Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KO-N1-AF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niemczuk-Misala
Prowadzący grup: Maria Niemczuk-Misala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: Egzamin w formie odpowiedzi ustnej

Ćwiczenia: Ocena z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów:

Ocena z pisemnego sprawdzianu.

Aktywny udziału w dyskusji moderowanej

Znajomość treści tekstów źródłowych oraz wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Ostateczną ocenę końcową z modułu (OKM) ustala się na podstawie średniej ocen z egzaminu przedmiotu i z ćwiczeń: 50% oceny z ćwiczeń, 50% oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne)

kryteria oceny Bardzo dobry (5,0)

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach

2) pełna znajomość treści źródłowych

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dobry plus (4,5)

1) znajomość treści omawianych na zajęciach

2) znajomość treści źródłowych

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dobry (4,0)

1) znajomość treści omawianych na zajęciach

2) znajomość treści źródłowych

Dostateczny plus (3,5)

1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach

2) znajomość wybranych treści źródłowych

Dostateczny (3,0)

1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach

2) znajomość ½ wybranych treści źródłowych


Pełny opis:

1. Charakterystyka antropologii filozoficznej jako subdyscypliny filozofii – przedmiot i metody, zakres i sposób ujęcia problematyki bytu ludzkiego. Antropologia implicite i expliciete. Rys historyczny rozwoju zagadnień filozoficzno-antropologicznych w tradycji filozoficznej i w kulturze zachodnioeuropejskiej. Status antropologii filozoficznej w filozofii współczesnej. Antropologia filozoficzna wśród współczesnych nauk o człowieku – antropologia fizyczna (biologiczna), kulturowa, religijna, teologiczna i in. Charakterystyka głównych nurtów antropologii filozoficznej XX wieku (I i II połowy XX wieku). Nurty współczesnej antropologii filozoficznej, ich charakterystyka, założenia programowe, główni przedstawiciele (fenomenologia, filozofia egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, marksizm, neotomizm i personalizm, strukturalizm, filozofia dialogu, psychoanaliza i neopsychoanaliza , filozofia ekologii, postmodernizm).

2. Antropologia filozoficzna explicite: twórcy antropologii filozoficznej – M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen. Charakterystyka merytoryczna koncepcji antropologii filozoficznej, założenia programowe, metoda, specyfika koncepcji i główne kategorie antropologiczne, charakterystyczne rysy teorii człowieka.

3. Charakterystyka nurtu fenomenologicznego antropologii filozoficznej: stanowisko E. Husserl, M. Heidegger, R. Ingarden – fenomenologiczne teorie człowieka.

4. Filozofia egzystencji – charakterystyka nurtu, prekursorzy egzystencjalizmu, inspiracje, główne stanowiska filozofii egzystencjalnej XX wieku – K. Jaspers, G. Marcel, J.P. Sartre.

5. Filozofia dialogu – charakterystyka nurtu, główne orientacje filozofii dialogu, wybrane stanowiska – M. Buber, E. Levinas, J. Tischner. Zagadnienia antropologiczne w filozofii dialogu.

6. Personalizm – nurty i orientacje, główne problemy, metody, charakterystyka głównych stanowisk – J. Maritain, E. Mounier,P. Teilhard de Chardin. Personalizm w Polsce.

7. Psychoanaliza i neopsychoanaliza – S. Freud, E. Fromm.

8. Marksizm szkoły frankfurckiej: M. Hokheimer, Th. Adorno, freudo-marksizm H. Marcuse, J. Habermas.

9. Homo ecologicus – problem człowiek w nurcie filozofii ekologii.

10. Człowiek w świetle posthumanizmu i transhumanizmu: charakterystyka tendencji interpretacji człowieka (technicyzacja natury ludzkiej, człowiek przyszłości – problemy genetycznego ulepszania człowieka. Problem natury ludzkiej w świetle rozwoju nauki i techniki. Etyczne aspekty rozwoju biotechnologii i biomedycyny a przyszłość człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niemczuk-Misala
Prowadzący grup: Maria Niemczuk-Misala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład: Egzamin pisemny

Ćwiczenia: Ocena z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów:

Ocena z pisemnego sprawdzianu.

Aktywny udziału w dyskusji moderowanej

Znajomość treści tekstów źródłowych oraz wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Ostateczną ocenę końcową z modułu (OKM) ustala się na podstawie średniej ocen z egzaminu przedmiotu i z ćwiczeń: 50% oceny z ćwiczeń, 50% oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne)

kryteria oceny Bardzo dobry (5,0)

1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach

2) pełna znajomość treści źródłowych

3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dobry plus (4,5)

1) znajomość treści omawianych na zajęciach

2) znajomość treści źródłowych

3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej

Dobry (4,0)

1) znajomość treści omawianych na zajęciach

2) znajomość treści źródłowych

Dostateczny plus (3,5)

1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach

2) znajomość wybranych treści źródłowych

Dostateczny (3,0)

1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach

2) znajomość ½ wybranych treści źródłowychPełny opis:

1.Charakterystyka antropologii filozoficznej jako subdyscypliny filozofii – przedmiot i metody, zakres i sposób ujęcia problematyki bytu ludzkiego. Rys historyczny rozwoju zagadnień filozoficzno-antropologicznych. Status antropologii filozoficznej w filozofii i wśród współczesnych nauk o człowieku – antropologia fizyczna (biologiczna), kulturowa, religijna, teologiczna i in. Charakterystyka głównych nurtów antropologii filozoficznej XX wieku (I i II połowy XX wieku) – założenia programowe, tendencje i orientacje, główni reprezentanci nurtów (fenomenologia, filozofia egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, marksizm, neotomizm i personalizm, filozofia dialogu, psychoanaliza i neopsychoanaliza, postmodernizm).

2. Antropologia filozoficzna explicite: twórcy antropologii filozoficznej – M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen. Charakterystyka merytoryczna koncepcji antropologii filozoficznej, założenia programowe, metoda, specyfika koncepcji i główne kategorie antropologiczne, charakterystyczne rysy teorii człowieka.

3. Neokantowska koncepcja człowieka E. Cassirera.

4. Filozofia egzystencji – charakterystyka nurtu, prekursorzy egzystencjalizmu, inspiracje, główne stanowiska filozofii egzystencjalnej XX wieku – m. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel, J.P. Sartre.

5. Personalizm – nurty i orientacje, główne problemy, metody, charakterystyka głównych stanowisk.

6. Psychoanalityczna koncepcja człowieka wg S. Freud.

7. Marksizm szkoły frankfurckiej: M. Hokheimer, Th. Adorno, freudo-marksizm H. Marcuse, J. Habermas.

8.. Człowiek w świetle posthumanizmu i transhumanizmu: charakterystyka tendencji interpretacji człowieka (technicyzacja natury ludzkiej, człowiek przyszłości – problemy genetycznego ulepszania człowieka. Problem natury ludzkiej w świetle rozwoju nauki i techniki. Etyczne aspekty rozwoju biotechnologii i biomedycyny a przyszłość człowieka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niemczuk-Misala
Prowadzący grup: Maria Niemczuk-Misala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)