Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
semestr letni 2014/2015
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z rodziną dziecka niepelnosprawnego 06-PC-S1-51
Zajęcia semestr letni 2014/2015 (2014/2015L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 51
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Dykcik W., Twardowski A. (red.), Poznańska pedagogika specjalna. Poznań 2006.

Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń 2004.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej: szkice familologiczne. Toruń 2005.

Kowalska-Kantyka M., Postawy rodziny wobec dziecka niepełnosprawnego. W: Stankowski A., Balukiewicz M. (red.), O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Kraków 2006.

Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995.

Ochonczenko H., Nowicka A. (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T.1,2. Kraków 2006.

Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa 2007.

Stankowski A. (red.), Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (szkic monograficzny). Katowice 2008.

Stankowski A., Balukiewicz M. (red.), O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji. Kraków 2006.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003.

Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011 (R. 5.3. dotyczący afirmacji życia osób niepełnosprawnych).

Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków 1999.

Biela A., Rola babci i dziadka w opinii młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 9.

Dymara B. (red.), Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu. Kraków 2010.

Frączek Z., Pokoleniowe przemiany społecznej świadomości wartości rodziny. Rzeszów 2011.

Kuszczuk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stan prawny: 16 marca 2012 r. Wrocław 2012.

Michalska (red.), Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Poznań 2006.

Sztander W., Rozmowy, które pomagają. Warszawa 1999.

Więckiewicz B., Klimek M., (red.) Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych. Lublin 2012.

Zakres tematów:

1. Wychowanie rodzinne, terapia rodzin, indywidualna i grupowa praca z rodziną, poradnictwo dla rodziców – wyjaśnienie terminów. Teorie i koncepcje dotyczące wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, sensorycznie, ruchowo.

2. Rodzina jako grupa społeczna, instytucja, wspólnota. Struktura i typologia rodzin. Znaczenie spójności rodziny w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością.

3. Rodzina a proces wychowania młodego pokolenia (funkcje rodziny, więzi rodzinne, fazy rozwojowe, płaszczyzny analizy procesu wychowania w rodzinie).

4. Rodzinne wychowanie aksjologiczne, czyli o wartościach sprzyjających rozwojowi uczuciowemu i moralnemu dziecka z niepełnosprawnością.

5. Czynniki decydujące o pozytywnej atmosferze panującej w rodzinie. Klimat rodziny a rozwój emocjonalny dziecka niepełnosprawnego. Niepełnosprawność jako egzemplifikacja heroicznej drogi ku afirmacji życia.

6. Zagrożenia wychowania w rodzinie wielkomiejskiej XXI wieku (np. relatywizm moralny, rozwody, przemoc, uzależnienia, migracje, pracoholizm bądź bezrobocie rodziców). Przyczyny osamotnienia dziecka niepełnosprawnego we współczesnej rodzinie.

7. Znaczenie autorytetu pedagogicznego rodziców, dziadków, rodzeństwa i przyjaciół w kształtowaniu osobowości dziecka niepełnosprawnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość podstaw wiedzy dotyczącej form i metod pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, kluczowych pojęć, np. wsparcie rodziny, poradnictwo dla rodziców, terapia rodzin. Ocenie będzie podlegać również umiejętność analizy sytuacji dziecka i jego rodziny oraz skuteczność propozycji pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Oceniana będzie odpowiedź pisemna na pięć pytań otwartych z zakresu wykładów. Ocenie będzie podlegać merytoryczna kompletność wypowiedzi, oryginalność wysuniętych propozycji, dojrzałość językowa, logika wypowiedzi pisemnej. Ocena ulega obniżeniu za każdy brak odpowiedzi na pytanie bądź odpowiedź nieprawidłową. Ponad połowa odpowiedzi powinna być udzielona w stopniu zadowalającym, by student zaliczył kolokwium. Kolokwium niezaliczone należy poprawić w formie pisemnej bądź ustnej w terminie ustalonym przez prowadzącego wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.