Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TC-S1-JC4-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Xiaoyan Qiu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z pięciu komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%). Test końcowy obejmuje materiał z całego semestru letniego, jednak ze względu na specyfikę przedmiotu, niezbędne są również wiedza i umiejętności nabyte na wcześniejszych etapach nauki.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzamin - składający się z części pisemnej i ustnej egzamin sprawdzający stopień opanowania języka na poziomie przewidzianym dla modułu (początkującym). Obejmuje materiał z całego roku (semestr zimowy i letni), a ze względu na specyfikę przedmiotu, niezbędne są wiedza i umiejętności nabyte na wcześniejszych etapach nauki (odpowiadające poziomowi początkującemu).

Egzaminy oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.

Pełny opis:

Student, który zaliczył moduł, osiągnął kompetencję językową w zakresie czterech podstawowych sprawności (słuchania, mówienia, pisania i czytania), ponadto znajomość gramatyki, wymowy, słownictwa oraz znaków pisma chińskiego na poziomie początkującym.

1. Konwersacja (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia na poziomie początkującym;

- ćwiczenie wymowy głosek i tonów języka chińskiego;

- wykorzystywanie poznanego słownictwa w języku mówionym.

2. Słuchanie (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie początkującym;

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów;

- pisanie znaków ze słuchu;

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika c.d.

3. Rozumienie tekstu, czyli zagadnienia gramatyczno-leksykalne (30 godzin):

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika c.d.;

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika c.d.

4. Pisanie (30 godzin):

- znaki-klucze umożliwiające odczytanie ok. 2000 słów c.d.;

- kontynuacja nauki pisania znaków.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
egzamin 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska
Prowadzący grup: Sitong Adler, Katarzyna Bańka-Orłowska, Haoyue Ma, Aleksandra Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie: Średnia ważona ocen końcowych za poszczególne komponenty modułu. Ocena za każdy z pięciu komponentów to średnia ważona ocen za obecność na zajęciach (20%), testy śród-semestralne (sprawdziany pisemne i ustne oraz dyktanda) (30%) oraz test końcowy (50%).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. oceny dostatecznej - 3,0) z każdego komponentu wchodzącego w skład zaliczenia.


Egzamin - egzamin ustny i pisemny


Egzaminy oceniane są w sposób ujednolicony i jest to system oceniania 0-1, tzn. nie ma 0,5 pkt.

Pełny opis:

Student, który zaliczył moduł, osiągnął kompetencję językową w zakresie czterech podstawowych sprawności (słuchania, mówienia, pisania i czytania), ponadto znajomość gramatyki, wymowy, słownictwa oraz znaków pisma chińskiego na poziomie początkującym.

1. Konwersacja (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności językowych studentów w zakresie mówienia na poziomie początkującym;

- ćwiczenie wymowy głosek i tonów języka chińskiego;

- wykorzystywanie poznanego słownictwa w języku mówionym.

2. Słuchanie (30 godzin):

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów na poziomie początkującym;

- rozpoznawanie i zapisywanie tonów;

- pisanie znaków ze słuchu;

- ugruntowywanie znajomości słownictwa zgodnego z materiałem podręcznika c.d.

3. Rozumienie tekstu, czyli zagadnienia gramatyczno-leksykalne (30 godzin):

- słownictwo zgodne z materiałem podręcznika c.d.;

- materiał gramatyczny zgodny z materiałem podręcznika c.d.

4. Pisanie (30 godzin):

- znaki-klucze umożliwiające odczytanie ok. 2000 słów c.d.;

- kontynuacja nauki pisania znaków.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym. Wybór konkretnej formy (nauczanie synchroniczne/asynchroniczne) zależy od tematu realizowanych zajęć oraz możliwości psychofizycznych studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Agnieszka Solska
Prowadzący grup: Katarzyna Bańka-Orłowska, Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

OKM (ocena końcowa z modułu) jest średnią arytmetyczną dwóch pozytywnych ocen (≥3,0):

(1) oceny z wszystkich ćwiczeń* wchodzących w skład modułu,

(2) oceny z egzaminu.


Średnia do X,25 to ocena X,0 i X,75 to ocena X,5 (np. średnia 3,25 z ćwiczeń to OKM 3,0).


*Ocena z ćwiczeń - ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń wchodzących w skład modułu.


Przy obliczaniu OKM brane są pod uwagę ewentualne oceny niedostateczne.

Pełny opis:

Student, który zaliczył moduł, osiągnął kompetencję językową w zakresie czterech podstawowych sprawności (słuchania, mówienia, pisania i czytania), ponadto znajomość gramatyki, wymowy, słownictwa oraz znaków pisma chińskiego na poziomie początkującym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 3, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia 4, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
egzamin 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knoll
Prowadzący grup: Katarzyna Knoll, Haoyue Ma, Martyna Stanisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia 1 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 4 - Zaliczenie na ocenę
egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)