Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-S1-SBNM14
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-S1-SBNM14
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

2. Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?,

Warszawa 2009.

3. Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin: między integralnością

a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

4. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Zeszyty Naukowe AON”.

5. Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

6. Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej (tłumaczenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego).

7. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

8. Gawrycki F. M. (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące,

Warszawa 2013.

9. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

10. Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.

11. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

12. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

13. Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Toruń 2013.

14. Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń, 2014.

15. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

16. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

17. Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

18. Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

19. Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, Łódź 2015.

Literatura uzupełniająca

1. Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

2. Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej : dylematy i wyzwania, Poznań 2013.

3. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

4. Levitt M., Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.

5. Lipold P., Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu

i Korei Północnej. Studium przypadków, Warszawa 2012.

6. Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

7. Marszałek-Kawa J. (red.), Meandry japońskiej polityki, Toruń 2008.

8. Marszałek-Kawa J. (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku : azjatycka perspektywa, Toruń 2011.

9. Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.

10. Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

11. Skonieczka K., Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesna Japonia – dylematy

i wyzwania, Toruń 2014.

12. Wardęga J. (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2013.

13. Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system : teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające i organizacyjne.

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 1.

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 2.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 1.

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 2.

6. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec.

7. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji.

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii.

9. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Iranu.

10. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Izraela.

11. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin.

12. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Japonii.

13. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Brazylii.

14. Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Indii i Pakistanu.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student zna i rozumie różne strategie bezpieczeństwa.

Kryteria oceny

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach wykładowca może przyjąć inną formę pisemnych sprawdzianów wiedzy.

Przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych.

W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student zna i rozumie różne strategie bezpieczeństwa.

kryteria oceny

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 5 pytań otwartych.

Czas trwania kolokwium: 60 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

7 zajęć i więcej – ocena bardzo dobra,

6 zajęć – dobra plus,

5 zajęć – dobra,

3-4 zajęcia – dostateczna plus,

2 zajęcia – dostateczna,

0-1 zajęcia – niedostateczna.

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.