Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski poziom A2 (podstawowy) [07-PR-NM-JANG.A2.2] semestr zimowy 2015/2016
lektorat, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski poziom A2 (podstawowy) [07-PR-NM-JANG.A2.2]
Zajęcia: semestr zimowy 2015/2016 [2015/2016Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Strona domowa grupy: http://el.us.edu.pl/wpia
Literatura:

-Literatura obowiązkowa:

Richard Acklam, Araminta Crace „TOTAL ENGLISH”(poziom pre-intermediate), Pearson/Longman 2006, Students’ Book, Workbook

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 6-10 podręcznika podstawowego (Total English Pre-intermediate):

Zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

1. Opisywanie zwiedzanych miejsc, krajobrazów miejskich i wiejskich (leksyka z zakresu geografii, zastosowanie formy ‘will’ do wyrażania przewidywań, obietnic i spontanicznych decyzji).

2. Wypowiadanie się na temat warunków życia w wieku dziewiętnastym i obecnie (leksyka z zakresu urządzeń AGD, stosowanie wyrażeń określających ilość :too, much/many, enough)

3. Zabieranie głosu w dyskusji na temat akcji dobroczynnych na podstawie tekstu (słownictwo ogrodnicze, użycie wyrażeń ze słowem ‘like’).

4. Opisywanie ciała ludzkiego i wyglądu, dyskusja na temat osobowości (nazwy części ciała, przymiotniki służące do opisu wyglądu oraz cech charakteru, zastosowanie pierwszego okresu warunkowego, rzeczownik odsłowny a bezokolicznik).

5. Prowadzenie rozmów na temat chorób, dolegliwości, wizyt u lekarza, sposobów leczenia (leksyka z zakresu chorób i opisu dolegliwości, zdania okolicznikowe celu, przyczyny i skutku).

6. Zabieranie głosu w dyskusji na temat znaczenia pośpiechu w życiu (czasowniki i inne wyrażenia w temacie pośpiechu, czasowniki frazowe, zastosowanie strony biernej w czasie teraźniejszym).

7. Interpretowanie fragmentu powieści (omówienie budowy pytań prostych i szczegółowych oraz pytań o podmiot, zastosowanie czasu ‘Past Continuous’ ‘Past Simple’ w opowiadaniach o przeszłości).

8. Opisywanie pracy zawodowej, udzielanie rad na temat zachowania kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej (nazwy zawodów oraz wyrażenia związane z pracą, zastosowanie czasowników ‘make’ i ‘do’, czasowniki modalne ‘can, could, be able to’ dla wyrażenia umiejętności i możliwości).

9. Prowadzenie dyskusji na temat popularnych przestępstw (nazwy przestępstw i rodzajów kar, zastosowanie strony biernej w czasie przeszłym).

10. Opisywanie dzikiej przyrody, interpretacja tekstu (nazwy zwierząt, czasowniki frazowe).

11. -Wypowiadanie się na temat zachowania i zwyczajów zwierząt domowych oraz ich wpływu na człowieka (czasownik z przyimkiem, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, poprawne zastosowanie określników ‘some, any, few, many, much’ oraz przedimka określonego ‘the’).

Metody dydaktyczne:

-Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz przede wszystkim z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

-Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

-Opis pracy własnej studenta:

Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowej http://el2.us.edu.pl/wpia (kurs: „ANG PRAWO A2 KURS 4 semestr 2”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list, wypowiedzi ustnych w formie nagrania, prowadzenie rozmów w formie „czatu” oraz wypowiedzi na „forum”.

Praca z zalecanym podręcznikiem Richard Acklam, Araminta Crace „TOTAL ENGLISH”(poziom pre-intermediate) i inną literaturą uzupełniającą wskazaną przez lektora.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie elearningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami w podręczniku (units 6-10).

Uwagi:

grupa piątkowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)