Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 12-PE-WIP-S1-3DP
semestr letni 2014/2015
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnostyka pedagogiczna 12-PE-WIP-S1-3DP
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 58
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Malwina Rolka, Anastazja Sorkowicz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekiert-Grabowska D., Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych, Katowice 1984.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2002.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 2001.

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, (red.) K. Sujak-Lesz, Warszawa 2002.

Gryniuk I., Tuszyńska-Bogucka V., Test Rysunku Nauczyciela jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka, „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 1996.

Jastrząb J., Diagnoza nauczycielska w edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowanie na Co Dzień”, nr 9, 2003.

Lepalczyk I., Badura J., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1994.

Maciarz A., E. Dutka, Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III, „Szkoła Specjalna”, nr 5, 2000.

Wilgocka-Okoń B., Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły – dylematy progu szkolnego, „Edukacja”, nr 1, 1999.

Wilgocka-Okoń B., Przygotowanie dzieci do szkoły, „Studia Pedagogiczne”, t. XLVIII, 1985.

Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych, (red.) T. Szustrowa, M. Stasiakiewicz, Warszawa 1989.

Zakres tematów:

Proces diagnostyczny – jego uwarunkowania i etapy.

Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga: obserwacja, wywiad, ankieta, kwestionariusze, analiza dokumentów i wytworów, pomiar.

Wykorzystanie technik socjometrycznych w diagnostyce pedagogicznej: technika Moreno, techniki „Plebiscyt życzliwości i niechęci” oraz „Zgadnij kto?”.

Wykorzystanie technik projekcyjnych w diagnostyce pedagogicznej: werbalne („Zdania niedokończone”, „Opowiadanie niedokończone”) oraz graficzne (rysunek) .

Podstawowe techniki w diagnozowaniu błędów wychowawczych: autopercepcja wychowawcy w zakresie własnych zachowań, percepcja wychowanka w odniesieniu do zachowań wychowawcy, obserwacja zachowań wychowawcy.

Wybrane narzędzia diagnozy środowiska rodzinnego i ich praktyczne zastosowanie: Kwestionariusz dla Rodziców M. Ziemskiej, Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Plopy.

Wybrane narzędzia diagnozy środowiska szkolnego i ich praktyczne zastosowanie: Test Rysunku Nauczyciela, Arkusz Obserwacyjny Zachowania Z. Bartkowicza.

Rozpoznawanie trudności w uczeniu się: ocena dojrzałości szkolnej, wczesna diagnoza ryzyka dysleksji.

Rozpoznawanie zdolności dziecka i charakterystyka dziecka zdolnego .

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzeni zajęć: jak w opisie modułu.

Opis pracy własnej studenta (55h):

Praca grupowa: zespołowe opracowanie materiałów na wybrany temat na podstawie literatury podstawowej i uzupełniającej; zaprezentowanie w ramach zajęć problemów do dyskusji. Praca indywidualna: lektura literatury podstawowej i uzupełniającej; zaprojektowanie diagnozy indywidualnego przypadka i prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt (12-PE-WIP-S1-3DP_w_1);

Osoba przeprowadzająca weryfikację: Malwina Rolka;

Wymagania merytoryczne:

Samodzielne zaprojektowanie diagnozy indywidualnego przypadku. Prawidłowo zaprojektowana diagnoza powinna zawierać:

krótki opis postępowania diagnostycznego;

charakterystykę metod, technik i narzędzi zaplanowanych do wykorzystania w procesie diagnostycznym;

wykaz literatury niezbędnej do zaprojektowania procesu diagnostycznego.

Kryteria oceny:

Skala ocen: 2.0-5.0. Ocenie podlega:

merytoryczna poprawność;

znajomość literatury obowiązkowej i uzupełniającej;

poprawność językowa.

Przebieg procesu weryfikacji:

Projekt w formie pracy pisemnej: czcionka Times New Roman

12 pkt., odstęp 1,5, tekst wyjustowany z przypisami i bibliografią. Objętość tekstu: 3-5 stron.

Prezentacja (12-PE-WIP-S1-3DP_w_2)

Osoba przeprowadzająca weryfikację: Malwina Rolka

Wymagania merytoryczne:

Przygotowanie prezentacji wyników zaprojektowanej i przeprowadzonej diagnozy indywidualnego przypadku zgodnie z podziałem na poszczególne etapy: identyfikacyjny, genetyczny, znaczenia, fazy i prognostyczny.

Kryteria oceny:

Skala ocen: 2.0-5.0. Ocenie podlega:

stopień realizacji projektu diagnozy w działaniu praktycznym;

sposób opisu i oceny poszczególnych zjawisk i procesów analizowanych w ramach postępowania diagnostycznego;

poprawność merytoryczna i językowa.

Przebieg procesu weryfikacji:

Prezentacja w formie multimedialnej pozostaje do wglądu prowadzącego jako element oceny.

Dyskusja (12-PE-WIP-S1-3DP_w_3)

Osoba przeprowadzająca weryfikację: Malwina Rolka

Wymagania merytoryczne:

Opracowanie wybranego tematu [por. treści zajęć] na podstawie literatury podstawowej i uzupełniającej; przygotowanie kwestii do dyskusji; udział w dyskusji.

Kryteria oceny:

Skala ocen: 2.0-5.0. Ocenie podlega:

poziom merytoryczny opracowanych treści;

poprawność językowa;

stopień odniesienia do literatury przedmiotu;

stopień udziału w dyskusji.

Przebieg procesu weryfikacji:

Prezentacja opracowanego tematu w ramach zajęć; przedstawienie kwestii do dyskusji; organizacja dyskusji z grupą; udział w dyskusji.

Uwagi:

ZEW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.