Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Agnieszka Pająk, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Ocena końcowa ustalona jest według średniej:

3.00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,00 bardzo dobry

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych:

zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych; klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne:

pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne; prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu:

rozwój poglądów na budowę atomu; model atomu Bohra; falowa natura elektronu; kwantowy model atomu; liczby kwantowe; konfiguracja elektronowa atomu.

Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym:

prawo okresowości; periodyczność właściwości fizykochemicznych pierwiastków; typy wiązań chemicznych; polarność wiązań; elektroujemność i skale elektroujemności; teorie wiązania chemicznego: teoria orbitali molekularnych oraz teoria wiązań walencyjnych; diagramy OM prostych cząsteczek homojądrowych.

4. Stan gazowy:

charakterystyka stanu gazowego; podstawowe prawa gazowe; równanie stanu gazu doskonałego; teoria kinetyczna gazów; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna:

teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna:

stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity:

elektrolity mocne i słabe; aktywność; dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody iloczyn rozpuszczalności; efekt wspólnego jonu; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; teorie kwasów i zasad.

8. Roztwory buforowe:

przykłady, właściwości i zastosowanie; pojemność buforowa; mechanizm działania roztworów buforowych.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Techniki pracy laboratoryjnej. Szkło i sprzęt laboratoryjny: zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego

2. Roztwory: sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

Kolokwium 1 - szkło i sprzęt laboratoryjny.

3. Metody rozdziału mieszanin: ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; ekstrakcja w aparacie Soxleta; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Reakcje, kwasów zasad i soli: reakcje kwasów i zasad z metalami; reakcje otrzymywania soli, wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność

5. Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan.

6. Kinetyka chemiczna: badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza. Kolokwium 2 (część teoretyczna +część obliczeniowa) - tematy od 2 do 5.

7. Równowaga chemiczna: prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

pH: ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych oraz pH roztworu.

8. Hydroliza soli: badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane ze stałą i stopniem hydrolizy.

Roztwory buforowe: przygotowanie roztworu buforowego, wyznaczenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego;

9. Rozdział kationów i anionów: analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

10. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne: miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Kolokwium 3 (część teoretyczna + część obliczeniowa) - tematy od 6 do 9.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Marzena Podgórna, Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Ocena końcowa ustalona jest według średniej:

3.00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,00 bardzo dobry

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych:

zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych; klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne:

pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne; prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu:

rozwój poglądów na budowę atomu; model atomu Bohra; falowa natura elektronu; kwantowy model atomu; liczby kwantowe; konfiguracja elektronowa atomu.

Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym:

prawo okresowości; periodyczność właściwości fizykochemicznych pierwiastków; typy wiązań chemicznych; polarność wiązań; elektroujemność i skale elektroujemności; teorie wiązania chemicznego: teoria orbitali molekularnych oraz teoria wiązań walencyjnych; diagramy OM prostych cząsteczek homojądrowych.

4. Stan gazowy:

charakterystyka stanu gazowego; podstawowe prawa gazowe; równanie stanu gazu doskonałego; teoria kinetyczna gazów; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna:

teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna:

stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity:

elektrolity mocne i słabe; aktywność; dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody iloczyn rozpuszczalności; efekt wspólnego jonu; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; teorie kwasów i zasad.

8. Roztwory buforowe:

przykłady, właściwości i zastosowanie; pojemność buforowa; mechanizm działania roztworów buforowych.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Techniki pracy laboratoryjnej. Szkło i sprzęt laboratoryjny: zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego

2. Roztwory: sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

Kolokwium 1 - szkło i sprzęt laboratoryjny.

3. Metody rozdziału mieszanin: ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; ekstrakcja w aparacie Soxleta; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Reakcje, kwasów zasad i soli: reakcje kwasów i zasad z metalami; reakcje otrzymywania soli, wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność

5. Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan.

6. Kinetyka chemiczna: badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza. Kolokwium 2 (część teoretyczna +część obliczeniowa) - tematy od 2 do 5.

7. Równowaga chemiczna: prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

pH: ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych oraz pH roztworu.

8. Hydroliza soli: badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane ze stałą i stopniem hydrolizy.

Roztwory buforowe: przygotowanie roztworu buforowego, wyznaczenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego;

9. Rozdział kationów i anionów: analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

10. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne: miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Kolokwium 3 (część teoretyczna + część obliczeniowa) - tematy od 6 do 9.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Marzena Podgórna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Ocena końcowa ustalona jest według średniej:

3.00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,00 bardzo dobry

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych:

zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych; klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne:

pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne; prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu:

rozwój poglądów na budowę atomu; model atomu Bohra; falowa natura elektronu; kwantowy model atomu; liczby kwantowe; konfiguracja elektronowa atomu.

Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym:

prawo okresowości; periodyczność właściwości fizykochemicznych pierwiastków; typy wiązań chemicznych; polarność wiązań; elektroujemność i skale elektroujemności; teorie wiązania chemicznego: teoria orbitali molekularnych oraz teoria wiązań walencyjnych; diagramy OM prostych cząsteczek homojądrowych.

4. Stan gazowy:

charakterystyka stanu gazowego; podstawowe prawa gazowe; równanie stanu gazu doskonałego; teoria kinetyczna gazów; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna:

teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna:

stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity:

elektrolity mocne i słabe; aktywność; dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody iloczyn rozpuszczalności; efekt wspólnego jonu; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; teorie kwasów i zasad.

8. Roztwory buforowe:

przykłady, właściwości i zastosowanie; pojemność buforowa; mechanizm działania roztworów buforowych.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Techniki pracy laboratoryjnej. Szkło i sprzęt laboratoryjny: zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego

2. Roztwory: sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

Kolokwium 1 - szkło i sprzęt laboratoryjny.

3. Metody rozdziału mieszanin: ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; ekstrakcja w aparacie Soxleta; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Reakcje, kwasów zasad i soli: reakcje kwasów i zasad z metalami; reakcje otrzymywania soli, wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność

5. Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan.

6. Kinetyka chemiczna: badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza. Kolokwium 2 (część teoretyczna +część obliczeniowa) - tematy od 2 do 5.

7. Równowaga chemiczna: prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

pH: ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych oraz pH roztworu.

8. Hydroliza soli: badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane ze stałą i stopniem hydrolizy.

Roztwory buforowe: przygotowanie roztworu buforowego, wyznaczenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego;

9. Rozdział kationów i anionów: analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

10. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne: miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Kolokwium 3 (część teoretyczna + część obliczeniowa) - tematy od 6 do 9.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Jacek Nycz, Joanna Orzeł, Marzena Podgórna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z laboratorium i egzaminu.

Ocena końcowa ustalona jest według średniej:

3.00 - 3,25 dostateczny

3,26 - 3,75 dostateczny plus

3,76 - 4,25 dobry

4,26 - 4,75 dobry plus

4,76 - 5,00 bardzo dobry

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Nazewnictwo związków nieorganicznych:

zasady tworzenia nazw systematycznych związków nieorganicznych; klasyfikacja systemów nazewnictwa związków nieorganicznych.

2. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne:

pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne i niejednorodne; prawo zachowania masy, prawo stałości składu, stechiometria równań chemicznych, stechiometria wzorów; mol, gramorównoważnik, sposoby wyrażania stężeń roztworów, przeliczanie jednostek stężeń; reakcje chemiczne, bilansowanie reakcji redoks.

3. Budowa atomu:

rozwój poglądów na budowę atomu; model atomu Bohra; falowa natura elektronu; kwantowy model atomu; liczby kwantowe; konfiguracja elektronowa atomu.

Wiązania chemiczne i prawidłowości w układzie okresowym:

prawo okresowości; periodyczność właściwości fizykochemicznych pierwiastków; typy wiązań chemicznych; polarność wiązań; elektroujemność i skale elektroujemności; teorie wiązania chemicznego: teoria orbitali molekularnych oraz teoria wiązań walencyjnych; diagramy OM prostych cząsteczek homojądrowych.

4. Stan gazowy:

charakterystyka stanu gazowego; podstawowe prawa gazowe; równanie stanu gazu doskonałego; teoria kinetyczna gazów; gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.

5. Kinetyka chemiczna:

teoretyczne podstawy kinetyki chemicznej; szybkość reakcji; rzędowość i cząsteczkowość; równania kinetyczne; czynniki zmieniające szybkość reakcji; kataliza.

6. Równowaga chemiczna:

stan równowagi; prawo działania mas; stała równowagi (Kc i Kp); reguła przekory.

7. Elektrolity:

elektrolity mocne i słabe; aktywność; dysocjacja elektrolityczna; iloczyn jonowy wody iloczyn rozpuszczalności; efekt wspólnego jonu; stała i stopień dysocjacji elektrolitów słabych; pH; hydroliza soli; stała i stopień hydrolizy; teorie kwasów i zasad.

8. Roztwory buforowe:

przykłady, właściwości i zastosowanie; pojemność buforowa; mechanizm działania roztworów buforowych.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Regulamin pracowni chemicznej. BHP. Techniki pracy laboratoryjnej. Szkło i sprzęt laboratoryjny: zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej, zasadami BHP; omówienie podstawowych technik pracy laboratoryjnej i mycia szkła laboratoryjnego; pokaz szkła i sprzętu laboratoryjnego

2. Roztwory: sporządzanie roztworów o określonym stężeniu; wyznaczanie gęstości metalu; wyznaczanie gęstości roztworów; obliczenia związane ze stężeniami roztworów: procentowym, molowym, molalnym, normalnym.

Kolokwium 1 - szkło i sprzęt laboratoryjny.

3. Metody rozdziału mieszanin: ekstrakcja jodu z wodnego roztworu; ekstrakcja w aparacie Soxleta; rozdział mieszaniny techniką chromatografii cienkowarstwowej.

4. Reakcje, kwasów zasad i soli: reakcje kwasów i zasad z metalami; reakcje otrzymywania soli, wypieranie słabych kwasów z ich soli; amfoteryczność

5. Reakcje utleniania i redukcji. Chrom i mangan.

6. Kinetyka chemiczna: badanie szybkości reakcji; czynniki wpływające na szybkość reakcji; kataliza. Kolokwium 2 (część teoretyczna +część obliczeniowa) - tematy od 2 do 5.

7. Równowaga chemiczna: prawo działania mas; reguła przekory - przesunięcie położenia równowagi reakcji; iloczyn rozpuszczalności; obliczenia związane ze stałą równowagi reakcji.

pH: ocena pH, stopnia i stałej dysocjacji kwasu octowego na podstawie danych doświadczalnych; obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji elektrolitów słabych oraz pH roztworu.

8. Hydroliza soli: badanie odczynu wodnych roztworów soli; wpływ temperatury i stężenia na zmianę stopnia hydrolizy; obliczenia związane ze stałą i stopniem hydrolizy.

Roztwory buforowe: przygotowanie roztworu buforowego, wyznaczenie pH roztworu buforowego; charakterystyka roztworu buforowego;

9. Rozdział kationów i anionów: analiza jakościowa kationów i anionów; reakcje charakterystyczne kationów i anionów.

10. Analiza ilościowa. Miareczkowanie alkacymetryczne: miareczkowanie próbki zawierającej wodorotlenek sodu mianowanym roztworem kwasu solnego i mianowanym roztworem kwasu siarkowego (VI) wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Kolokwium 3 (część teoretyczna + część obliczeniowa) - tematy od 6 do 9.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Podgórna
Prowadzący grup: Marzena Podgórna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)