nabywanie umiejętności pisania znaków

Uwagi:

Zajęcia oraz weryfikacja efektów uczenia mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym przy użyciu narzędzi takich jak MS Teams, Testportal lub platforma Moodle.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska, Agnieszka Solska
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (OCENA KOŃCOWA MODUŁU):

- Ocena końcowa modułu (zaliczenie przedmiotu) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych komponentów modułu

- Średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0).

- Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu modułu


OCENA ZA KAŻDY KOMPONENT MODUŁU stanowi średnią ważoną ocen za

- uczestnictwo w zajęciach (20% oceny końcowej),

- testy (kolokwia) śród-semestralne (30%),

- kolokwium zaliczeniowe (50%).


UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.


Pełny opis:

OKM (OCENA KOŃCOWA MODUŁU):

- Ocena końcowa modułu (zaliczenie przedmiotu) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych komponentów modułu

- Średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0).

- Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu modułu

OCENA ZA KAŻDY KOMPONENT MODUŁU stanowi średnią ważoną ocen za

- uczestnictwo w zajęciach (20% oceny końcowej),

- testy (kolokwia) śród-semestralne (30%),

- kolokwium zaliczeniowe (50%).

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Uwagi:

Zajęcia oraz weryfikacja efektów uczenia mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym przy użyciu narzędzi takich jak MS Teams, Testportal lub platforma Moodle.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (OCENA KOŃCOWA MODUŁU):

- Ocena końcowa modułu (zaliczenie przedmiotu) stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych komponentów modułu

- Średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0).

- Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu modułu


OCENA ZA KAŻDY KOMPONENT MODUŁU stanowi średnią ważoną ocen za

- uczestnictwo w zajęciach (20% oceny końcowej),

- testy (kolokwia) śród-semestralne (30%),

- kolokwium zaliczeniowe (50%).


UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.


Pełny opis:

W skład modułu wchodzą cztery komponentów: Konwersacja, Słuchanie, Pisanie oraz Rozumienie tekstu. Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z czterech komponentów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)