Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka po roku III [06-PS-SM-350] semestr letni 2014/2015
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka po roku III [06-PS-SM-350]
Zajęcia: semestr letni 2014/2015 [2014/2015L] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 108
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Bożek, Michał Brol, Kasper Czech, Marianna Dąbrowska-Wnuk, Wiola Friedrich-Pyrak, Anita Gałuszka, Anna Piekacz, Agnieszka Roszkowska, Marta Stasiła-Sieradzka, Patrycja Stawiarska, Justyna Trepka-Starosta, Bartosz Wojciechowski, Yvona Woźniakova
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl
Literatura:

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2009). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen I. Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. PTP, Warszawa.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. PTP, Warszawa.

PTP: Kodeks etyczno – zawodowy psychologa.

Sęk H., Pasikowski T. (2005). Psychologiczna diagnoza kliniczna– etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna t.1. Warszawa: PWN.

Sheridan C., Radmacher S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zakres tematów:

Praktyka zawodowa może być realizowana w:

• szpitalach, sanatoriach, ośrodkach leczenia uzależnień, hospicjach;

• grupach wsparcia (dla osób chorych somatycznie i ich rodzin);

• instytucjach i ośrodkach zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i ewaluacją programów promujących zdrowie (np. Wydziały Zdrowia Urzędu Miejskiego czy Wojewódzkiego);

• instytucjach i ośrodkach, w których przeprowadzane są programy profilaktyczne, np. przedszkola, szkoły, zakłady pracy itp.;

• instytucjach i ośrodkach realizujących programy szkoleniowe dla grup zawodowych np. lekarzy, pielęgniarek etc.

Metody dydaktyczne:

W terenie: zgodna ze specyfiką pracy ośrodka, w jakiej student odbywa praktykę. Student jest zobowiązany do odbycia 80 godzin praktyk w danej placówce (dni i godziny ustalane są indywidualnie przez studenta z osobą przyjmującą studenta na praktykę);

Na uczelni: student jest zobowiązany wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym z wydziałowym koordynatorem do spraw praktyk psychologicznych, na którym przekazany jest harmonogram odbywania praktyk przez studentów danego rocznika obowiązujący studenta na III i IV roku studiów oraz w spotkaniach z opiekunami praktyk z poszczególnych profili zawodowych/ścieżek specjalizacyjnych.

Informacja o terminie spotkania z koordynatorem ds. praktyk psychologicznych będzie zamieszczona na stronie Instytutu Psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie esej i raport z działań praktycznych, zgodnie z punktacją poniżej:

Zasady punktacji eseju:

• opis struktury placówki, w której odbywała się praktyka z uwzględnieniem opisu podstaw prawnych, na bazie których realizowane są zadania tej placówki (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprawnienia zawodowe, certyfikaty, ścieżki awansu zawodowego psychologa) - od 0 do 10 pkt;

• opis zakresu zadań wykonywanych przez psychologa w danej placówce, podejmowanych oddziaływań psychologicznych (diagnoza, interwencja, terapia), w tym charakterystyka zakresu współpracy ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (jeżeli takie są podejmowane) - od 0 do 20 pkt;

• opis etycznych aspektów działań psychologicznych (w relacji z klientami/pacjentami oraz przedstawicielami innych profesji), na które psycholog realizujący działania praktyczne w danym ośrodku winien zwrócić szczególną uwagę - od 0 do 10 pkt.

Zasady punktacji raportu szczegółowego z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, terapeutycznych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych etc):

• uzasadnienie zaplanowanego postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/uzasadnienie projektu badawczego/interwencyjnego lub przedstawienie podstaw teoretycznych planowanych działań praktycznych - od 0 do 20 pkt;

• opis zaplanowanych kroków postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/interwencyjnego/ projektu badawczego (w tym planowanych metod i narzędzi) oraz opis przebiegu działań praktycznych/ np. postępowania diagnostycznego, oddziaływań terapeutycznych, działań interwencyjnych, analiza zastosowanych metod, technik, narzędzi w kontekście problemu pacjenta/klienta i celu podjętych oddziaływań- od 0 do 20 pkt;

• opis efektów przeprowadzonych działań oraz sporządzenie opinii/protokołu/ekspertyzy/planu dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem (możliwych lub koniecznych) obszarów współpracy interdyscyplinarnej ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (przykładowo student uczestniczący w procesie badawczym/diagnostycznym/rekrutacyjnym/selekcyjnym opisuje uzyskane wyniki, interpretuje je oraz sporządza na ich podstawie opinię/protokół/ekspertyzę; student uczestniczący w procesie terapii grupowej analizuje przebieg terapii, formułuje wnioski z jej przebiegu, proponuje plan dalszych oddziaływań; student uczestniczący w szkoleniach analizuje zastosowane metody i po zakończonych oddziaływaniach przedstawia propozycje ich udoskonalenia) - od 0 do 20 pkt.

Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę, nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z w/w punktami student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

Uwagi:

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest oddanie opiekunowi praktyk kompletu dokumentów, na który składają się:

1. porozumienie, 2. raport ogólny z praktyk podpisany przez dyplomowanego psychologa i poświadczony pieczęcią ośrodka, w którym student odbył praktykę, 3. ankieta wypełniona przez studenta dotycząca oceny miejsca praktyki; 4. esej; 5. raport szczegółowy z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych, badawczych etc).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone opiekunowi praktyk w formie papierowej (dopuszczalna jest wersja elektroniczna eseju i raportu szczegółowego, ale tylko po wcześniejszej akceptacji takiej formy oddania tychże przez opiekuna).

Ostateczny termin składania kompletnych dokumentów z odbytych praktyk nie może odbyć się później niż 2.10.2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)