Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C: Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-SP-S1-PSOSN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C: Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Teper-Solarz
Prowadzący grup: Zuzanna Teper-Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

PODSTAWA ZALICZENIA MODUŁU:


• obecność na zajęciach

• aktywny udział w realizacji zadań grupowych

• współudział w realizacji projektu (opracowanie i prezentacja Modelu)


ELEMENTY SKŁADOWE OCENY KOŃCOWEJ:


• obecność na zajęciach (W przypadku więcej niż 2 nieobecności, należy w oparciu o program wybranych zajęć, na których osoba była nieobecna oraz obowiązkową literaturę przedmiotu, przygotować pisemne opracowanie tematu. W przypadku 3 nieobecności będzie to jedno opracowanie, w przypadku 4 nieobecności dwa opracowania itd.). Za uzupełnienie nieobecności osoba otrzymuje dodatkowe punkty za obecność i za opracowanie tematu.


• aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusji i zadaniach grupowych)

• realizacja projektu (współudział w opracowaniu i prezentacji Modelu).


WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MODELU WSPÓŁPRACY


CEL


zgromadzenie informacji, które stanowić będą wsparcie w realizacji współpracy z osobami z określonym rodzajem niepełnosprawności.


KATEGORIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA KTÓRYCH OPRACOWANY ZOSTANIE MODEL


• Osoby z niepełnosprawnością słuchu – wzorcowe studium przypadku opracowane przez osobę prowadzącą

• Osoby z niepełnosprawnością wzroku

• Osoby z niepełnosprawnością ruchu

• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

• Osoby z zaburzeniami psychicznymi

• Osoby starsze zależne

• Osoby somatycznie i przewlekle chore


LICZBA GRUP OPRACOWUJĄCYCH MODEL


• 6 zespołów


ZASADY OPRACOWANIA MODELU


Model opracowujemy zgodnie z wytycznymi oraz na podstawie studium przypadku opracowanego przez osobę prowadzącą zajęcia. W opracowanie Modelu, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jego temat oraz odpowiadanie na pytania publiczności i wymyślenie zadania dla audytorium, zaangażowane powinny być, w równym stopniu, wszystkie osoby należące do grupy. Osoby z pozostałych grup, uważnie słuchają, zadają pytania zespołowi po prezentacji. Mają również wykonać zadanie przygotowane przez grupę we wskazanym obszarze tematycznym.


ZADANIA AUDYTORIUM


Zaangażowanie osób z pozostałych grup w:

• uważne słuchanie,

• zadawanie pytań zespołowi

• wykonanie zadania przygotowanego przez grupę opracowującą Model


LIMITY CZASOWE


• prezentacja - 45 minut

• pytania od audytorium do grypy przygotowującej Model – 10 minut,

• zadanie dla audytorium – 30 minut.


ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH


1. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


o poziomy niepełnosprawności w populacji

o rodzaje schorzeń w populacji

o przyczyny niepełnosprawności w populacji

o współwystępowanie innych niepełnosprawności

o inne istotne czynniki różnicujące populację

o charakterystyka demograficzna


2. SYTUACJA SPOŁECZNA - OBSZARY MARGINALIZACJI I WŁĄCZENIA


o sytuacja prawna

o sytuacja edukacyjna

o sytuacja na rynku pracy

o dostęp do informacji

o główny nurt kultury

o przestrzeń publiczna

o przestrzeń prywatna


3. SPOŁECZNY ODBIÓR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - POSTAWY NEGATYWNE I POZYTYWNE


o etykiety

o stereotypy

o uprzedzenia

o dyskryminacja


4. ANALIZA SWOT


• TYPOWE OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DANEGO TYPU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


o POTENCJALNE MOCNE STRONY I MOŻLIWOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


5. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W TWORZENIU RELACJI


6. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE DIAGNOZY


7. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ


8. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ OSOBY


9. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM OSOBY


10. ORGANIZACJE POMOCOWE I SAMOPOMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GRUPY


ŹRÓDŁA DANYCH


Informacje do Modelu gromadzimy na podstawie:


Desk research realizujemy z wykorzystaniem danych zastanych z:

• Literatury naukowej, popularnonaukowej, specjalistycznej, biograficznej

• Wyników badań: raporty badawcze zawierające dane demograficzne i statystyczne

• Materiałów specjalistycznych (artykuły, filmy), dostępnych w Internecie, przykładowo na stronach internetowych organizacji zajmujących się wskazaną problematyką

• Źródeł biograficznych, przykładowo Blog’i, Vlog’i osób z niepełnosprawnością


Danych wywołanych:


• Dane wywołane np. rozmowa/wywiad z osobą z danym rodzajem niepełnosprawności, wywołanie dyskusji/ zebranie opinii na forum internetowym lub w mediach społecznościowych


Osobistych doświadczeń:


• W przypadku gdy jesteśmy osobą z daną niepełnosprawnością lub w naszym bliskim otoczeniu znajdują się takie osoby, możemy wykorzystać te doświadczenia w celu uzupełnienia Modelu


PREZENTACJA


Każda z grup zaprezentuje w sposób czytelny i ciekawy opracowany wspólnie MODEL.


UPOWSZECHNIENIE


Opracowany MODEL z ewentualnymi uzupełnieniami lub korektami wprowadzonymi podczas zajęć prezentacyjnych należy rozesłać do wszystkich osób z grupy seminaryjnej.


Pełny opis:

Seminarium poświęcone pracy socjalnej z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym zagadnieniom teoretycznym oraz praktycznym w obszarze problematyki.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw i kompetencji społecznych w obszarze pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością, w tym zagadnień ogólnych (dotyczących pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością w ogóle) oraz szczegółowych (odnoszących się do pracy socjalnej z osobami z określonymi rodzajami niepełnosprawności). Zdobyte kompetencje pozwolą osobom uczestniczącym w seminarium podjąć profesjonalną i zgodną ze standardami etycznymi współpracę z klientami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Teper-Solarz
Prowadzący grup: Zuzanna Teper-Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

PODSTAWA ZALICZENIA MODUŁU:


• obecność na zajęciach

• aktywny udział w realizacji zadań grupowych

• współudział w realizacji projektu (opracowanie i prezentacja Modelu)


ELEMENTY SKŁADOWE OCENY KOŃCOWEJ:


• obecność na zajęciach (W przypadku więcej niż 2 nieobecności, należy w oparciu o program wybranych zajęć, na których osoba była nieobecna oraz obowiązkową literaturę przedmiotu, przygotować pisemne opracowanie tematu. W przypadku 3 nieobecności będzie to jedno opracowanie, w przypadku 4 nieobecności dwa opracowania itd.). Za uzupełnienie nieobecności osoba otrzymuje dodatkowe punkty za obecność i za opracowanie tematu.


• aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusji i zadaniach grupowych)

• realizacja projektu (współudział w opracowaniu i prezentacji Modelu).


WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MODELU WSPÓŁPRACY


CEL


zgromadzenie informacji, które stanowić będą wsparcie w realizacji współpracy z osobami z określonym rodzajem niepełnosprawności.


KATEGORIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA KTÓRYCH OPRACOWANY ZOSTANIE MODEL


• Osoby z niepełnosprawnością słuchu – wzorcowe studium przypadku opracowane przez osobę prowadzącą

• Osoby z niepełnosprawnością wzroku

• Osoby z niepełnosprawnością ruchu

• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

• Osoby z zaburzeniami psychicznymi

• Osoby starsze zależne

• Osoby somatycznie i przewlekle chore


LICZBA GRUP OPRACOWUJĄCYCH MODEL


• 6 zespołów


ZASADY OPRACOWANIA MODELU


Model opracowujemy zgodnie z wytycznymi oraz na podstawie studium przypadku opracowanego przez osobę prowadzącą zajęcia. W opracowanie Modelu, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jego temat oraz odpowiadanie na pytania publiczności i wymyślenie zadania dla audytorium, zaangażowane powinny być, w równym stopniu, wszystkie osoby należące do grupy. Osoby z pozostałych grup, uważnie słuchają, zadają pytania zespołowi po prezentacji. Mają również wykonać zadanie przygotowane przez grupę we wskazanym obszarze tematycznym.


ZADANIA AUDYTORIUM


Zaangażowanie osób z pozostałych grup w:

• uważne słuchanie

• zadawanie pytań zespołowi

• wykonanie zadania przygotowanego przez grupę opracowującą Model


LIMITY CZASOWE


• prezentacja - 45 minut

• pytania od audytorium do grypy przygotowującej Model – 10 minut

• zadanie dla audytorium – 30 minut.


ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH


1. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


o poziomy niepełnosprawności w populacji

o rodzaje schorzeń w populacji

o przyczyny niepełnosprawności w populacji

o współwystępowanie innych niepełnosprawności

o inne istotne czynniki różnicujące populację

o charakterystyka demograficzna


2. SYTUACJA SPOŁECZNA - OBSZARY MARGINALIZACJI I WŁĄCZENIA


o sytuacja prawna

o sytuacja edukacyjna

o sytuacja na rynku pracy

o dostęp do informacji

o główny nurt kultury

o przestrzeń publiczna

o przestrzeń prywatna


3. SPOŁECZNY ODBIÓR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - POSTAWY NEGATYWNE I POZYTYWNE


o etykiety

o stereotypy

o uprzedzenia

o dyskryminacja


4. ANALIZA SWOT


• TYPOWE OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DANEGO TYPU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


o POTENCJALNE MOCNE STRONY I MOŻLIWOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


5. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W TWORZENIU RELACJI


6. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE DIAGNOZY


7. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ


8. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ OSOBY


9. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM OSOBY


10. ORGANIZACJE POMOCOWE I SAMOPOMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GRUPY


ŹRÓDŁA DANYCH


Informacje do Modelu gromadzimy na podstawie:


Desk research realizujemy z wykorzystaniem danych zastanych z:

• Literatury naukowej, popularnonaukowej, specjalistycznej, biograficznej

• Wyników badań: raporty badawcze zawierające dane demograficzne i statystyczne

• Materiałów specjalistycznych (artykuły, filmy), dostępnych w Internecie, przykładowo na stronach internetowych organizacji zajmujących się wskazaną problematyką

• Źródeł biograficznych, przykładowo Blog’i, Vlog’i osób z niepełnosprawnością


Danych wywołanych:


• Dane wywołane np. rozmowa/wywiad z osobą z danym rodzajem niepełnosprawności, wywołanie dyskusji/ zebranie opinii na forum internetowym lub w mediach społecznościowych


Osobistych doświadczeń:


• W przypadku gdy jesteśmy osobą z daną niepełnosprawnością lub w naszym bliskim otoczeniu znajdują się takie osoby, możemy wykorzystać te doświadczenia w celu uzupełnienia Modelu


PREZENTACJA


Każda z grup zaprezentuje w sposób czytelny i ciekawy opracowany wspólnie MODEL.


UPOWSZECHNIENIE


Opracowany MODEL z ewentualnymi uzupełnieniami lub korektami wprowadzonymi podczas zajęć prezentacyjnych należy rozesłać do wszystkich osób z grupy seminaryjnej.


Pełny opis:

Seminarium poświęcone pracy socjalnej z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym zagadnieniom teoretycznym oraz praktycznym w obszarze problematyki.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw i kompetencji społecznych w obszarze pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością, w tym zagadnień ogólnych (dotyczących pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością w ogóle) oraz szczegółowych (odnoszących się do pracy socjalnej z osobami z określonymi rodzajami niepełnosprawności). Zdobyte kompetencje pozwolą osobom uczestniczącym w seminarium podjąć profesjonalną i zgodną ze standardami etycznymi współpracę z klientami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/67391/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

PODSTAWA ZALICZENIA MODUŁU:


• obecność na zajęciach (w przypadku więcej niż 2 nieobecności, należy w oparciu o program wybranych zajęć, na których osoba była nieobecna oraz obowiązkową literaturę przedmiotu, przygotować pisemne opracowanie tematu.)

• aktywny udział w realizacji zadań grupowych

• projekt grupowy dotyczący działań pracownika socjalnego z osobami z niepełnosprawnością (propozycja diagnozy oraz działań socjalnych i środowiskowych).Pełny opis:

Problematyka seminarium dotyczy specyfiki pomocy socjalnej dedykowanej osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie seminarium niezmiernie ważne jest poznanie współczesnego podejścia do samego zjawiska niepełnosprawności wraz z jej nowym, społeczno-kulturowym paradygmatem i kontekstem międzynarodowego uznania praw tych osób. Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny, a głównym założeniem jest wsparcie studentów pracy socjalnej w ich przyszłych zadaniach zawodowych, poprzez pogłębienie wiedzy o tej kategorii podopiecznych, które stanowią osoby z niepełnosprawnością.

Uwagi:

Dostęp do opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/67391/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)