Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-MT-S2-19-PiOWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy: Przedm. obowiązkowe wspólne dla wszystkich specjalności - 1 sem. matematyki /stacj.II st./
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jankowska-Augustyn
Prowadzący grup: Marlena Jankowska-Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jankowska-Augustyn
Prowadzący grup: Marlena Jankowska-Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student:

1) Zna pojęcie i zasady prawa własności intelektualnej, rodzaj norm prawnych występujących w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej,

2) Zna i rozumie prawa i obowiązki występujące na gruncie prawa własności intelektualnej,

3) Posługuje się pojęciami i instytucjami występującymi na gruncie prawa własności intelektualnej,

4) Dostrzega potrzebę analizy norm prawa własności intelektualnej w celu legalnego i zgodnego z prawem prowadzenia przedsiębiorstwa,

5) Jest świadomy potrzeby poszerzania wiedzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.Na kolokwium/egzaminie student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie prawa własności intelektualnej oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia zgodności z prawem.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na wykładach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).


Na wykładzie może zostać zrobiona lista obecności, która może zostać wzięta pod uwagę na korzyść studenta w chwili wystawiania oceny z przedmiotu. Brak obecności na liście nie niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.


Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu/kolokwium. Forma kolokwium jest pisemna. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami forma może być ustna. Na ostatnim wykładzie zostaje też ustalony ewentualny termin sprawdzianu przedterminowego (dzieje się tak w przypadku większej ilości spotkań niż 2). Studenci rozwiązują test składający się z 7 do 12 pytań zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz jednego lub dwóch pytań otwartych. Na sprawdzianie ustnym student odpowiada na dwa pytania, które sprawdzają wiedzę i umiejętności. Na sprawdzianie ustnym po otrzymaniu pytań student ma 10 minut na przygotowanie odpowiedzi.

Jeżeli na wykład składa się mniej niż 8 godzin wykładowych wykładowca ma prawo zmienić formę na pisemną zawierającą dwa pytania opisowe.


Punktacja

10 pkt – bdb

9 pkt – bdb

8 – plus db

7 – db

6 – plus dst

5 – dst


W przypadku licznych obecności studenta na wykładzie 4 pkt kwalifikują do otrzymania oceny pozytywnej.


Przykład pytania

Wzory przemysłowe są chronione:

1. 15 lat

2. 10 lat

3. 25 lat


Najbardziej otwarta licencja CC to:

1. CC-SA

2. CC-NC

3. CC-BY


Pełny opis:

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa.

Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu jest na pierwszym miejscu wyjaśnienie słuchaczom w formie dyskusji pojęcia własności intelektualnej, w tym dóbr niematerialnych, prezentację źródeł chroniącego ją prawa oraz wskazanie miejsca prawa własności intelektualnej w ogólnym systemie prawa. Studenci w sposób ogólny zaznajamiani są z takimi zagadnieniami prawa autorskiego i własności przemysłowej, jak:

1) przedmiot prawa autorskiego,

2) ochrona pomysłu,

3) podmiot prawa autorskiego,

4) autorskie prawa osobiste,

5) autorskie prawa majątkowe,

6) dozwolony użytek osobisty i publiczny,

7) ochrona praw autorskich i czas jej trwania,

8) obrót prawami autorskimi,

9) prawo do wizerunku,

10) autorskie prawa pokrewne,

11) pojęcie i zasady prawa własności przemysłowej

12) wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, topografia układów scalonych, projekty racjonalizatorskie,

13) znaki towarowe i oznaczenia geograficzne,

14) obrót w zakresie własności przemysłowej,

15) wspólnotowe akty prawa własności przemysłowej oraz stosowne konwencje międzynarodowe ( w tym Konwencji Paryskiej i TRIPS),

16) bazy danych,

17) licencje otwarte,

18) 6) własność przemysłowa w informatyce

7) prawo do prywatności w cyberprzestrzeni

8) zwalczanie nieuczciwej konkurencji

9) ochrona danych osobowych

10) E-administracja

11) E-handel

12) prawo konsumenckie

13) prawo firmowe

14) bezpieczeństwo danych

15) odpowiedzialność prawna za dobra i usługi informatyczne

6) własność przemysłowa w informatyce

7) prawo do prywatności w cyberprzestrzeni

8) zwalczanie nieuczciwej konkurencji

9) ochrona danych osobowych

10) E-administracja

11) E-handel

12) prawo konsumenckie

13) prawo firmowe

14) bezpieczeństwo danych

15) odpowiedzialność prawna za dobra i usługi informatyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.