Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2015/2016
lektorat, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:10 - 12:40
sala 144
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

-Literatura obowiązkowa:

„New Inside Out” Upper intermediate, Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2012

-Literatura uzupełniająca:

-Kurs językowy zamieszczony na platformie UPGOW: http://el.us.edu.pl/upgow/course/index.php?categoryid=33

E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

- M. McCarthy & F. O’Dell „Academic Vocabulary In Use”, Cambridge University Press 2008

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (New Inside Out Upper Intermediate, Macmillan):

1. Opisywanie zdarzeń i doświadczeń – utrwalenie teraźniejszych oraz przeszłych struktur czasownikowych (zastosowanie czasów: Present/Past Simple, Present/Past Continuous, Present/Past Perfect Simple, Present/Past Perfect Continuous, oraz struktur „would” i „used to”).

2. Dyskusja na temat „Pierwsze wrażenie” z zastosowaniem kolokacji przymiotnik-rzeczownik z zakresu „wygląd zewnętrzny”.

3. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy z zastosowaniem rejestru formalnego (budowanie pytań pośrednich oraz zwrotów typu „question tag”, oraz sformułowań typu: „so do I/neither do I”.

4. Rozmowa na temat wizerunku scenicznego na podstawie treści artykułu „Image queen” (słowotwórstwo - zastosowanie przedrostka „re-”).

5. Poszerzenie słownictwo z zakresu tematu: „Człowiek-wygląd zewnętrzny” (części garderoby, zwroty idiomatyczne i kolokacje).

6. Zastosowanie terminologii związanej z opisywaniem wyglądu zewnętrznego

(wyrażenia „spitting image”, „to look anything like”, „to bear resemblance to”, i inne).

7. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: list nieformalny.

8. Wypowiadanie się na temat różnych etapów w życiu człowieka i związanych z nimi doświadczeniami; dyskusja na temat wad i zalet „wymiany studenckiej” jako sposobu na rozwijanie umiejętności językowych i zdobywania doświadczenia życiowego, na podstawie treści tekstu „Vive la difference!”.

9. Formułowanie wypowiedzi na temat relacji rodzinnych oraz międzyludzkich z zastosowaniem zwrotów idiomatycznych, kolokacji nawiązujących do tematu oraz struktur czasownikowych: „czasownik +bezokolicznik”, „czasownik +forma gerundialna”, „czasownik + dopełnienie +bezokolicznik/forma gerundialna” iprzymiotników w zwrotach przyimkowych (np. „optimistic about”, „amazed at”) oraz w połączeniu z formą bezokolicznikową czasownika (np. „hard to imagine”).

10. Identyfikowanie rejestrów wypowiedzi formalnej i nieformalnej (stosowanie wyrażeń kolokwialnych).

11. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - oprowadzanie gościa po mieszkaniu lub domu ( wprowadzenie frazeologii związanej z tematem).

12. Rozwinięcie zakresu leksyki w oparciu o kolokacje z wyrazem „word”.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

-Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study).

-Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

-Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr, umiejętnościowych i wiedzowych ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK NAUKI JĘZYKA

[WFil: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Filologia polska, Informacja w instytucjach e-społeczeństwa, Kultury mediów, Komunikacja promocyjna i kryzysowa, Kulturoznawstwo, Sztuka pisania;

WNS: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo filozoficzne i coaching, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Doradztwo polityczne i publiczne, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Politologia, Stosowane nauki społeczne, Socjologia, Praca socjalna, Turystyka historyczna;

WPiPs: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Psychologia;

WPiA: Administracja, Prawo, Przedsiębiorczość;

WRiTv: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Reżyseria;

WTl: I rok Nauki o rodzinie, I i II rok Teologia, I i II rok Teologia pastoralna;

SzZ: Zarządzanie]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)