Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 1) 06-PE-EWP-S1-38
semestr zimowy 2015/2016
seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 1) 06-PE-EWP-S1-38
Zajęcia semestr zimowy 2015/2016 (2015/2016Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.

Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.I. Warszawa 2010.

Gerstmann S.: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1985.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Góralski A.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1994.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2000.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013.

Krȕger H.: Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Krȕger H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.

Kubinowski M., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Mayntz R., K. Holm, P. Hubner: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa 1985.

Nowak A.: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1995.

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

Pieter J.: Z zagadnień pracy naukowej. Wrocław 1974.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Pilkiewicz M.: Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań. [W:] Materiały do nauczania psychologii. Red. L. Wołoszynowa. Seria III, T.II. Metody badań psychologicznych. Warszawa 1973.

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T II. Pedagogika wobec edukacji, polityki i badań naukowych. Gdańsk 2006.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M.: Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa 1990.

Wright H.F.: Obserwacyjne metody badania dziecka. [W:] Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. Red. P.H. Mussen. T I. Warszawa 1970.

Zaborowski Z.: Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. Wrocław 1973.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Zaręba E.: Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Żywczok A.: Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009.

Zakres tematów:

1. Zgłębianie zainteresowań pedagogicznych studentów w celu dokonania wyboru tematyki pracy licencjackiej i sformułowania jej tytułu.

2. Zapoznanie się z procedurą postępowania badawczego:

-wybór problematyki (z uzasadnieniem w świetle aktualnego stanu wiedzy) oraz przedmiotu badań;

-formułowanie celów i problemów badawczych;

-sprecyzowanie tematu i tytułu pracy;

-wybór terenu badań;

-dobór osób badanych;

-wybór metody/metod badań;

-opracowanie technik badawczych;

-opracowanie narzędzi badawczych;

-badania pilotażowe;

-przeprowadzenie badań właściwych;

-opracowanie danych empirycznych i interpretacja wyników badań (wnioskowanie, sformułowanie rozwiązania problemu, refleksja nad rozwiązaniem).

3. Sposoby korzystania ze źródeł naukowych i eksploatowania zawartości specjalistycznych czasopism pedagogicznych.

4. Zasady przygotowania rozdziału teoretycznego pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegać zaangażowanie studenta (w tym frekwencja na seminarium) oraz postępy w zakresie: konkretyzowania własnych zainteresowań naukowych, samodzielności związanej z poszukiwaniem i studiowaniem literatury przedmiotu, zaangażowania w przygotowanie pierwszego rozdziału pracy licencjackiej, kultury językowej prezentowanej podczas seminarium, rozwoju naukowego, autoedukacji i samodyscypliny, systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych.

Jakość pisemnej pracy licencjackiej wyznacza: wybór oryginalnej tematyki pracy związanej z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi oraz specjalnością; poprawne sformułowanie tytułu pracy licencjackiej; umiejętność uzasadnienia naukowego znaczenia podjętej tematyki; poprawność metodologiczna, zawartość merytoryczna (kompletność treściowa, oryginalność, holizm, znajomość aktualnego stanu badań w analizowanym zakresie tematycznym); dojrzałość wypowiedzi pisemnej (umiejętność argumentacji, analizowania, syntezy, porównywania, klasyfikowania, wnioskowania, abstrahowania); dokładność analizy i interpretacji wyników badań; staranność opracowania komputerowego; trafność doboru literatury naukowej.

Seminarium licencjackie (I semestr) przygotowuje studenta do samodzielnego wyboru tematu pracy, zgłębienia literatury dotyczącej przedmiotu badań, w tym metodologicznej, a następnie przygotowania I rozdziału (teoretycznego) pracy licencjackiej.

Uwagi:

Studenta obowiązuje znajomość zaprezentowanych podczas zajęć seminaryjnych zagadnień metodologicznych i merytorycznych, m.in. z zakresu pedagogiki, etyki pracy naukowej, socjologii, psychologii (korzystając z proponowanych pozycji bibliograficznych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.