Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka wakacyjna [06-PE-EWP-S1-37] semestr zimowy 2015/2016
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka wakacyjna [06-PE-EWP-S1-37]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 114
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Hewilia Hetmańczyk, Ewelina Kawiak, Zofia Malec, Małgorzata Mnich, Marcin Musioł
Literatura:

Zgodna z zaleceniami opiekuna praktyki wyznaczonego przez placówkę oświatową, w tym:

• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (I etap edukacyjny). Załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

• wybrane programy wychowania przedszkolnego,

• wybrane programy nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej.

Zakres tematów:

Treści zajęć uzależnione będą od planu pracy dydaktyczno-wychowawczej wybranych placówek oświatowych – przedszkola oraz szkoły podstawowej.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Dokumentacja praktyk (dzienniczek) - student prowadzi notatki z obserwacji pracy nauczyciela, u którego odbywa się praktyka, zapisuje uwagi i spostrzeżenia wynikające z obserwacji zachowania się dzieci (ważne uroczystości, wyjścia do kina, teatru, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.), przygotowuje konspekty samodzielnie prowadzonych zajęć, które zostają sprawdzone i zatwierdzone do realizacji przez opiekuna praktyki wyznaczonego w placówce. Na tej podstawie opiekun praktyki w placówce wypełnia Arkusz oceny realizacji praktyki wakacyjnej, w którym dokonuje oceny przydatności studenta do zawodu nauczyciela (ocena opisowa oraz ocena w skali: bdb, db plus, db, dost plus, dost, ndst.). Oceniana będzie kompletność przygotowanej dokumentacji, w tym zaangażowanie studenta w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej, ich poprawność metodyczna i merytoryczna. Nauczyciel akademicki – opiekun bierze pod uwagę ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki w placówce na Arkuszu oceny realizacji praktyki wakacyjnej.

Raport z przebiegu praktyki wakacyjnej - student w formie opisowej określa zadania i czynności, które wykonywał w trakcie realizacji praktyki wakacyjnej w wybranej placówce oświatowej. Ocenie podlegać będzie zgodność zadań i czynności opisanych przez studenta z faktyczną realizacją obowiązków powierzonych studentowi w trakcie odbywania praktyki wakacyjnej.

Rejestr frekwencji - w pierwszym tygodniu realizacji praktyki student powinien przedstawić szczegółowy plan realizacji praktyki nauczycielowi akademickiemu - opiekunowi, z zaznaczeniem dni i godzin przebywania w placówce oraz numeru telefonu do placówki - zgłoszenie e-maliowe, pocztowe, bądź telefoniczne. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nauczyciel akademicki – opiekun praktyki ma prawo obniżyć ocenę z zaliczenia praktyki wakacyjnej. Oceniana będzie wysoka frekwencja na zajęciach praktycznych. Student zobowiązany jest do zrealizowania 45 godzin praktyki w przedszkolu oraz 45 godziny w szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z harmonogramem ustalonym w placówkach. Nauczyciel akademicki – opiekun praktyki zobowiązany jest do przeprowadzenia hospitacji osobistej bądź telefonicznej w celu potwierdzenia realizacji wymaganej liczby godzin.

Uwagi:

Praktyka trwać będzie 4 tygodnie, 2 tygodnie – 10 dni w placówce przedszkolnej i 2 tygodnie – 10 dni w szkole podstawowej w klasach I-III.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)