Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agata Zygmunt
Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013, s.11-37.

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983, rozdz. 1. Czy istnieje dewiacja społeczna?, s. 9-30.

Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000, rozdz. 3. Zasady rozróżniania faktów normalnych i patologicznych, s. 78-110.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, (lub wydania wcześniejsze), cz. 2, rozdz. 5. Ludzie zboczeńcy, s. 304-343.

Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, rozdz. VI. Struktura społeczna i anomia, s. 195-222; rozdz. VII. Teoria struktury społecznej i anomia. Kontynuacje, s. 224-253.

Blumer H., Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, w: Współczesne teorie socjologiczne. T. 1, red. A. Jasińska-Kania i in., Warszawa 2006, s. 262-271.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 5. Symboliczny interakcjonizm a kierunek reakcji społecznej, s. 265-272.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 4. Kierunek kontroli społecznej, s. 223-258.

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, rozdz. 9. Rodzaje dewiacji i typy naznaczeń, s. 323-347; rozdz. 10. Mechanizmy naznaczenia, s. 348-363.

Literatura uzupełniająca:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Warszawa 2013. (całość)

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983. (całość)

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993. (całość)

Zakres tematów:

Treść ćwiczeń jest ukierunkowana na przekazanie słuchaczom wiedzy na temat wybranych teorii (klasycznych oraz współczesnych) wyjaśniających zachowania dewiacyjne i nonkonformistyczne, jak również na wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania kontroli społecznej. Dzięki zdobytej wiedzy studenci zyskują umiejętność szerokiej interpretacji przyczyn niewłaściwych zachowań człowieka i budowania skutecznych programów przeciwdziałania im w ramach działań profilaktycznych.

Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące tematy:

1. Wprowadzenie do problematyki ładu społecznego i dewiacji społecznych

2. Socjologiczna analiza faktów społecznych (fakty normalne i fakty patologiczne) – teoria Emilé’a Durkheima

3. Pojęcie normalności cywilizacyjnej – koncepcja Floriana Znanieckiego

4. Anomia. Rola struktury kulturowo-społecznej w generowaniu zachowań dewiacyjnych – koncepcja Roberta K. Mertona

5. Dewiacja społeczna w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego

6. Współczesne teorie kontroli społecznej. Koncepcje Reissa, Nye’a i Hirschiego

7. Teorie naznaczenia społecznego. Goffmanowska teoria piętna

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana w oparciu o lekturę tekstów źródłowych oraz treści podręczników, mająca na celu ukazanie szerokiego kontekstu omawianych problemów i koncepcji teoretycznych;

- praca w zespołach („burza mózgów”, opracowanie zespołowej pracy zaliczeniowej).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału podczas konsultacji),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji),

- pozytywna ocena pracy pisemnej.

Na ocenę końcową ćwiczeń składają się dwa elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- pozytywnie oceniona praca pisemna.

Praca pisemna sprawdza wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach zajęć. Dotyczy wybranego problemu, występującego w życiu społecznym, który wiążę się z występowaniem zachowań dewiacyjnych (nonkonformistycznych).

Praca powinna przyjąć formę monografii wybranego, ustalonego z osobą prowadzącą zajęcia, problemu. Należy w niej zaprezentować: sposoby definiowania zjawiska, teorie wyjaśniające jego powstawanie, przyczyny, konsekwencje, dane statystyczne ilustrujące skalę problemu, jak również propozycje jego rozwiązania przy wykorzystaniu metod stosowanych w pracy socjalnej.

Praca jest oceniana według skali: 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej praca musi zostać poprawiona i ponownie przedstawiona wykładowcy.

Pracę pisemną przygotowują zespoły dwuosobowe. Dopuszczalne jest także przygotowanie pracy przez jedną osobę. Praca powinna obejmować ok. 12-15 stron maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1.5). Praca powinna być przygotowana zgodnie z wymogami opracowań naukowych, tj. ma zawierać spis treści, spis bibliograficzny oraz przypisy.

Temat pracy powinien zostać uzgodniony z wykładowcą.

Przykładowe problemy, których mogą stanowić temat pracy:

1. Samobójstwo

2. Prostytucja

3. Przestępczość nieletnich

4. Alkoholizm

5. Przemoc w rodzinie

6. Dzieci ulicy.

Praca powinna zostać dostarczona osobie prowadzącej zajęcia w wersji wydrukowanej i elektronicznej do dn. 22 maja 2015 roku

Uwagi:

4 semestr Praca Socjalna (stacjonarne I stopnia)

Konsultacje dla studentów odbywają się w każdą środę w godzinach 11.10-12.40 w pokoju 228 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.