Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-79
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Karolina Bierza, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Barbara Tokarska-Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa za moduł jest średnią ważoną z ocen: kolokwium zaliczeniowego z wykładów (waga 0,3) i zaliczenia laboratoriów (waga 0,7). Zaliczenie laboratoriów jest średnią ważoną z ocen zadań realizowanych w trakcie laboratoriów (0,8) i zielnika (0,2). Ocena zadań realizowanych w trakcie laboratoriów jest średnią ważoną ocen z:

- kolokwiów z laboratorium (0,4)

- oceny ciągłej aktywności studenta na laboratoriach (0,6).

Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium oraz obecności na co najmniej 80% zajęć. Nieobecność nie zwalnia z konieczności zaliczenia treści realizowanych na zajęciach.

Zaliczenie wykładów dokonywane jest na podstawie oceny z pisemnego sprawdzianu (kolokwium), które odbywa się na ostatnich zajęciach.


Pełny opis:

Przedmiot Dendrologia umożliwi studentowi poznanie przyczyn ukształtowania się składu gatunkowego oraz zasięgów głównych gatunków drzew i krzewów w Polsce. Pogłębi wiedzę uczestników zajęć na temat czynników warunkujących występowanie dzisiejszego składu dendroflory w Polsce i zróżnicowania wewnątrzpopulacyjnego w zależności od warunków siedliskowych. Da możliwość poznania najważniejszych gatunków drzew, krzewów i pnączy, stosowanych w nasadzeniach miejskich i na terenach poprzemysłowych. Student nabędzie praktycznych umiejętności oznaczania i rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym i ulistnionym, a także przygotowywania metryk dla ochrony drzew pomnikowych. Nabędzie umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem do pomiarów dendrometrycznych i dendrochronologicznych, co jest niezbędne do obliczania produktywności drzewostanów.

Uwagi:

Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym, zgodnie z harmonogramem (planem zajęć). Obejmują wykłady i laboratoria. Część laboratoriów jest realizowanych w terenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)