Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne tendencje w opiece nad dzieckiem 12-PE-OP-S1-4WT
semestr letni 2013/2014
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne tendencje w opiece nad dzieckiem 12-PE-OP-S1-4WT
Zajęcia semestr letni 2013/2014 (2013/2014L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Badora S., Czeredrecka B. Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001.

Brańka Z. (red.): Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok 2001.

Guz S. (red.): Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Lublin 2008.

Kaczmarek M.: Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodzina wiedzieć powinien. Warszawa 2011.

Stelmaszuk Z.(red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999.

Stelmaszuk Z. (red.): Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Katowice 2001.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

Łaciak B. (red.): Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa 2011.

Ładyżyński A.: Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. Kraków 2009.

Muchacka B., Kruszewski K. (red.): Dziecko w świecie współczesnym. Kraków 2008.

Walasek S. (red.): Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Kraków 2008.

Artykuły nawiązujące do treści zajęć z czasopism: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Wychowanie Na Co Dzień”, „Edukacja i Dialog”.

Zakres tematów:

Rodzina i jej rola w opiece nad dzieckiem - nowe spojrzenie na rodzinę, przemiany rodziny.

Założenia i praktyka reintegracji rodziny.

Dziecko w rodzinie z uzależnieniami.

Piecza zastępcza w świetle najnowszych standardów – rodzinna piecza zastępcza.

Rola pracownika socjalnego i asystenta rodziny w systemie opieki nad dzieckiem.

Programy wspierania rodziny – doświadczenia europejskie.

Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA.

Krzywdzenie dzieci w Polsce - analiza raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Diagnoza zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce. Zasady udzielania pomocy dzieciom-ofiarom.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dzieci – krajowy program przeciwdziałania przemocy rodzinie, programy organizacji pozarządowych.

Współczesne problemy adopcji. Postępowanie adopcyjne.

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy: praca z tekstem, pogadanka, pokaz.

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda projektu, metody problemowe.

Student powinien poszerzać zakres zdobytych podczas zajęć wiadomości - zapoznając się z publikacjami wskazanymi w wykazie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz samodzielnie i stosownie dobranymi publikacjami w celu zrealizowania powierzonych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja

Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie i pracy indywidualnej. Sprawdzenie umiejętności poszukiwania i łączenia nabytej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej. Sprawdzenie umiejętności autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych.

Student potrafi przedstawić, zanalizować krytycznie się odnieść do prezentowanych wątków. Ocena umiejętności poszukiwania interesujących oraz odpowiednich treści i przykładów praktycznych.

Czas prezentacji 25 min. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie, zabrać głos w trakcie jej trwania, uzasadnić dobór treści. Student powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w zajęciach. Powinien korzystać z literatury obowiązkowej, uzupełniającej i dobranej według zapotrzebowania. Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na zajęciach dydaktycznych.

Projekt

Przygotowanie projektu związanego z działaniami prowadzonymi na rzecz opieki nad dzieckiem (w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym), dotyczącego problemów opieki nad dzieckiem i możliwości ich rozwiązania z uwzględnieniem współczesnych tendencji w zakresie opieki i wychowania dzieci, młodzieży.

Wartość merytoryczna projektu. Ocena działań pod względem metodologicznej poprawności zbierania informacji i danych.

Student w przygotowanym przez siebie projekcie wykazuje się znajomością problematyki określonej w temacie. Projekt powinien być zdany na piśmie. Student powinien korzystać z podanej literatury oraz z innych źródeł, krytycznie odnosić się do prezentowanych wątków, prezentować ciekawe ujęcia i przykłady odnoszące się do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Uwagi:

pow

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.