Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-PrOch
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jankowska-Augustyn
Prowadzący grup: Marlena Jankowska-Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jankowska-Augustyn
Prowadzący grup: Marlena Jankowska-Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student:

1) Zna pojęcie i zasady prawa własności intelektualnej, rodzaj norm prawnych występujących w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej,

2) Zna i rozumie prawa i obowiązki występujące na gruncie prawa własności intelektualnej,

3) Posługuje się pojęciami i instytucjami występującymi na gruncie prawa własności intelektualnej,

4) Dostrzega potrzebę analizy norm prawa własności intelektualnej w celu legalnego i zgodnego z prawem prowadzenia przedsiębiorstwa,

5) Jest świadomy potrzeby poszerzania wiedzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.Na kolokwium/egzaminie student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie prawa własności intelektualnej oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia zgodności z prawem.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na wykładach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).


Na wykładzie może zostać zrobiona lista obecności, która może zostać wzięta pod uwagę na korzyść studenta w chwili wystawiania oceny z przedmiotu. Brak obecności na liście nie niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.


Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu/kolokwium. Forma kolokwium jest pisemna. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami forma może być ustna. Na ostatnim wykładzie zostaje też ustalony ewentualny termin sprawdzianu przedterminowego (dzieje się tak w przypadku większej ilości spotkań niż 2). Studenci rozwiązują test składający się z 7 do 12 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz jednego lub dwóch pytań otwartych. Na sprawdzianie ustnym student odpowiada na dwa pytania, które sprawdzają wiedzę i umiejętności. Na sprawdzianie ustnym po otrzymaniu pytań student ma 10 minut na przygotowanie odpowiedzi.

Jeżeli na wykład składa się mniej niż 8 godzin wykładowych wykładowca ma prawo zmienić formę na pisemną zawierającą dwa pytania opisowe.


Punktacja

10 pkt – bdb

9 pkt – bdb

8 – plus db

7 – db

6 – plus dst

5 – dst


W przypadku licznych obecności studenta na wykładzie 4 pkt kwalifikują do otrzymania oceny pozytywnej.


Przykład pytania

Wzory przemysłowe są chronione:

1. 15 lat

2. 10 lat

3. 25 lat


Najbardziej otwarta licencja CC to:

1. CC-SA

2. CC-NC

3. CC-BY


Pełny opis:

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa.

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa. Studenci w sposób ogólny zaznajamiani są z takimi zagadnieniami prawa autorskiego i własności przemysłowej, jak:

1) przedmiot prawa autorskiego,

2) ochrona pomysłu,

3) podmiot prawa autorskiego,

4) autorskie prawa osobiste,

5) autorskie prawa majątkowe,

6) dozwolony użytek osobisty i publiczny,

7) ochrona praw autorskich i czas jej trwania,

8) obrót prawami autorskimi,

9) prawo do wizerunku,

10) autorskie prawa pokrewne,

11) pojęcie i zasady prawa własności przemysłowej

12) wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, topografia układów scalonych, projekty racjonalizatorskie,

13) znaki towarowe i oznaczenia geograficzne,

14) obrót w zakresie własności przemysłowej,

15) wspólnotowe akty prawa własności przemysłowej oraz stosowne konwencje międzynarodowe ( w tym Konwencji Paryskiej i TRIPS),

16) bazy danych,

17) licencje otwarte,

18) czynność prawna, forma i treść czynności prawnej,

M. Jankowska, M. Pawełczyk (red.), Prawo informatyczne i geinformacyjne, Warszawa 2021

K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Andrzejewski, A. Kuźnicka, A. Laskowska, J. Ostrowska, M. Ślusarska-Gajek, J. Wilczyńska-Baraniak, Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, LexisNexis 2013

J. Barta, R. Markiewicz : Prawo autorskie, Warszawa 2016

J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie, Warszawa 2017.

J. Barta, R. Markiewicz i inni: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.

J. Sieńczyło-Chlabicz (red): Prawo własności intelektualnej, LexisNexis 2018

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maryniak
Prowadzący grup: Łukasz Maryniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ocen końcowych modułów dla przedmiotów jednosemestralnych prowadzonych w jednej formie kształcenia. Uchwałę wraz z załącznikiem można znaleźć pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Akty-prawa-wewnetrznego/Uchwala-z-dnia-26-maja-2015-r.-w-sprawie-ocen-koncowych-modulow.pdf

Pełny opis:

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa.

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa. Studenci w sposób ogólny zaznajamiani są z zagadnieniami prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)