Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-4-PMBSFZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska B
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Projektowanie i synteza inhibitorów integrazy HIV

Projektowanie i synteza nowych chelatorów żelaza jako środków przeciwnowotworowych Przydatność metody e-learningu w nauczaniu chemii organicznej

Syntezy związków modelowych do badania nowych mechanizmów transportu podczas TLC

Projektowanie nowych związków biologicznie aktywnych metodami skriningu baz danych

Synteza wybranych pochodnych chinoliny

Syntezy nowych pochodnych chinoliny jako potencjalnych fungicydów

Badania struktury baz danych

Modelowanie techniką dynamiki molekularnej wybranego szeregu związków chemicznych

Kompleksy metali w chemii medycznej

Projektowanie związków przeciwgrzybicznych w oparciu o fragmenty molekularne

Synteza i badanie aktywności tiosemikarbazonów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

Synteza nowych ligandów tioazolowych

Nowe pochodne aminokwasowe tetrafenyloporfiryny

Amidy kwasu izoftalowego-synteza i badania fizykochemiczne

Synteza chloryn i bakteriochloryn jako potencjalnych fotouczulaczy w PDT

Modyfikowane cholesterolem pochodne tetrafenyloporfiryny

Amidy kwasu tereftalowego o potencjalnym działaniu biologicznym

Rezweratrol – oznaczanie ilościowe w materiałach spożywczych

Pochodne tetrabromofenyloporfiryny i ich potencjalne zastosowanie w PDT

Nitrylowe pochodne porfiryn o potencjalnym znaczeniu biologicznym

Literatura:

Zakres obowiązkowej literatury uzgadniany jest bezpośrednio przez promotora pracy magisterskiej i ściśle związany z tematem wykonywanej pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań, będących przedmiotem pracy magisterskiej

planuje badania własne, konieczne do weryfikacji hipotez pracy magisterskiej oraz opracowuje wyniki badań własnych

i dokonuje krytycznej analizy wyników

przygotowuje i prezentuje prace związane z badaniami własnymi, które zawierają cel, metodologię, wyniki i ich znaczenie w kontekście

badań o podobnej tematyce

samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

samodzielnie planuje swoją karierę zawodową lub naukową

rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej i postępuje etycznie

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie pisemne weryfikacja umiejętności poprzez pisemne opracowanie materiału związanego z tematyką pracy magisterskiej.

Ocena bardzo dobra – rozległa znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału, wnikliwa interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa i zorganizowana (konstrukcja logiczna, dyskursywna), zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, żywe uczestnictwo w rozmowie, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra plus - znajomość tematu, zrozumienie wszystkich kwestii z nim związanych, właściwa selekcja materiału i jego interpretacja, własne wnioski, właściwe wykorzystanie materiału pomocniczego, odpowiednia terminologia i pojęcia, wypowiedź planowa

i zorganizowana zachowanie proporcji między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, idealne zaplanowanie i wykorzystanie czasu, poprawne merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana perfekcyjnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dobra - zrozumienie tematu i pełna jego realizacja, prowadzącą do pogłębionego wnioskowania, przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, odpowiednia terminologia, właściwe wykorzystanie czasu, formułowanie poprawnych merytorycznie

odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy,

z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu

Ocena dostateczna plus - zrozumienie omawianego tematu i niepełna jego realizacja, próba analizy, traktowanej, jako podstawa do interpretacji, wnioskowania, uogólniania, przywołanie podstawowych kontekstów ( z literatury), częściowo udana argumentacja, wypowiedź na ogół uporządkowana i spójna, dążenie do zamknięcia całości wnioskiem uogólniającym, panowanie nad czasem, formułowanie na ogół poprawnych merytorycznie odpowiedzi, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy,

z zastosowaniem wybranych środków wyrazu

Ocena dostateczna - opisanie tematu w sposób niepogłębiony, odtwórczy, błędy w mówieniu, ale zachowana komunikatywność języka, ubogie słownictwo i terminologia, niepełne rozumienie pytań, podjęcie rozmowy, odpowiedzi częściowo nie na temat, prezentacja multimedialna przygotowana poprawnie pod względem formy;

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie.

Ocenianie ciągłe – ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium magisterskim lub z komputerem ( w przypadku prac o charakterze obliczeniowym)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Michał Filapek, Stanisław Krompiec, Marzena Podgórna, Mieczysław Sajewicz, Maciej Serda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuś, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Piotr Bartczak, Yuriy Bushuev, Maciej Kapkowski, Magdalena Knaś, Stanisław Krompiec, Marek Matussek, Jarosław Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)