Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S2-PDR19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.

Test składa się z 15 pytań (zamkniętych i otwartych). Czas trwania testu: 30 minut. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 70% punktów.

Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące: ochrony ludności, obrony cywilnej, i zarządzania kryzysowego oraz relacje występujące pomiędzy elementami tworzącymi system ochrony ludności;

 zna (potrafi zinterpretować) zapisy podstawowych przepisów prawa odnoszących się do działalności podmiotów ratowniczych w Polsce oraz podstaw ochrony ludności (obrony cywilnej);

 ma elementarną wiedzę dotyczącą zasad zarządzania ryzykiem;

 zna zadania administracji publicznej wchodzące w zakres planowania cywilnego oraz przeznaczenie i zadania centrów zarządzania kryzysowego, szczególnie poziomu wojewódzkiego i powiatowego;

 zna zakres zadań szefów obrony cywilnej (województw, powiatów i gmin);

 zna przeznaczenie i zasady uruchamiania wybranych systemów ostrzegania alarmowania o zagrożeniach;

 zna organizację, zadania oraz ogólne zasady działania podmiotów ratowniczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego;

 zna zadania i możliwości wykorzystania wybranych organizacji społecznych

i stowarzyszeń wspierających podmioty ratownicze i organy zarządzania kryzysowego;

 ma ogólną wiedzę dotycząca zadań oddziałów (pododdziałów) SZ RP

w ramach prowadzenia działań ratowniczych i prewencyjnych oraz zasad ich aktywacji;

 zna podstawowe zasady organizowania działań ratowniczych w miejscu zdarzenia oraz zasady współdziałania jednostek (sił) biorących udział w akcji (m.in.: techniki ratowania życia, zdrowia i środowiska, sposoby ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych, wsparcie logistyczne, wymiana informacji);

 zna uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi (KDR), z uwzględnieniem żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych oraz tryb korzystania z tych praw.

 ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji działań ratowniczych

w wybranych państwach UE

2. w zakresie umiejętności:

 rozwija umiejętności analitycznego myślenia;

 doskonali elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, doskonali umiejętności formułowania wniosków, opracowywania i prezentowania wyników badań;

 potrafi (w stopniu podstawowym) posługiwać się matrycami ryzyka;

 pozyskał(a) umiejętności pozwalające na samodzielne opracowanie siatki bezpieczeństwa (elementu „Planu zarządzania kryzysowego”) dla przykładowych rodzajów zagrożeń;

 potrafi przeprowadzić proste kalkulacje w zakresie potrzeb sił i środków dla charakterystycznych miejscowych zagrożeń, awarii oraz zdarzeń (incydentów) terrorystycznych.

3. w zakresie kompetencji:

 jest przygotowany, w elementarnym zakresie, do wykonywania wybranych zadań (zbieżnych z tematyką przedmiotu) na stanowiskach pracy w ramach systemu zarządzania kryzysowego lub pochodnych;

 jest przygotowany do podjęcia podstawowych działań zapewniających bezpieczeństwo osobiste (osób bliskich) podczas potencjalnego zagrożenia;

 akceptuje potrzebę uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, w tym

w ramach innych przedmiotów (modułów) lub kursów specjalistycznych;

Uwagi:

W trakcie pierwszych zajęć studenci zostaną zapoznani z poszczególnymi zagadnieniami, zakładanymi efektami kształcenia (w postaci wiedzy i umiejętności), zasadami zaliczenia przedmiotu, zakresem wiadomości zalecanym do samodzielnego przyswojenia oraz literaturą.

Prowadzący zakłada możliwość rozszerzenia treści kształcenia objętych niniejszym sylabusem o zagadnienia zaproponowane przez studentów, stosownie do potrzeb

i zainteresowań.

Repetytorium (realizowane na ostatnich zajęciach kontaktowych) umożliwi studentom powtórzenie treści poszczególnych zajęć (uzupełnienie wiadomości przez studentów nieobecnych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.