Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (B) 05-SO-MR-S1-SD(B)
semestr zimowy 2014/2015
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe (B) 05-SO-MR-S1-SD(B)
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Zygmunt
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2003.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

Nowak S. (red), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 1965.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Wojciechowski T., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, Warszawa 1998.

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2000.

Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Bydgoszcz 1999.

pozycje lekturowe zgodne z tematem pracy.

Literatura uzupełniająca:

Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., Wyd. 3., Poznań 1999.

Krajewski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Zakres tematów:

1. Omówienie zasad pisarstwa naukowego oraz wymagań stawianych pracom dyplomowym (technika pisania pracy dyplomowej, wymogi edytorskie)

2. Przygotowanie teoretycznej części pracy (prezentacja treści rozdziałów teoretycznych, korygowanie treści)

3. Omówienie zasady konstrukcji metodologicznej części pracy dyplomowej

4. Przygotowanie szczegółowej koncepcji badawczej (operacjonalizacja problemu badawczego: określenie pytań i hipotez badawczych, metod, technik i narzędzi badawczych)

5. Opracowanie narzędzi badawczych (prezentacja narzędzia, korekty)

Metody dydaktyczne:

Seminarium (30h) prowadzone z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych:

- uporządkowana i zorganizowana dyskusja merytoryczna z elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

- prezentacje przygotowanych samodzielnie przez seminarzystów prac pisemnych.

Praca własna studenta (90 h) polegająca na:

- samodzielnym pogłębianiu wiedzy dotyczącej tematu pracy dyplomowej (wyszukiwanie, selekcjonowanie i studiowanie literatury oraz źródeł internetowych);

- analizie notatek z zajęć kontaktowych;

- przygotowaniu teoretycznej części pracy dyplomowej;

- opracowaniu szczegółowej koncepcji badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, realizacja kolejnych zadań związanych z przygotowaniem pracy, referowanie postępów w pracy);

- przygotowanie (w formie pisemnej) i zaprezentowanie teoretycznej części pracy oraz problematyki badawczej.

Na ocenę końcową seminarium składają się trzy elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – referowanie postępów pracy i udział w dyskusji;

- przygotowanie i zaprezentowania teoretycznej części pracy oraz problematyki badawczej.

Praca pisemna obejmuje teoretyczną konceptualizację problemu badawczego w postaci teoretycznych rozdziałów pracy, a także problematykę badawczą, sformułowaną w postaci schematu pytań badawczych. Praca pisemna powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami stawianymi opracowaniom naukowym.

Praca pisemna powinna zostać przedstawiona promotorowi zarówno w formie pisemnej, jak i zaprezentowana podczas zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (w programie Power Point lub odpowiednim). Ostateczna wersja pracy jest opracowywana po uwzględnieniu uwag promotora, jak również wniosków z dyskusji nad tezami pracy, jaka ma miejsce na forum grupy seminaryjnej.

Praca powinna zostać dostarczona wykładowcy w wersji wydrukowanej i elektronicznej do dn. 10 stycznia 2015 roku.

Prowadzący zajęcia dokonuje bieżącej oceny aktywności studenta w zakresie referowania postępów pracy na podstawie jego systematyczności w realizacji kolejnych, wyznaczonych przez promotora zadań. Na każdych zajęciach odnotowywana jest aktywność studenta. W przypadku braku realizacji zadań wyznaczonych przez promotora, student jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości podczas konsultacji.

Uwagi:

5 semestr, Spocjologia miasta i regionu (stacjonarne I stopnia).

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych zostały sformułowane w opracowanym przez wykładowcę, udostępnionym studentom podręczniku dla dyplomantów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.