Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-211] semestr zimowy 2014/2015
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA POLIMERÓW I MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH [0310-CH-S2-211]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Rozalia Czoik, Zbigniew Grobelny, Sławomir Michalik, Wojciech Pisarski, Justyna Polak, Ewa Schab-Balcerzak, Barbara Szpikowska-Sroka, Lidia Żur
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

2. J. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1998.

3. A. Kawski, Fotoluminescencja roztworów, PWN, Warszawa, 1992.

4.I. J. S. Fairlamb, D. S. Wright, A. Sella, J. Brennan, Paul Jelliss, R. A. Layfield, A. E. H. Wheatley, M. G. Humphrey, J. M. Lynam, S. D. R. Christie, Organometallic Chemistry, Royal Society of Chemistry 2008.

5. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp Do Chemii Koordynacyjnej, PWN, Warszawa, 2010.

6. M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa, 1984.

7. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, Warszawa, 2002

8. J. Fiałkow, Z. Żytomirski, J. A. Tarasenko, Chemia fizyczna roztworów niewodnych, PWN, Warszawa, 1983.

9. D. Dorosz, Technologia światłowodów włóknistych, Politechnika Białostocka, Kraków 2005.

10. W. Brzyska, Lantanowce i aktynowce, WNT, Warszawa 1996

11. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT,

Wyd. III, Warszawa, 2002.

12. J. Emslej, Chemia – przewodnik po pierwiastkach, PWN, Warszawa, 1997.

13. A. Szwedowski, R. Romanowski, Szkło optyczne i fotoniczne. Właściwości techniczne, WNT, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca

Treści wykładów i zajęć seminaryjnych przewidzianych dla studentów specjalizacji VI w Module przedmiotów specjalizacyjnych B.

Literatura specjalistyczna zależnie od potrzeb ustalana na bieżąco przez promotorów prac magisterskich.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z budową, oprogramowaniem, zasadą działania i obsługi aparatury badawczej, która będzie wykorzystana w trakcie realizacji prac magisterskich.

Zapoznanie się z metodami przygotowania próbek do analizy w zależności od rodzaju techniki pomiarowej.

Badania struktury i właściwości szklano-ceramicznych układów zol-żelowych przy pomocy metod rentgenowskich, mikroskopowych i spektroskopowych.

Rejestracja widm wzbudzenia i emisji oraz badanie kinetyki zaniku luminescencji dla układów ołowiowo-bizmutowych.

Rejestracja widm dla szkieł ołowiowo-germanianowych w funkcji temperatury.

Otrzymywanie materiałów zol-żelowych. Badanie ich lokalnej struktury i właściwości optycznych przed i po obróbce termicznej.

Badanie wpływu wybranych jonów metali na właściwości optyczne barwników organicznych wykazujących luminescencję.

Synteza nowych połączeń kompleksowych i wyznaczanie ich struktury krystalograficznej z użyciem dyfraktometru KUMA.

Wyznaczanie pojemności antyoksydacyjnej dla różnych gatunków herbat dostępnych na polskim rynku z zastosowaniem spektroskopii EPR i DPPH jako wzorca wolnych rodników.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne - liczba godzin dydaktycznych(kontaktowych) 60

Praca własna studenta - liczba godzin pracy własnej 65

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych oraz przewidzianych sprawdzianów poprzez samodzielną pracę ze wskazaną literaturą przedmiotu. Przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Konsultacje

Treści zajęć - zagadnienia teoretyczne związane z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz problematyka obowiązująca do kolokwiów.

Metody prowadzenia zajęć - rozmowy bezpośrednie ze studentami mające na celu bieżącą pomoc w rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności wynikających z realizacji treści programowych poszczególnych części modułu.

Organizacja zajęć - raz w tygodniu, zgodnie z ogólnodostępnymi planami, przez cały semestr.

Metody i kryteria oceniania:

Osoby przeprowadzające weryfikację:

Prof. dr hab. Wojciech A. Pisarski, dr R. Czoik, dr S. Michalik, dr J.Polak, dr B. Szpikowska-Sroka, dr L. Żur

Kolokwium 0310-CH-S2-211_w_1

Wymagania merytoryczne:

Wiedza z zakresu materiału przewidzianego programem zajęć oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu specjalizacyjnego. Posługiwanie się poprawną terminologią specjalistyczną.

Przebieg procesu weryfikacji: Sprawdziany ustne lub pisemne w formie i terminie określonym przez promotora pracy magisterskiej; odpowiedzi punktowane.

Kryteria oceny:

Powyższemu opisowi odpowiada następująca skala ocen;

0 – 49 % otrzymanych punktów – 2.0

50 – 59 % otrzymanych punktów – 3.0

60 – 69% otrzymanych punktów – 3.5

70 – 79% otrzymanych punktów – 4.0

80 – 89% otrzymanych punktów – 4.5

90 – 100 otrzymanych punktów – 5.0

Sprawozdanie 0310-CH-S2-211_w_4

Wymagania merytoryczne:

Sprawozdanie indywidualne w formie notatki laboratoryjnej - krótki opis przeprowadzonego eksperymentu / syntezy, wyniki pomiarów, obliczenia, wnioski.

Kryteria oceny: prawidłowa / nieprawidłowa.

Przebieg procesu weryfikacji - poprawność notatki ocenia bezpośredni prowadzący.

Ocenianie ciągłe 0310-CH-S2-211_w_3

Wymagania merytoryczne:

Teoretyczne przygotowanie do prac laboratoryjnych. Prawidłowe przygotowanie stanowiska do pomiarów, właściwe wykonanie eksperymentu, prawidłowy zapis otrzymanych wyników w dzienniku

laboratoryjnym. Umiejętność opracowania otrzymanych wyników i ich krytycznej analizy. Umiejętność pracy samodzielnej / zespołowej. Znajomość zasad bezpiecznej pracy w laboratorium. Uczciwość intelektualna.

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie wykonuje eksperyment zgodnie z instrukcjami prowadzącego. Bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z niewielką pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dobra – student wykonuje eksperyment konsultując się w miarę potrzeby z prowadzącym ćwiczenia. Dobrze zna podstawy teoretyczne i rozumie realizowane zagadnienie. Na ogół potrafi w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy z pomocą opiekuna naukowego. Uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie eksperymentu wymaga znaczącej pomocy prowadzącego. Zna podstawy teoretyczne realizowanego zagadnienie. Na ogół potrafi korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium. Przestrzega obowiązujących w laboratorium zasad BHP. Rozumie konieczność systematycznej pracy. Aby opracować otrzymane wyniki pomiarów i dokonać ich analizy potrzebuje istotnej pomocy opiekuna naukowego. Nie uczestniczy systematycznie w zajęciach.

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać eksperymentu nawet po konsultacji z prowadzącym. Nie zna podstaw teoretycznych i nie rozumie realizowanego zagadnienia. Nie potrafi prawidłowo korzystać ze sprzętu znajdującego się w laboratorium aparatury i nie zachowuje prawidłowych zasad pracy w laboratorium.

Nie radzi sobie z zadaniami. Wykazuje bierną postawę. Nie zgłasza się na zajęcia.

Przebieg procesu weryfikacji:

Studenci podlegają ocenie bieżącej w trakcie pracy w laboratorium specjalistycznym.

Uwagi:

Informacje dotyczą magistrantów Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)