Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych 1 06-PS-SM-005
semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia badań psychologicznych 1 06-PS-SM-005
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 128
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Flakus, Magdalena Hyla
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

 • Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: WN „Scholar”.
 • Brzeziński, J., Zakrzewska, M. (2010). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red), Psychologia akademicka. Podręcznik (tom I, s. 175-302). Gdańsk: GWP.
 • Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

 • Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN. Brzeziński, J. (1991). Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego w psychologii. Przegląd Psychologiczny, 34, 329-364.
 • Brzeziński, J., Doliński, D., Strelau, J. (2004). Nowe spojrzenie na standardy kształcenia na pięcioletnich studiach psychologicznych. Założenia, doświadczenia, nowe wyzwania. Czasopismo Psychologiczne, Tom 10, 2/2004, 205-219.
 • Brzeziński, J. (2009). Psycholog wobec osób uczestniczących w badaniach psychologicznych – miedzy poprawnością metodologiczną a poprawnością etyczną. W: J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Brzeziński, J. (red.) (2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Cohen, J. (2006/1990). O tym, czego się nauczyłem (jak dotąd). W: J. Brzeziński, J. Siuta (red.), Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii (s. 75-99). Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Cohen, J. (2006/1994). Ziemia jest okrągła (p < 0,05). W: J. Brzeziński, J. Siuta (red.), Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii (s. 100-118). Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Cronbach, L. J. (2004/1957). Dwa nurty psychologii naukowej. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 21-43). Warszawa: PWN.
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.
Zakres tematów:

 • 1. Zajęcia organizacyjne – omówienie sposobu realizacji przedmiotu oraz wymagań. Wprowadzenie do tematyki metodologii. Cele nauczania metodologii. Relacje między metodologią a nauką. Psychologia jako nauka empiryczna. Poznanie naukowe a inne formy poznania. Psychologia potoczna – jej rola oraz związane z nią zagrożenia.
 • 2. Struktura procesu badawczego w psychologii. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego w psychologii.
 • 3.Pojęcie i klasyfikacja zmiennych. Istota i funkcje procedury operacjonalizacji zmiennych. Pojęcie i klasyfikacja problemów badawczych. Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze. Praca warsztatowa nad projektami studentów – tworzenie pytań i hipotez badawczych, rekonstrukcja obrazu przestrzeni zmiennych oraz ich operacjonalizacja.
 • 4. Plan eksperymentalny jako odmiany planu badawczego w psychologii – jedno- i wielozmiennowy plan eksperymentalny, zasady randomizacji, kontrola zmiennych niezależnych, wariancja wyjaśniona a wariancja błędu, trafność wewnętrzna i zewnętrzna planu eksperymentalnego, czynniki zakłócające trafność planów eksperymentalnych). Różnice między planem eksperymentalnym a quasi-eksperymentalnym. Plan badawczy typu ex post facto oraz korelacyjno-regresyjny.
 • 5. Problem wyboru optymalnego planu badawczego. Zależności między wyborem modelu badawczego a kierunkiem i formą statystycznej analizy danych. Praca warsztatowa nad projektami studentów – etap wybory modelu badawczego i statystycznego.
 • 6. Sposoby doboru próby badawczej. Dobór celowy (nieprobabilistyczny) i dobór losowy (probabilistyczny). Problem stronniczości próby złożonej z ochotników. Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim (wg wymogów APA).
 • 7. Sprawdzian pisemny. Omówienie prac zaliczeniowych.
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w formie warsztatu projektowego (także przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej). Ćwiczenia konwersatoryjne. Praca z podręcznikami i innymi tekstami źródłowymi (zgodnie z tematyką zajęć), praca warsztatowa w grupach (liczba godzin pracy własnej studenta - 40).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z pracy zaliczeniowej

Kryterium zaliczenia jest sporządzenie w kilkuosobowych zespołach projektu badania empirycznego na podstawie dowolnie wybranego problemu badawczego. W trakcie przygotowywania projektu należy uwzględnić poszczególne kroki procesu badawczego, tj. wyodrębnić następujące elementy: problematykę badawczą (wraz z celami badania i krótkim uzasadnieniem wybranego tematu), hipotezy badawcze, opis badanych zmiennych i sposób ich operacjonalizacji, próbę badawczą (wraz z jej opisem i sposobem doboru), model badawczy i proponowany kierunek analizy statystycznej.

Przy sporządzaniu pracy zaliczeniowej obowiązują reguły edycji tekstów naukowych wg standardów APA.

Wykonanie każdego kroku procedury badawczej oceniane jest w skali 2-5, w której:

5 – aspekt badania opracowany został w sposób wzorcowy;

4 – aspekt badania opracowany został w sposób poprawny, bez istotnych uchybień;

3 – aspekt badania opracowany został w sposób dopuszczalny, z pewnymi błędami;

2 – aspekt badania zawiera istotne błędy.

Dodatkowo oceniane jest zachowanie reguł edycji tekstu (w skali jak powyżej). Ocenę końcową z pracy zaliczeniowej stanowi średnia arytmetyczna ocen poszczególnych elementów pracy.

Niezłożenie pracy semestralnej w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem zeń oceny niedostatecznej (2,0).

Ocena z pracy pisemnej

Ocenie podlega stopień opanowania treści teoretycznych omawianych w trakcie zajęć, a więc tym samym znajomość literatury przedmiotu. Sprawdzian zaliczeniowy składa się z pięciu części składowych. Każdą z części stanowi krótki test sprawdzający wiedzę z zakresu zadanej literatury przedmiotu, którą studenci zobligowani byli przeczytać na dane zajęcia. Testy przeprowadzane są na początku zajęć nr 2-6. Za każdy test można otrzymać 10 punktów (za wszystkie łącznie: 50 punktów).

W sytuacji, gdy student nieobecny jest na zajęciach, test zaliczany może być na kolejnych zajęciach (w przypadku, gdy dana nieobecność jest pierwszą w przypadku zajęć z danego przedmiotu) lub na konsultacji z prowadzącym ćwiczenia (w przypadku, gdy jest to kolejna nieobecność na zajęciach). W sytuacji, gdy student nie przystąpił do danego testu, automatycznie otrzymuje zeń 0 punktów.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych za wszystkie testy. Ocena za test wystawiana jest wg poniższego wzoru:

100% - 91% - ocena bardzo dobra (5,0);

90% - 81% - ocena dobra z plusem (4,5);

80% - 71% - ocena dobra (4,0)

70% - 61% - ocena dostateczna z plusem (3,5);

60% - 51% - ocena dostateczna (3,0);

50% i mniej - ocena niedostateczna (2,0).

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (2,0), ocenę należy poprawić w formie ustnej (w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia). W takim przypadku obowiązuje całość materiału omawianego w trakcie zajęć.

Uwagi:

Szczegółowe informacje mogą pojawiać się cyklicznie na stronach pracowniczych prowadzących (na stronie Instytutu Psychologii: www.ip.us.edu.pl).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.