Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieci i młodzież w aspekcie socjopedagogicznym i demograficznym [12-PE-OP-S1-7DMAS] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dzieci i młodzież w aspekcie socjopedagogicznym i demograficznym [12-PE-OP-S1-7DMAS]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 37
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Botkin J. W., Elmandjra M., Malitza M.: Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa 1982.

Boni M. (red.): Wyzwania rozwojowe. Warszawa 2009, Rocznik Statystyczny.

Guz S. (red.): Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Lublin 2008.

Muchacka B., Kraszewski K.: Dziecko w świecie współczesnym. Kraków 2008.

Półturzycki J.: Raport Edgara Faure’a „Uczyć się, aby być”. W: Kruszewski Z.: Modernizacja edukacji projekty międzynarodowe. Płock 2008.

Dane statystyczne z urzędów i ośrodków, instytucji pomocowych oraz służb prewencyjnych z miejscowości zamieszkania studentów.

Literatura uzupełniająca:

Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.): Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków 2005.

Hollin C. R., Browne D., Palmer E. J., Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. Gdańsk 2004.

Kawula S., Machel H. (red.): Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja. Toruń 2000.

Kornas-Biela D. (red.): Oblicza dzieciństwa. Lublin 2001.

Miller A.: Dramat udanego dziecka. W poszukiwaniu siebie. Poznań 2007.

Pospiszyl I.: Patologie społeczne. Warszawa 2008.

Urban B. (red.): Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka. Kraków 2001.

Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków 1999.

Waloszek D. (red.): Nowe stulecie dziecku. Zielona Góra 2001.

Zakres tematów:

1. Analiza sytuacji dzieci i młodzieży w świecie w oparciu o znane z wykładu raporty edukacyjne, wykorzystując roczniki statystyczne.

2. Podjęcie próby diagnozowania sytuacji dziecka w oparciu o materiały statystyczne z urzędów, instytucji, ośrodków pomocowych oraz służb prewencyjnych itp.

3. Czynniki warunkujące problemy dzieci w rodzinie. Praca z rodziną zagrożoną.

4. Czynniki warunkujące problemy dzieci w innych środowiskach wychowawczych.

5. Sytuacja dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – problemy.

6. Kultura współczesna i media jako źródło potencjalnych zagrożeń dzieci i młodzieży.

7. Niepokojące zjawiska: samobójstwa, uzależnienia, przestępczość dzieci i młodzieży.

8. Sytuacja demograficzna i socjopedagogiczna dzieci i młodzieży w różnych miejscach zamieszkania

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów z dyskusją. Przygotowanie lektur do dyskusji w postaci raportów oraz roczników statystycznych ukazujących aspekt demograficzny i socjopedagogiczną sytuację dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. Prezentowanie przez studentów sytuacji demograficznej i socjopedagogicznej dzieci i młodzieży we własnej miejscowości na podstawie przygotowanego raportu (prezentacji). Analizowanie projektów zmian wybranych aspektów funkcjonowania dzieci i młodzieży w oparciu o raporty studenckie.

(metoda projektów).

Liczba godzin pracy własnej studenta - 10h

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - przygotowanie raportu nt. sytuacji dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania studenta obejmujący dane z różnych instytucji. Sprawdzenie umiejętności prezentowania i interpretacji zdobytej wiedzy teoretycznej.

Sprawdzenie indywidualnych umiejętności zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Realizacja poszczególnych zagadnień określonych w programie ćwiczeń. Student potrafi pozyskać informacje, analizować źródła posługując się dostępnymi środkami technicznymi, które wykorzystuje podczas przygotowania i prezentowania treści. Ocena na podstawie zgodności z tematem, poprawności merytorycznej, formalnej i kreatywności w ujęciu prezentowanych treści.

Przebieg procesu weryfikacji - ocena pracy indywidualnej studentów, przeprowadzania samodzielnej analizy danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej i socjopedagogicznej dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania studenta i formułowania wniosków. Weryfikacja kompetencji komunikacyjnych studentów. Czas prezentacji około 10 minut. Wszyscy studenci powinni być przygotowani merytorycznie i zabierać głos. Prezentacje zostaną podzielone na grupy tematyczne zgodnie z zaproponowanymi treściami zajęć. Przygotowana przez studenta wypowiedź powinna być przemyślana, zaplanowana oraz zostać wygłoszona, a nie odczytana. W trakcie prezentacji student wykorzystuje dostępne środki technologiczne. Studenci zostaną poinformowani o warunkach formalnych, terminie prezentacji na pierwszych zajęciach oraz możliwości konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Projekt - przygotowanie projektu zmiany sytuacji dzieci i młodzieży w swojej miejscowości w wybranych zaburzonych aspektach ich funkcjonowania.

Sprawdzenie indywidualnych umiejętności zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Realizacja poszczególnych zagadnień określonych w programie ćwiczeń. Student potrafi analizować i diagnozować sytuację dzieci i młodzieży i projektować działania naprawcze. Potrafi zaproponować projekty i programy profilaktyczne, a także działania o charakterze naprawczym. Ocena na podstawie zgodności z tematem raportu i korespondowaniem z nim treści zaproponowanych zmian, poprawności merytorycznej, formalnej i kreatywności w ich prezentowaniu.

Przebieg procesu weryfikacji - ocena pracy indywidualnej studentów, przeprowadzania samodzielnej analizy danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej i socjopedagogicznej dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania studenta i formułowania wniosków. Projekty będą przygotowywane w formie elektronicznej i przesyłane wykładowcy, bądź w formie pisemnej oddawane podczas zajęć lub konsultacji. Projekty powinny korespondować z prezentowanymi podczas zajęć raportami. Przygotowana przez studenta wypowiedź pisemna powinna być przemyślana, zaplanowana. Studenci zostaną poinformowani o warunkach formalnych, terminie przygotowania projektów na pierwszych zajęciach oraz możliwości konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)