Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miniprojekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-1-MB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miniprojekt badawczy
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Wioleta Cieślik, Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Barbara Hachuła, Maria Jaworska, Izabela Jendrzejewska, Karina Kocot, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Katarzyna Kowalska-Szojda, Stanisław Krompiec, Piotr Kuś, Marta Kuwik, Piotr Lodowski, Barbara Machura, Marek Matussek, Alicja Menżyk, Jacek Mularski, Monika Musiał, Robert Musioł, Jacek Nycz, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Mateusz Penkala, Wojciech Pisarski, Tadeusz Pluta, Rafał Podeszwa, Jarosław Polański, Ewa Schab-Balcerzak, Aneta Słodek, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest:

1. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z raportów oraz prezentacji wyników.

Ocena końcowa modułu:

3. Ocena końcowa modułu to średnia ważona ocen z raportów (50%) i prezentacji wyników badań naukowych (50%).

4. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UŚPełny opis:

Moduł składa się z zajęć seminaryjnych oraz laboratoryjnych.

Seminarium - 45-cio minutowe zajęcia seminaryjne podczas których prezentowane są główne tematy badawcze realizowane w Instytucie Chemii UŚ.

Tematy seminaryjne:

1. Chemia kwantowa w badaniach ultrazimnych molekuł

2. Interdyscyplinarne aspekty poszukiwania potencjalnych leków dla potrzeb nowoczesnej terapii.

3. Analityka żywności

4. Właściwości fizykochemiczne płynów roboczych dla potrzeb zastosowań w różnych gałęziach przemysłu

5. Metody spektroskopii molekularnej w naukach sądowych

6. Nowe leki i materiały - od modelu in silico do inżynierii innowacji i wdrożenia

7. Materiały luminescencyjne oraz leki przeciwnowotworowe na bazie związków metali przejściowych - od wyboru bloków budulcowych do charakterystyki materiałów funkcjonalnych

8. Zaawansowane modelowanie spektroskopowych odcisków palca w celu identyfikacji wybranych próbek, oceny jakości i stopnia homogeniczności

9. Od syntezy barwników do przygotowania ogniw fotowoltaicznych

10. Nowoczesne koncepcje w projektowaniu leków

11. "Ekspansja układów aromatycznych - nowoczesna strategia syntezy nanografenów o unikatowych właściwościach"

12. Zaawansowane materiały optyczne

13. Obliczenia metodami chemii kwantowej dla wybranych problemów chemicznych

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

15. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu dynamiki wiązań wodorowych

16. Projektowanie i synteza nowych materiałów dla elektroniki, elektrotechniki i spintroniki.

17. Synteza nowych barwników fotouczulających opartych o szkielet fenotiazynowy

18. Oddziaływania międzycząsteczkowe

19. Wyznaczanie molekularnych właściwości elektrycznych, optycznych i magnetycznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej.

Laboratorium: Studenci w grupach realizują 2 mini projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Podczas zajęć przygotowują raporty z badań naukowych wg szablonu ustalonego przez koordynatora modułu. Wybór projektów następuje po zakończonej części zajęć seminaryjnych dotyczących głównych kierunków badawczych realizowanych w Instytucie Chemii. Podział na tematy projektów następuje według rankingu uwzględniającego preferencje studentów oraz wynik rekrutacji na studia.

Tematy projektów do wyboru:

1. Kwantowochemiczne wyznaczanie krzywych energii potencjalnej na potrzeby badań molekuł w ultraniskich temperaturach (rzędu mikrokelwinów)

2. Projektowanie molekularne, synteza oraz analiza potencjalnych leków dla nowoczesnej i innowacyjnej terapii.

3. Planowanie badań: od przygotowania próbek żywności do wyników analitycznych i ich interpretacji

4. Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych płynów roboczych, analiza wyników pod kątem ściśle określonych zastosowań jako paliw, płynów hydraulicznych lub układów do magazynowania energii

5. Fuzja sygnałów spektroskopowych w datowaniu śladów krwawych dla potrzeb nauk sądowych

6. Przygotowanie projektu R&D innowacyjnych materiałów (zakres do wyboru przez studenta: (foto)katalizatory, farmaceutyki, systemy magazynowania energii)

7. Projektowanie, synteza oraz charakterystyka związków metali przejściowych w poszukiwaniu idealnego kandydata do zastosowania w technologii OLED, fotowoltaice lub chemioterapii raka

8. Charakteryzacja i identyfikacja wybranych produktów z wykorzystaniem technik spektroskopowych takich jak bliska podczerwień i spektrofotometria UV-Vis w wariancie odbiciowym.

9. Synteza barwników o zaprojektowanej budowie chemicznej, badanie wybranych właściwości oraz zastosowanie otrzymanych związków w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym.

10. Od schematu do apteki. realizowanie zagadnień z zakresu projektowania, syntezy i prac wdrożeniowych w chemii medycznej

11. projektowanie procesów technologicznych dla branży farmaceutycznej

12. Poszukiwanie nowych materiałów optycznych jako potencjalnych emiterów światła widzialnego i/lub promieniowania podczerwonego

13. Modelowanie teoretyczne reaktywności i spektroskopii związków o znaczeniu biologicznym i technologicznym

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

OCENY:

Ocena z seminarium: ocena prezentacji wyników pracy badawczej podczas wystąpienia ustnego.

Ocena z laboratorium:

Student przygotowuje raport z przeprowadzonych badań naukowych w formie artykułu wg wzoru ustalonego przez koordynatora modułu.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienie wyników badań naukowych

3.5 – przedstawienie wyników badań wraz z opisem części eksperymentalnej i/lub obliczeniowej

4.0 – przedstawienie wyników wraz z opisem pozostałych części raportu

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0 czyli: błędy edytorskie, niekompletny opis poszczególnych części raportu – w szczególności punktów dotyczących wyników i dyskusji oraz podsumowania

5.0 – kompletny i bezbłędny opis wszystkich części wzorcowego raportu, brak błędów edytorskich

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Wioleta Cieślik, Marzena Dzida, Maria Jaworska, Karina Kocot, Katarzyna Kowalska-Szojda, Stanisław Krompiec, Piotr Kuś, Marta Kuwik, Barbara Machura, Ewa Malicka, Agnieszka Martyna, Alicja Menżyk, Monika Musiał, Robert Musioł, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Mateusz Penkala, Wojciech Pisarski, Jarosław Polański, Marcin Rojkiewicz, Grzegorz Zadora, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest:

1. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z raportów oraz prezentacji wyników.

Ocena końcowa modułu:

3. Ocena końcowa modułu to średnia ważona ocen z raportów (50%) i prezentacji wyników badań naukowych (50%).

4. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UŚPełny opis:

Moduł składa się z zajęć seminaryjnych oraz laboratoryjnych.

Na realizację projektu składa się kilka faz:

1. Zapoznanie z tematyką prac badawczych realizowanych w Instytucie Chemii

2. Wybór tematu oraz planowanie realizacji projektu w grupie projektowej.

3. Przegląd dostępnej literatury dotyczącej danego zagadnienia.

4. Analiza problemu, poszukiwanie metod jego rozwiązania.

5. Implementacja rozwiązania.

6. Prezentacja otrzymanych wyników, dyskusja wyników, ocena raportu

SEMINARIUM:

Zajęcia podczas których prezentowane są główne tematy badawcze realizowane w Instytucie Chemii UŚ. Studenci prezentują również swoje wyniki badań realizowanych w ramach laboratorium, biorą aktywny udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień naukowych.

Proponowane tematy seminaryjne:

1. Chemia kwantowa w badaniach ultrazimnych molekuł

2. Interdyscyplinarne aspekty poszukiwania potencjalnych leków dla potrzeb nowoczesnej terapii.

3. Analityka żywności

4. Właściwości fizykochemiczne płynów roboczych dla potrzeb zastosowań w różnych gałęziach przemysłu

5. Metody spektroskopii molekularnej w naukach sądowych

6. Nowe leki i materiały - od modelu in silico do inżynierii innowacji i wdrożenia

7. Materiały luminescencyjne oraz leki przeciwnowotworowe na bazie związków metali przejściowych - od wyboru bloków budulcowych do charakterystyki materiałów funkcjonalnych

8. Zaawansowane modelowanie spektroskopowych odcisków palca w celu identyfikacji wybranych próbek, oceny jakości i stopnia homogeniczności

9. Od syntezy barwników do przygotowania ogniw fotowoltaicznych

10. Nowoczesne koncepcje w projektowaniu leków

11. "Ekspansja układów aromatycznych - nowoczesna strategia syntezy nanografenów o unikatowych właściwościach"

12. Zaawansowane materiały optyczne

13. Obliczenia metodami chemii kwantowej dla wybranych problemów chemicznych

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

15. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu dynamiki wiązań wodorowych

16. Projektowanie i synteza nowych materiałów dla elektroniki, elektrotechniki i spintroniki.

17. Synteza nowych barwników fotouczulających opartych o szkielet fenotiazynowy

18. Oddziaływania międzycząsteczkowe

19. Wyznaczanie molekularnych właściwości elektrycznych, optycznych i magnetycznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej.

LABORATORIUM: Studenci w grupach realizują 2 mini projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Podczas zajęć przygotowują raporty z badań naukowych wg szablonu ustalonego przez koordynatora modułu. Wybór projektów następuje po zakończonej części zajęć seminaryjnych dotyczących głównych kierunków badawczych realizowanych w Instytucie Chemii. Podział na tematy projektów następuje według rankingu uwzględniającego preferencje studentów oraz wynik rekrutacji na studia.

Zajęcia odbywają się w blokach 5-8 godzinnych, w zależności od specyfiki realizowanego tematu.

Tematy projektów do wyboru:

1. Kwantowochemiczne wyznaczanie krzywych energii potencjalnej na potrzeby badań molekuł w ultraniskich temperaturach (rzędu mikrokelwinów)

2. Projektowanie molekularne, synteza oraz analiza potencjalnych leków dla nowoczesnej i innowacyjnej terapii.

3. Planowanie badań: od przygotowania próbek żywności do wyników analitycznych i ich interpretacji

4. Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych płynów roboczych, analiza wyników pod kątem ściśle określonych zastosowań jako paliw, płynów hydraulicznych lub układów do magazynowania energii

5. Interpretacja wyników analiz fizykochemicznych próbek szkła z przenośnych urządzeń elektronicznych

6. Przygotowanie projektu R&D innowacyjnych materiałów (zakres do wyboru przez studenta: (foto)katalizatory, farmaceutyki, systemy magazynowania energii)

7. Projektowanie, synteza oraz charakterystyka związków metali przejściowych w poszukiwaniu idealnego kandydata do zastosowania w technologii OLED, fotowoltaice lub chemioterapii raka

8. Od schematu do apteki. Realizowanie zagadnień z zakresu projektowania, syntezy i prac wdrożeniowych w chemii medycznej

9. Synteza luminescencyjnych materiałów molekularnych na potrzeby współczesnej technologii elektronowej.

10. Poszukiwanie nowych materiałów optycznych jako potencjalnych emiterów światła widzialnego i/lub promieniowania podczerwonego

11. Modelowanie teoretyczne reaktywności i spektroskopii związków o znaczeniu biologicznym i technologicznym

Uwagi:

Strona modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/106429/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Marzena Dzida, Maria Jaworska, Katarzyna Kaczmarek, Karina Kocot, Katarzyna Kowalska-Szojda, Violetta Kozik, Piotr Kuś, Barbara Machura, Alicja Menżyk, Monika Musiał, Robert Musioł, Joanna Palion-Gazda, Mateusz Penkala, Wojciech Pisarski, Jarosław Polański, Marcin Rojkiewicz, Paweł Świt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest:

1. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z raportów oraz prezentacji wyników.

Ocena końcowa modułu:

3. Ocena końcowa modułu to średnia ważona ocen z raportów (50%) i prezentacji wyników badań naukowych (50%).


Osoby uprawnione do weryfikowania efektów kształcenia w ramach modułu to osoby prowadzące laboratorium, seminarium oraz koordynatorzy modułu.

Pełny opis:

Moduł składa się z zajęć seminaryjnych oraz laboratoryjnych.

Na realizację projektu składa się kilka faz:

1. Zapoznanie z tematyką prac badawczych realizowanych w Instytucie Chemii

2. Wybór tematu oraz planowanie realizacji projektu w grupie projektowej.

3. Przegląd dostępnej literatury dotyczącej danego zagadnienia.

4. Analiza problemu, poszukiwanie metod jego rozwiązania.

5. Implementacja rozwiązania.

6. Prezentacja otrzymanych wyników, dyskusja wyników, ocena raportu

SEMINARIUM:

Zajęcia podczas których prezentowane są przez pracowników związanych z dyscypliną chemia, główne tematy badawcze realizowane w zespołach badawczych związanych z dyscyplina nauki chemiczne.

Pod koniec semestru, po zrealizowaniu projektów, osoby studiujące na zajęciach seminaryjnych prezentują wyniki swoich badań realizowane w ramach laboratorium oraz biorą aktywny udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień naukowych.

LABORATORIUM: Studenci w grupach realizują 2 mini projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Podczas zajęć przygotowują samodzielnie raporty z badań naukowych wg szablonu ustalonego przez koordynatora modułu. Wybór projektów następuje po zakończonej części zajęć seminaryjnych dotyczących głównych kierunków badawczych realizowanych w Instytucie Chemii.

*Podział na tematy projektów następuje na podstawie danych z ankiety dotyczącej wyboru miniprojektów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób studiujących niż wynosi limit na dany temat, lista osób przyjętych do jego realizacji zostanie ułożona według rankingu uwzględniającego wynik rekrutacji na studia.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/z7QnppXt3b?origin=lprLink

W przypadku osób które nie wypełnią w wyznaczonym terminie ankiety zostaną one dopisane przez koordynatora modułu do tematu w którym znajdują się wolne miejsca.

Zajęcia odbywają się w blokach 5-8 godzinnych, w zależności od specyfiki realizowanego tematu.

Proponowane tematy miniprojektów znajdują się w części: opis zajęć "Laboratorium"

Uwagi:

Strona modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/106429/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)