Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i konstruowanie programów indywidualnych [12-PE-OP-S2-4DPOIKPI] semestr zimowy 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i konstruowanie programów indywidualnych [12-PE-OP-S2-4DPOIKPI]
Zajęcia: semestr zimowy 2014/2015 [2014/2015Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003, WŚ.

Marzec-Holka K.: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej. Bydgoszcz 1990, WSP.

Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011, Impuls.

Włoch, S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Literatura uzupełniająca:

Frydrychowicz A., Koźniewska E., Sobolewska M., Zwierzyńska E.: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004, CMPPP.

Kawula S. Dąbrowski Z., Gawlas M.: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna. Warszawa 2009, PWN.

Strzelecka A.: Konstruowanie indywidualnych charakterystyk pedagogicznych. W: Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Szabelska G.: Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie. Kraków 2007, Impuls.

Tomczak J., Ziętara R.: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków 2009, Impuls.

Urbanik A., Gołdys A., Daszkowska-Kamińska A.: Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym. http://www.rownacszanse.pl/books/3769_Diagnoza_potrzeb_mlodziezy.pdf.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 2000, WSiP.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje zagadnienia:

Podstawowa terminologia w zakresie diagnozy – pojęcie diagnozy, rodzaje, cele, zasady. Diagnoza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci z grup ryzyka rozwojowego w celu próby konstruowanie indywidualnych programów wsparcia (dotyczy szczegółowo: dziecka z zaburzeniami komunikacji, dziecka osieroconego (również z objawami sieroctwa emocjonalnego), dziecka nerwicowego, dziecka agresywnego, dziecka z symptomem traumy dzieciństwa, dziecka zaburzonego emocjonalnie, dziecka z rodziny z problemem przemocy, dziecka z fobią szkolną, dziecka z zaburzeniami w relacjach interpersonalnych (odrzucone, ignorowane), dziecka z dysleksją, dziecka z ADHD, dziecka biernego społecznie). Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Metody dydaktyczne:

praca grupowa nad kryteriami diagnozy środowiska i diagnozy potrzeb podopiecznych - analiza potrzeb psychospołecznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem analizy środowiska, warunków rozwoju i samorealizacji;

zaprezentowanie indywidualnego programu wsparcia i pomocy indywidualnej.

Liczba godzin pracy własnej studenta - 65h

Metody i kryteria oceniania:

Praca w grupach - podczas pracy w grupach student wykorzystuje wiedzę teoretyczną na temat potrzeb rozwojowych i sposobów ich diagnozowania u dzieci w różnym wieku, by podjąć próbę ukierunkowania pomocy psychopedagogicznej w postaci indywidualnego programu wsparcia w rozwoju.

Ocenie podlega:

wiedza na temat prawidłowości rozwojowych, kryteriów ich oceny w aspekcie rozwoju indywidualnego – osobowościowego i społecznego;

znajomość potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży i konsekwencji nieprawidłowych oddziaływań środowiska opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego;

wiedza na temat form i sposobów diagnozowania problemów i niepowodzeń w rozwoju oraz form pomocy dzieciom i młodzieży w nietypowych sytuacjach rozwojowych (konstruowania indywidualnych programów pomocy terapeutycznej);

znajomość i rozumienie istoty potrzeb psychospołecznych dzieci i młodzieży;

umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin pedagogiczno-psychologicznych (w tym psychologii );

umiejętność dobierania odpowiednich form pracy;

udział w dyskusji – umiejętność analizowania i interpretowania problemów opieki i wychowania oraz barier rozwojowych.

Przebieg procesu weryfikacji - podczas pracy w grupie studenci przygotowują projekty. Realizowane są one systematycznie zgodnie z harmonogramem przyjętym w grupie ćwiczeniowej.

Każda wypowiedź ustna podlega osobnej ocenie. Czas prezentacji projektu około 15-20 minut. Osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w trakcie jej trwania. Student powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w dyskusji po prezentacji.

Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Projekt - opracowanie indywidualnego programu wsparcia i pomocy indywidualnej. W przygotowanym projekcie student:

wykazuje wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży (w różnym wieku, sytuacji emocjonalno-społecznej);

potrafi je diagnozować i opracować indywidualny program pomocy.

Ocenie podlega:

umiejętność przygotowania i zaprezentowania projektu;

umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach rozwojowych (rodzinnych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych);

umiejętność diagnozowania problemów rozwojowych o podłożu wewnętrznym i środowiskowym oraz wynikających z nich konsekwencji indywidualnych, społecznych i edukacyjnych;

umiejętność rozróżniania problemów w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym;

umiejętność projektowania form pomocy pedagogicznej;

angażowanie się w planowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, kompensacyjnych korekcyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i i młodzieży.

Uwagi:

POW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)