Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa 12-PE-S1-3EZ
semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Etyka zawodowa 12-PE-S1-3EZ
Zajęcia semestr zimowy 2014/2015 (2014/2015Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dariusz Juruś, Sławomira Ruchała
Literatura:

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996.

Lazari-Pawłowska I., Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] Etyka. Pisma Wybrane, P.J. Smoczyński (red.), Ossolineum, Wrocław 1992, s. 84-91.

Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2007 – tekst Dlaczego postępować moralnie?

Środa M., Etyka dla nauczycieli, www.znp.edu.pl

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Łódź 1999.

Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Kodeks etyki nauczycielskiej, Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Warszawa 1997.

Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006. Tekst: Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności.

Krawcewicz S., Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 150-151, 119-120.

Gryniuk I., Edukacja jako wspomaganie ucznia w rozwoju osobowym, [w:] „Zeszyty nauczycielskie”, nr 7/2008, s. 37-44.

Kość I., Podmiotowość w edukacji wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego, www.gazeta-it.pl/200305225078/, (XI 2008).

Majka G., Etyka zawodowa i jej społeczna rola - Nowy Kurier, www.nowykurier.com/pdf/984.pdf

Jedlewska B., Misja i prestiż współczesnego animatora kultury, w: Dom kultury w xxi wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, (red.) B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Olsztyn 2009.

Meirieu P., Moralne wybory nauczycieli. Etyka i pedagogika, przeł. T. Grzegorczyk,

Zakres tematów:

Zajęcia mają uświadomić etyczne problemy i konsekwencje działalności nauczyciela, pedagoga, terapeuty, animatora. Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć etycznych, koncepcji teoretycznych i specyficznych problemów etycznych pojawiających się w/w zawodach. W ramach ćwiczeń zajęcia prowadzone są metodą problemową w formie analizy tekstów źródłowych, analizowaniu problemów i wątpliwości etycznych. Udział w zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie zagrożeń wynikających z naruszania zasad etycznych w pracy własnej jak i krytyczną recepcję cudzych działań.

Szczegółowa tematyka zajęć:

 Filozoficzny kontekst rozważań o etyce nauczyciela, pedagoga, animatora, asystenta osoby niepełnosprawnej; kategoria powinności, moralnego obowiązku i wartości jako podstawa rozważań o etyce zawodowej

 Tradycyjne rozumienie etyki zawodowej, czy etyka zawodowa jest potrzebna? – wprowadzenie do problemu.

 Ocena etyczna jako jedno z kryteriów oceny pracy zawodowej.

 Dlaczego należy mówić o odpowiedzialności etycznej?

 Czy zawodowe kodeksy etyczne są potrzebne? Analiza przykładowych kodeksów etycznych np. kodeks etyki nauczyciela, kodeks dziennikarza, kodeks pracownika nauki

 Wartości leżące u podstaw w/w kodeksów etycznych – godność, podmiotowość, człowieczeństwo.

 Rodzaje godności - godność osobowa, godność własna a godność zawodowa.

 Czym jest klauzula sumienia - kiedy można się do niej odwołać? Przykłady jej zastosowania.

 Zachowania etycznie wątpliwe – analiza przypadków.

 Problematyka szczegółowa, m.in.: etyka pedagoga, asystenta, animatora w perspektywie problemu choroby i śmierci, moralne aspekty ochrony przyrody w pracy zawodowej,

Metody dydaktyczne:

Pogadanka z zakresu treści programowych przedmiotu z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;

Praca z tekstem –kształcenie umiejętności stawiania pytań (metoda problemowa, analiza tekstów z zastosowaniem pogadanki, zastosowanie mini wykładu uzupełniającego czy podsumowującego tematykę tekstu;

Analiza przypadków – samodzielna i grupowa praca studenta nad konkretnymi przypadkami, w których mamy do czynienia z problemem etycznym oraz ćwiczeniami jakie można wykonywań na w/w poziomie kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

średnia ważona:

5% - analiza tekstów i dokumentów

Oceniana będzie umiejętność dostrzegania problemów oraz umiejętność interpretacji tekstów źródłowych, umiejętność analizy tekstów źródłowych z zakresu poruszanej problematyki, sprawne posługiwanie się w analizie terminologią etyczną

25% - opis i analiza sytuacji etycznie wątpliwej dostosowanej do specyfiki pracy nauczyciela/pedagoga

prezentacja własnego stanowiska nt. sytuacji etycznie wątpliwej dostosowanych do specyfiki pracy pedagoga. Ocena uwzględniać będzie przede wszystkim umiejętność samodzielnej, krytycznej analizy i umiejętność argumentacji studenta. W zależności od tego stopnia student otrzyma ocenę od 5.0 do 2.0. (ocena ta w średniej ważonej będzie wagi 1)

Oddanie krótkiej pracy pisemnej analizującej przypadek etycznie wątpliwy w pracy pedagoga z uwzględnieniem specyfiki przyszłej własnej pracy (krótka charakterystyka przypadku, ocena etyczna przypadku, przedstawienie przykładowego sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji)

70% - kolokwium zaliczeniowe,

przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie

Uwagi:

zewiwp

zewiwp

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.