Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-N1-E19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Aktywność, kolokwium

Pełny opis:

​ Zagadnienia wprowadzające

I. Ekonomia jako nauka

1. Definicje ekonomii.

1. Rzadkość, racjonalność, wybór ekonomiczny.

2. Ryzyko w działalności gospodarczej.

3. Czynniki produkcji

4. Metodologia ekonomii - pojęcia i prawidłowości ekonomiczne.

5. Narzędzia analizy ekonomicznej

6. Główne problemy ekonomiczne.

7. Główne szkoły ekonomiczne.

II. Gospodarka centralnie planowana jako typ systemu gospodarczego

1. Geneza

2. Atrybuty.

3. Etapy rozwoju i przyczyny upadku.

4. Gospodarka niedoborów.

III. Teoria transformacji systemowej

1. Punkt wyjścia krajów w procesach transformacyjnych w Europie Wsch. - podobieństwa i różnice

2. Rodzaje zastosowanych programów stabilizacyjnych

3. Pozytywne i negatywne skutki reform rynkowych

4. Czynniki i zagrożenia dalszych procesów transformacji rynkowej

IV. Gospodarka rynkowa

1. Rynek, jego cechy ifunkcje

2. Geneza rynku

3. Stadia rozwoju gospodarki rynkowej

4. Rodzaje rynków

5. Teoretyczne modele rynku

6. Ruch okrężny dochodów i czynników produkcji w gospodarce narodowej

7. Wady i zalety gospodarki rynkowej (m.in. zagadnienia nierówności i ich pomiaru, szarej strefy, środowiskowe)

​ Mikroekonomia

I. Teoria popytu

1. Rola konsumpcji i gospodarstwa domowego w ekonomii

2. Popyt i jego rodzaje. Struktura popytu.

3. Czynniki określające popyt

4. Funkcja popytu

5. Podaż, jej czynniki. Funkcja podaży

6. Równowaga rynkowa i cena równowagi

7. Rodzaje i funkcje cen

8. Elastyczności popytu i ich znaczenie w ekonomii

II. Teoria podaży i przedsiębiorstwa

1. Istota i cele firmy

2. Ewolucja ekonomiczna, organizacyjna i własnościowa firmy (m.in. spólka i jej formy prawne)

3. Rodzaje i typy przedsiębiorstw

4. Otoczenie firmy

5. Modele ekonomicznej analizy firmy oparte na doskonałej i niedoskonałej konkurencji

6. Rodzaje sprawozdań finansowych w firmie i podstawowe elementy tych sprawozdań.

7. Rodzaje kosztów w firmie w ujęciu księgowym i ekonomicznym

8. Optimum ekonomiczne i technologiczne firmy;

MAKROEKONOMIA

I. Podstawowe pojęcia teorii wzrostu gospodarczego

1. Pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego

2. Podstawowe pojęcia rachunków narodowych (PKB,PNB, PKB nominalny i realny, w cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji, globalny i per capita) - sposoby pomiaru PKB.

3. Wady i zalety PNB jako miernika wzrostu gospodarczego

4. Inne mierniki rozwoju gospodarczego

II. Pieniądz i polityka monetarna

1. Pieniądz i jego funkcje

2. Formy pieniądza

3. Papiery wartościowe

4. System finansowy - jego funkcje i rodzaje

5. Giełdy - funkcje i rodzaje

6. Banki - funkcje i rodzaje

7. Stopa procentowa - funkcje i rodzaje

8. Podaż pieniądza i popyt na pieniądz

9. Równowaga na rynku pieniężnym

10. Polityka monetarna i jej rodzaje

11. Narzędzia polityki monetarnej

III. Inflacja

1. Pojęcie inflacji i jej rodzaje i pomiar inflacji

2. Przyczyny inflacji

3. Krzywa Philipsa

4. Skutki inflacji

5. Typy polityk antyinflacyjnych i ich narzędzia

IV. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego

1. Czynniki podażowe i popytowe wzrostu gospodarczego

2. Pojęcie popytu globalnego i podaży globalnej

3. Równowaga rynkowa, ekonomiczna a wykorzystanie możliwości produkcyjnych

4. Rola oszczędności w gospodarce

5. Marginalna skłonność do oszczędności i konsumpcji

6. Pojęcie i znaczenie mnożnika inwestycyjnego i akceleratora inwestycyjnego

7. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego w Polsce

V. Wahania w gospodarce

1. Wahania, trendy i cykle ekonomiczne

2. Rodzaje cykli ekonomicznych

3. Klasyczny cykl koniunkturalny i jego fazy

4. Mierniki faz cyklu koniunkturalnego

5. Teorie przyczyn cykli koniunkturalnych

VI. Bezrobocie, polityka zatrudnienia i płac

1. Zasoby siły roboczej i ich elementy składowe.

2. Bezrobocie i jego rodzaje

3. Przyczyny bezrobocia

4. Rynek pracy. Płaca a bezrobocie.

5. Narzędzia zwalczania bezrobocia

VII. Finanse publiczne i polityka fiskalna

1. Finanse publiczne – obszary i podmioty

2. Pojęcie i rodzaje polityki fiskalnej

3. Budżet państwa - istota, zasady i funkcje

4. Główne elementy dochodów i wydatków budżetowych

5. Stopa opodatkowania i krzywa Laffera

6. Automatyczne, fiskalne stabilizatory koniunktury

7. Deficyt budżetowy i jego funkcje

8. Problem finansowania deficytu budżetowego

9. Dług publiczny i jego skutki

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nowakowski
Prowadzący grup: Krzysztof Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Czerwiński
Prowadzący grup: Mirosław Czerwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem kolokwium zaliczeniowego. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w formie pisemnej.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności oceny zjawisk i procesów ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania podmiotów gospodarczych funkcjonujących we współczesnej gospodarce rynkowej. Bardzo ważna jest umiejętność oceny wagi oraz skutków decyzji mikro i makroekonomicznych. Szczególnie istotne jest aby należycie rozumieć rolę państwa we współczesnej gospodarce rynkowej.

Uwagi:

Student powinien posiadać umiejętności wykonywania podstawowych działań matematycznych oraz rozumieć zależności funkcyjne. Powinien również znać pojęcia związane ze strukturą i funkcjonowaniem społeczeństw demokratycznych. Bardzo pomocna będzie również wiedza z zakresu najnowszej historii Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)