Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KO-S1-AFUN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Rupik
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Patrycja Mermer, Weronika Rupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,6); oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,1); sprawdzianu z treści omawianej na wykładach (0,3). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Pełny opis:

Budowa i funkcje tkanki nerwowej i glejowej. Filogeneza i ontogeneza układu nerwowego. Mózgowie, budowa i funkcja mózgu. Anatomia mózgu. Nerwy czaszkowe. Budowa i funkcja rdzenia kręgowego. Drogi nerwowe rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe. Budowa i funkcje autonomicznego układu nerwowego.

Uwagi:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie informacje dotyczące programu zajęć laboratoryjnych, obowiązkowej literatury oraz godzin konsultacji podawane będą studentom drogą e-mailową przez stronę USOSweb-UŚ. Tłumaczenie się nieznajomością ogłoszeń nie będzie przyjmowane do wiadomości.

2. Zajęcia laboratoryjne oraz wykłady prowadzone będą w budynku Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9 o ustalonej godzinie zgodnie z planem podanym przez dziekanat.

3. Przenoszenie się do innej grupy jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzących zajęcia laboratoryjne.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W trakcie realizacji treści modułu student może opuścić tylko jedne zajęcia laboratoryjne. Nie ma możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie.

W przypadku kolejnej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium i pracy ciągłej. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej niż jedne zajęcia może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

2. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych w tym choroby spowodowanej COVID-19 oraz skierowany na kwarantannę z powodu COVID-19 opuścił więcej zajęć, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do kolokwium poprawkowego z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być przygotowanym na bieżąco do zajęć zgodnie z programem i w oparciu o literaturę podaną przez prowadzących zajęcia.

4. Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu. Kolokwia mogą mieć charakter testowy lub opisowy. W kolokwium testowym, za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Każde pytanie opisowe oceniane jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza odpowiedź całkowicie błędną lub brak odpowiedzi. Wyniki ogłaszane są najpóźniej na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

5. Student, który uzyskał z materiału teoretycznego obowiązującego na zajęciach laboratoryjnych niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,59 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

6. W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z zajęć oceniana jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną.

7. Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych. Wymagane jest zaliczenie obu tych

8. Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,6); oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,1); sprawdzianu z treści omawianej na wykładach (0,3). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

9. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców

i pracowników prowadzących zajęcia laboratoryjne w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

10. Za prawidłową realizację przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator (dr hab. Weronika Rupik), do której można się zgłaszać w godzinach konsultacji (konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Rupik
Prowadzący grup: Łukasz Chajec, Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Weronika Rupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia z: oceny z zajęć laboratoryjnych (0,5) oraz sprawdzianu z treści omawianej na

wykładach (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Pełny opis:

Budowa i funkcje tkanki nerwowej. Filogeneza i ontogeneza układu nerwowego. Mózgowie, budowa i funkcje mózgu. Anatomia mózgu. Nerwy czaszkowe. Budowa i funkcje rdzenia kręgowego. Drogi nerwowe rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe. Budowa i funkcje autonomicznego układu nerwowego.

Uwagi:

1. Wszystkie informacje dotyczące programu zajęć laboratoryjnych, obowiązkowej literatury oraz godzin konsultacji podawane będą studentom drogą e-mailową przez stronę USOSweb-UŚ oraz zamieszczone na platformie MS Teams (Anatomia Funkcjonalna Układu Nerwowego - stacjonarne). Tłumaczenie się nieznajomością ogłoszeń nie będzie przyjmowane do wiadomości.

2. Zajęcia laboratoryjne prowadzone będą w budynku Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9 o ustalonej godzinie zgodnie z planem podanym przez dziekanat.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W trakcie realizacji treści modułu student może opuścić tylko jedne zajęcia laboratoryjne. Nie ma możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie.

2. W przypadku kolejnej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium i pracy ciągłej. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej niż jedne zajęcia, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być przygotowanym na bieżąco do zajęć zgodnie z programem i w oparciu o literaturę podaną przez prowadzących zajęcia.

4. Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu. Każde kolokwium oceniane jest w skali punktowej 0 - 5, gdzie za każde z 5 pytań można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Wyniki ogłaszane są na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na zajęciach laboratoryjnych wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

5. W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (karty pracy). Każde pytanie w karcie pracy oceniane jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu, gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną. Student jest zobowiązany do oddania uzupełnionych kart pracy najpóźniej na kolejnych zajęciach laboratoryjnych. Nieoddanie uzupełnionych kart pracy w terminie skutkuje oceną niedostateczną za kartę pracy.

6. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych ustalana jest jako średnia ważona z wyników z kolokwiów (0,7) i pracy ciągłej studenta – karty pracy (0,3). Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

7. Student, który uzyskał z zajęć laboratoryjnych średnią poniżej 3,00, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

8. Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia z oceny z zajęć laboratoryjnych (0,5) i sprawdzianu z treści omawianej na wykładach (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

9. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących zajęcia laboratoryjne w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

10. Za prawidłową realizację przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator (dr hab. Weronika Rupik), do której można się zgłaszać w godzinach konsultacji (konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)