Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia miasta 12-ET-S1-4AM
semestr zimowy 2013/2014
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologia miasta 12-ET-S1-4AM
Zajęcia semestr zimowy 2013/2014 (2013/2014Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grzegorz Odoj
Literatura:

A.P osern-Zieliński: Antropologia miasta. W: Słownik Etnologiczny. Terminy Ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa-Poznań 1987.

U. Hannerz: Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Kraków 2006.

B. Kopczyńska-Jaworska: Antropologia miasta. „Etnografia Polska” t. XXXI, z. 2/1987.

D. Jędrzejczyk: Geografia humanistyczna miasta. Warszawa 2004

H. Libura: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa 1990.

M. Augé: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa 2010.

B. Olszewska-Dyoniziak: Społeczeństwo i kultura. Szkice z antropologii kulturowej. Kraków 1994. Rozdz. 5. cz. 2. Antropologia miasta.

Antropolog w mieście i o mieście. Red. G. E. Karpińska. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. LI. Wrocław - Łódź 2012.

R. Sennett: Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Gdańsk 1996.

A.Kuczyńska-Skrzypek: Etnografia miasta, etnografia współczesności. Koncepcja Hermana Bausingera. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, tom XXX, 1991.

K. Wódz: Podejście antropologiczne we współczesnej socjologii miasta. W: Szkoła chicagowska w socjologii. Red. K. Wódz, K. Czekaj. Katowice-Warszawa 1992.

B. Jałowiecki, Marek S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej Warszawa 2002.

Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Red. B.Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański. Warszawa 2005.

Przestrzenie dialogu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski. Red. A. Koseski, A. Stawarz. Warszawa-Pułtusk 2005.

S. Nurek: Miejskie style życia – próba zastosowania podejścia dramaturgicznego w socjologii miasta. W: problemy metodologiczne badań procesów planowych i żywiołowych w mieście. Red. K. Wódz. Katowice 1990.

Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Tom 8. Red. I. Bukowska-Floreńska. Katowice 2004.

Tożsamość społeczno – kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej. Red. B. Kloch, A. Stawarz. Rybnik – Warszawa 2005.

Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. Red. A. Koseski, A. Stawarz. Warszawa-Pułtusk 2002.

E. Rewers: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005.

R. Sulima: Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Pisanie miasta. Czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewskiej. Poznań 1997.

G. E. Karpińska: Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź 2000.

Z. Bauman: Płynna nowoczesność. Kraków 2006. Tamże rozdz. 3: Czas i przestrzeń.

G. Simmel.: Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: Tegoż: Most i drzwi. Wybór esejów. Warszawa 2006.

A.Wallis: Informacja i gwar. O miejskim centrum. Warszawa 1979.

M. Eliade: Świat, miasto, dom. „Znak” 1991, nr 12.

L. Dyczewski: Kultura polska w procesie przemian. Lublin 1995. Rozdz. X: Symbolika miasta.

J. Szacki: Szkoła chicagowska i teorie Roberta E. Parka. „Studia Socjologiczne” nr 1/1976.

Wallis: Socjologia przestrzeni. Wybór i opracowanie E. Grabska-Wallis, M. Ofierska. Warszawa 1990.

B.Jałowiecki: Znaczenie przestrzeni. „Studia Socjologiczne” nr 1-2/91.

R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, Z. Pucek: Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997. Rozdz. V. Miasto jako postać życia zbiorowego.

Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Człowiek. Red. K. Pietraszek-Cholewa. Wrocław 1993.

Giddens: Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Poznań 1998. Tamże rozdz. 5: Miasto: urbanizacja i życie codzienne.

L. Benevolo: Miasto w dziejach Europy. Warszawa 1995.

B. Jałowiecki: Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii. „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 3.

B. Jałowiecki: Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000.

H. Libura: Percepcja przestrzeni miejskiej. Warszawa 1990.

W. Dohnal: Przeobrażenia struktur społeczno-przestrzennych wielkich miast. W: Szkice etnologiczne dedykowane Profesor Annie Szyfer. Red. A. Brencz. Poznań 2002.

P. Rybicki: Społeczeństwo miejskie. Warszawa 1972.

M. Nieszczerzewska: Miasta nie-miasta. „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 1.

C. Noberg-Schultz: Bycie, przestrzeń i architektura. Warszawa 2000.

K. Pawłowska: Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej. Kraków1996.

Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej. Red. A. Koseski, A. Stawarz. Warszawa – Pułtusk 2004.

P. Lorens: Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. Gdańsk 2006.

A. Majer: Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa 2010.

Czy metropolia jest miastem? Red. B. Jałowiecki. Warszawa 2009.

M. Dymnicka: Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. U źródeł antropologii miasta. Podstawowe założenia i cele antropologii miasta jako subdyscypliny antropologii kulturowej. Główne koncepcje teoretyczne i orientacje metodologiczne w badaniach miasta. Kluczowe tematy badawcze.

2. Miasto jako środowisko mieszkalne człowieka. Funkcje miasta. Typologie miast. Grupy społeczne i rodzaje więzi społecznych w mieście. Miejski styl życia i style życia w mieście. Poczucie miejskości.

3. Miasto w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej Europy. Oblicze i funkcje współczesnego miasta.

4. Humanistyczny wymiar miejskiej przestrzeni. Struktura i funkcje przestrzeni miasta (przestrzeń produkcji, konsumpcji, władzy, symboliki, wymiany, przestrzeń ludyczna). Rodzaje przestrzeni miejskiej.

5. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne miasta. Proces segregacji i agregacji. Klasa metropolitarna jako nowa struktura społeczna.

6. Miasto jako miejsce i miejsca w mieście – społeczna percepcja i przyswajanie miasta. Symboliczny obraz miasta. Miasto jako komunikat. Reguły i zwyczaje lektury przestrzeni zurbanizowanej.

7. Rola, znaczenie i przemiany przestrzeni publicznych miast. Ulica i plac w miejskiej przestrzeni. Przestrzeń publiczna współczesnych metropolii.

8. Krajobraz kulturowy miasta. Estetyka oraz społeczne doświadczenie, przeżywanie i waloryzowanie krajobrazu miejskiego. Społeczne wytwarzanie, odtwarzanie i przetwarzanie miejskiej przestrzeni. Przestrzeń dospołeczna i odspołeczna.

9. Sakralizacja i desakralizacja przestrzeni miejskiej. Formy i struktury sakralne w mieście.

10. Miasto jako przestrzeń ideologiczna. Klasyczne utopie miejskie a nowoczesna urbanistyka i inżynieria społeczna.

11. Miasto jako palimpsest – heterogeniczność i wielokulturowość miasta. Wieloznaczność i wielowarstwowość semantyczna miasta współczesnego. Kulturowa tożsamość miasta i jej dynamika.

12. Kultura i społeczeństwo miasta postindustrialnego przełomu XX i XXI wieku czyli w stronę miasta ponowoczesnego.

13. Miasto jako przestrzeń kreująca tożsamość społeczno-kulturową mieszkańców.

14. Współczesne przemiany miast i zbiorowości miejskich w Polsce: urbanizacja, suburbanizacja, metropolizacja, zmiany struktury społecznej i społecznego użytkowania miejskiej przestrzeni.

15. Sytuacja egzystencjalna człowieka w rzeczywistości społeczno-kulturowej współczesnego miasta – codzienność w mieście. Analiza wybranych zjawisk i problemów.

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Dyskusja.

Uwagi:

ET

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.