Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w róznych obszarach problemów społecznych(A):Praca socjalna z osobami bezrobotnymi 05-SP-S1-PSOB(B)
semestr zimowy 2015/2016
Warsztat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca socjalna w róznych obszarach problemów społecznych(A):Praca socjalna z osobami bezrobotnymi 05-SP-S1-PSOB(B)
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Warsztat (Wr), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Sosnowski
Literatura:

Książki wiodące:

1. Arendt Ł., Hryniewicka A., Kukula – Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie – między diagnozą a działaniem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. CRZL, Warszawa 2013.

2. Bańka A. (red.) Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej. Print-b, Poznań 1992

3. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier. Print-b, Poznań 2007.

4. Błasiak D., Piątkowska – Lipka I. (red.) Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, ROPS, Katowice 2012.

5. Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Academica SWPS, Warszawa 2007.

6. Górak A., Sosnowski M., Wowra I., Flak B., Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej, Ergo, Wrocław 2011.

7. Gulczyńska A., Granosik M. (red.) Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne , CRZL, Warszawa 2014.

8. Hennessey R. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

9. Kacprzak A, Kudlińska I, Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

10. Kargulowa A.: O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa 2007.

11. Kukulak-Dolata I., J.Pichla,: Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.

12. Lubrańska A.. Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Difin, Warszawa 2008

13. Modele pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Opracowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” Kraków 2010.

14. Noga M., Stawicka M. K. (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Warszawa 2009.

15. Paszkowska -Rogacz A., Tarkowska M.: Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, BDZ, Warszawa 2004.

16. Paszkowska-Rogacz A.: Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. KOWEZ Warszawa,2002.

17. Ratajczak Z. (red.) Psychologia. Badania i aplikacje. Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, WUŚ Katowice, 1998.

18. Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy, KOWEZiU Warszawa 2012.

19. Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin. CRZL, Warszawa 2014.

20. Sosnowski M., Wieczorek L., Skazani na rynku pracy, Śląsk 2007.

21. Staręga – Piasek J. (red.), Ekonomia Społeczna. Perspektywa Rynku Pracy i Pomocy Społecznej. IRSS, Warszawa 2007

22. Wódz K., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008.

Opracowania standardów pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy:

1. Pauli J, Kłos A., Musielski T., Lipke S., Sosnowski M.: Standardy pracy socjalnej osobami pozostającymi bez pracy przygotowane w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków UE i EFS. Warszawa 2011.

2. Pauli J, Kłos A., Musielski T., Lipke S., Sosnowski M.: Pakiet usług na rzecz osób pozostających bez pracy przygotowany w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków UE i EFS. Warszawa 2011

3. J Pauli J, Kłos A., Musielski T., Lipke S., Sosnowski M.: Klub Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem Treningu Pracy przygotowany w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków UE i EFS. Warszawa 2011.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r.,Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Zakres tematów:

1. Misja, cele i strategie działania w pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy.

2. Osoby pozostające bez pracy funkcjonujące w systemie pomocy społecznej – charakterystyka grup, specyfika pracy z poszczególnymi grupami.

3. Metodyka pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy. Etapy metodycznego działania.

4. Budowanie relacji współpracy z osobami pozostającymi bez pracy.

5. Praca nad gotowością klientów do wyjścia na rynek pracy, motywowanie osób długotrwale pozostających bez pracy, opór w pracy socjalnej,

6. Promowanie postaw aktywnych, pro zawodowych.

7. Wspieranie i towarzyszenie w procesie pomagania.

8. Ocena - diagnoza sytuacji klienta będącego w trudnej sytuacji na rynku pracy / metody identyfikacji obszarów oceny klienta.

9. Analiza sytuacji klienta pozostającego bez pracy.

10. Planowanie wspólnych działań w pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy.

11. Aktywne metody wsparcia klienta pozostającego bez pracy, skuteczne wzorce, metody i techniki pracy z osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

12. Czynniki wpływające na pracę socjalną z osobami pozostającymi bez pracy.

13. Ewaluacja działań w pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy

14. Negocjowanie postanowień kontraktu socjalnego w obszarze aktywizacji zawodowej osób wykluczonych.

15. Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy.

16. Współpraca instytucji pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

17. Rola ekonomii społecznej w aktywizacji osób długotrwale pozostających bez pracy.

18. Wprowadzenie do problematyki rynku pracy.

19. Akty prawne regulujące kwestie aktywizacji osób pozostających bez pracy.

20. Instytucjonalne formy wsparcia osób pozostających bez pracy (w tym niepełnosprawnych) w kraju oraz za granicą.

Metody dydaktyczne:

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych.

Do wiodących metod pracy ze studentami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, symulacje, dyskusje, burza mózgów, praca z metaforą, rozwiązywanie problemów, praca w grupach, analiza dokumentacji, analiza badań i danych statystycznych,techniki multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

obecność na zajęciach – (każda nieobecność wymaga zaliczenia materiału),

aktywne uczestnictwo w zajęciach – 1 plus / jeden warsztat

twórcze realizowanie zajęć warsztatowych – 1 plus / jeden warsztat

przygotowanie pracy zaliczeniowej - w formie i tematyce wskazanej przez nauczyciela

W ramach warsztatów ocenie podlega:

- poziom wypracowanych treści (merytoryczność) – 2 plusy

- kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań – 1 plus

- kultura współpracy zespołowej – 1 plus

Punktacja:

5 plusów: BDB

4 plusy: DB+

3 plusy: DB

2 plusy: DST+

Ocena jest przyznawana poszczególnym osobom. Może być także przyznawana zespołowi – wszyscy jego członkowie otrzymują taką samą ocenę. W wyjątkowych przypadkach, gdy wyraźny jest udział i praca pojedynczych osób, otrzymują ocenę wyższą od reszty zespołu.

Uwagi:

3 semestr, Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.