Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śmierć komórkowa u roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-90
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śmierć komórkowa u roślin i zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kurczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Agnieszka Sosinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium (0,5) i konwersatorium (0,5).

Na ocenę z konwersatorium składać się będą: ocena z prezentacji multimedialnej (0,5), przygotowywanej na tematy związane z omawianymi na konwersatoriach zagadnieniami oraz aktywność w dyskusji.

Ocena z laboratorium będzie obejmować ocenę ciągłą umiejętności praktycznych studenta poprzez wykonywanie sprawozdać pisemnych w postaci poleceń w kartach pracy.


Pełny opis:

Konwersatorium

Praca pod kierunkiem prowadzącego – pozyskanie wiedzy na temat teorii śmierci komórkowej, cech morfologiczno-strukturalnych i fizjologiczno-molekularnych tego procesu w związku z reakcją organizmów na stres wywołany między innymi nanomateriałami. Wykorzystane zostaną pomoce audiowizualne, schematy oraz pokaz. W ramach konwersatorium studenci porządkują, systematyzują wiedzę z zakresu rodzajów śmierci komórkowej i stresu środowiskowego, nabywają umiejętności pisania eseju, publicznego prezentowania treści naukowych oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Tematyka konwersatoriów:

1. Definicja PCD i jak ją rozumieć w odniesieniu do roślin i zwierząt; różnorodność przebiegu PCD u roślin; testy molekularne zmian w jądrze u roślin.

2. Porównanie apoptozy i nekrozy pod względem zmian biochemicznych, ultrastrukturalnych i funkcjonalnych w komórkach zwierzęcych, szlaki i fazy apoptozy, metody wykrywania apoptozy i nekrozy.

3. Autofagia i jej różne formy; zróżnicowanie zdarzeń strukturalnych podczas PCD u roślin; pochodzenie i ewolucja śmierci komórki.

4. Omówienie znaczenia autofagii u zwierząt i człowieka, wzajemnych zależności pomiędzy procesami autofagii i apoptozy w aspekcie klinicznym oraz przedstawienie innych typów śmierci komórkowej na podstawie przygotowanych przez studentów prezentacji multimedialnych.

Opis laboratoriów.

1.Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Charakterystyka rodzajów śmierci komórkowej; rozpoznawanie na elektronogramach zmian ultrastrukturalnych komórek roślinnych podlegających PCD; testy molekularne zmian w jądrze

2. Jakościowa analiza apoptozy z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej (detekcja jąder komórek apoptotycznych poprzez barwienie metodą TUNEL)

3. Detekcja komórek podlegających PCD z wykorzystaniem różnych testów na żywotność komórek, odróżnianie komórek podlegających PCD od tych, podlegających nekrozie (analiza materiału w trakcie somatycznej embriogenezy oraz komórek czapeczki).

4. Ilościowa analiza procesu śmierci komórkowej przeprowadzana z użyciem cytometrii przepływowej (wykonywanie sekcji zwierząt bezkręgowych i analiza stresu oksydacyjnego w komórkach wyizolowanych narządów).

Uwagi:

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci otrzymają od osoby prowadzącej protokoły jako instrukcje do przeprowadzanych reakcji oraz/lub karty pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)