Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pracy naukowej 1 06-PS-NM-062
semestr zimowy 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pracy naukowej 1 06-PS-NM-062
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Hyla
Strona domowa grupy: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=44785
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bukowski A. (1994). Pycha naukowa. W: J. Goćkowski, P. Kisiel (red.) Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

2. Lilienfeld S.O., Lynn S.L., Ruscio J., Beyerstein B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa – Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.

3. Łukaszewski W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 16-44.

4. Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część I. Nowiny Psychologiczne, 2, 88-97.

5. Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część II. Nowiny Psychologiczne, 3, 54-64.

6. Nęcka E., Stocki R. (2011). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Literatura dodatkowa:

1. Brzeziński J. (2000). Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. (523-537). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Brzeziński J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Lett J. (1990). A field guide to critical thinking [online]. Dostępne: http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr121/fieldguide-criticalthinking.html

4. Łukaszewski W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. (67-92). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Toeplitz-Winiewska M. (2000). Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 3. (823-836). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Witkowski T. (2009). Zakazana psychologia. Taszów: Moderator

Zakres tematów:

14.10.2015 - Zajęcia organizacyjne. Psychologia jako nauka. Psycholog jako badacz. Mity psychologii potocznej.

• Przedstawienie programu zajęć i literatury przedmiotu.

• Omówienie celów nauczania, sposobu realizacji przedmiotu oraz wymagań

• Treści zajęć: termin nauka i praca naukowa, schemat poznania naukowego, psychologia jako nauka empiryczna z pogranicza nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, wymagania wobec psychologa jako badacza, potoczne postrzeganie psychologii, mity funkcjonujące w postrzeganiu psychologii, psychologia a „zdrowy rozsądek”.

Literatura do przygotowania na zajęcia:

• Lilienfeld S.O., Lynn S.L., Ruscio J., Beyerstein B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa – Stare Groszki: Wydawnictwo CiS, rozdział 1.

• Brzeziński J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdział 1 (literatura dodatkowa)

28.10.2015 Formy wymiany informacji naukowej. Podręczniki, monografie, artykuły, czasopisma naukowe, prace magisterskie, doktorskie, materiały pokonferencyjne & Styl naukowy w słowie pisanym. Zasady cytowania i tworzenia bibliografii.

• Przedstawienie różnorakich form wymiany informacji naukowej.

• Praca warsztatowa na różnych formach - analiza struktury prac i artykułów naukowych.

• Omówienie struktury wybranych form prac naukowej.

• Omówienie charakterystyki stylu naukowego.

• Analiza błędów stylistycznych mogących pojawić się w studenckich pracach naukowych.

Literatura do przygotowania na zajęcia:

• Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część I. Nowiny Psychologiczne, 2, 88-97.

• Łuszczyńska-Cieślak A., Cieślak R. (2001). Standardy przygotowania tekstu do publikacji. Część II. Nowiny Psychologiczne, 3, 54-64.

3. 25.11.2015 Pozanaukowe formy poznania. Artykuły naukowe i nienaukowe - przykładowa analiza wybranych źródeł pod kątem krytycznej oceny zawartych w nich doniesień. (zajęcia 3 według sylabusa)

• Omówienie pozanaukowych form poznania - potocznych, religijnych, artystycznych

• Cztery drogi do wiedzy - metoda dogmatyzmu, autorytetu, apriori oraz naukowa

• Pojęcie pychy naukowej

• Praca warsztatowa - porównanie artykułów z czasopism "kolorowych", artykułów popularnonaukowych i artykułów naukowych.

Literatura do przygotowania na zajęcia:

• Bukowski A. (1994). Pycha naukowa. W: J. Goćkowski, P. Kisiel (red.) Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Do zajęć wymagane jest przygotowanie studentów w postaci wyszukania i przyniesienia na zajęcia artykułów z podobnego zakresu tematycznego – jeden artykuł pseudonaukowy lub popularnonaukowy, jeden naukowy lub informacji na temat badań naukowych ze źródeł nienaukowych i ich weryfikację za pomocą źródeł naukowych.

9.12.2015 Korzystanie z zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych baz danych.

• Biblioteki posiadające zasoby z dziedziny psychologii, zasoby biblioteki wydziałowej

• Praca ćwiczeniowa– wyszukiwanie informacji w elektronicznych bazach artykułów naukowych.

Do zajęć wymagane jest przygotowanie studentów w postaci przygotowania tematów interesujących z punktu widzenia tworzenia posteru naukowego oraz referatu naukowego w zajęciach w kolejnym semestrze.

20.01.2015 Sprawdzian wiedzy - kolokwium zaliczeniowe & Posumowanie zajęć. Informacja zwrotna odnośnie kolokwium. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, prezentacja, dyskusja, praca przy komputerze

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje system punktowy, tzn. w trakcie semestru studenci zdobywają punkty, które później przeliczone zostaną na ocenę końcową. Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane z kolokwium zaliczeniowego (maksymalny wynik możliwy do uzyskania: 20 pkt).

Dodatkowo prowadzący zastrzega sobie możliwość oceny merytorycznej aktywności studentów w trakcie zajęć. Prowadzący zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ustnego odpytania studentów na zajęciach. Odpowiedź ustna podlegałaby ocenie na tradycyjnej skali (2-5), a jej wyniki będą uwzględniane w ostatecznej punktacji według zasady: ndst = -2 pkt; dst = 0 pkt; db i bdb = +1 pkt.

Wynik kolokwium sprawdzającego wiedzę i umiejętności uzyskane podczas zajęć:

- znajomość polskojęzycznych i angielskojęzycznych czasopism i elektronicznych baz danych z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dostępnych w bibliotece UŚ

- umiejętność rozróżnienia między fragmentami publikacji naukowych i nienaukowych z zakresu psychologii

- znajomość zagadnień związanych ze specyfiką stylu naukowego pisania prac

- umiejętność wyszukania i poprawienia fragmentów prac naukowych, błędnych pod względem stylistycznym

- znajomość charakterystycznych cech różnych form prac naukowych

- znajomość omawianych na zajęciach pojęć i koncepcji oraz umiejętność umiejscowienia ich w kontekście wypowiedzi, poprzez odpowiednie uzupełnienie nimi podanego tekstu

Powyższe będą w równy sposób wpływać na możliwą do uzyskania w kolokwium liczbę punktów.

Ocena końcowa z przedmiotu przedstawiona będzie na skali od 2 do 5, gdzie:

- ocena dst: 11-12 punktów

- ocena dst+: 13-14 punktów

- ocena db: 15-16 punktów

- ocena db+: 17-18 punktów

- ocena bdb: 19 i więcej punktów

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na co najmniej 50% zajęć oraz odrobienie każdej nieobecności (w ramach konsultacji) wykraczającej poza 1 dozwoloną nieobecność.

Uwagi:

Kolokwium pisemne w formie pytań otwartych i zamkniętych, a także pracy z tekstem (uzupełnianie pustych miejsc, wyszukiwanie błędów w tekście). Termin przeprowadzenia kolokwium – ostatnie zajęcia w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.