Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych 05-PO-WS-S1-RSM12
semestr letni 2015/2016
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych 05-PO-WS-S1-RSM12
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

2. Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

3. Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Instytut Wschodni UAM, Poznań 2014.

4. Chojnowski A., Burski J. J., Ukraina, Warszawa 2006.

5. Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

6. Czasopisma: „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Punkt Widzenia” (Ośrodek Studiów Wschodnich), „Studia Politologica”, „Zeszyty Naukowe WSOWL”.

7. Iwanek T., Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, Katowice 2016.

8. Janicki K., Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

9. Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Toruń 2010.

10. Kozłowski K., Rewolucja tulipanów w Kirgistanie: geneza, przebieg, następstwa, Warszawa 2009.

11. Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

12. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne,

Warszawa 2010.

13. Materski W., Gruzja, Warszawa 2010.

14. Ostaszewski P. (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006.

15. Solak J., Mołdawia – republika na trzy pęknięcia: historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009.

16. Stolarczyk M., Lakomy M., Czornik K., Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, prawne, gospodarcze oraz społeczne, Katowice 2015.

Literatura uzupełniająca

1. Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

2. Herpen van H. M., Wojny Putina: Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014, Warszawa 2014.

3. Kapuśniak T., Fedorowicz K., Gołoś M. (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina: wobec wyzwań współczesnego świata, Lublin-Chełm 2009.

4. Kapuśniak T., Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. T. 2, Lublin 2011.

5. Korzeniowski M., Tarasiuk D., Latawiec K., Armenia, Azerbejdżan, Gruzja: przyszłość i teraźniejszość, Lublin 2013.

6. Kosienkowski M., Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, Lublin 2008.

7. Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

8. Kozłowski K., Kolory rewolucji, Warszawa 2012.

9. Kwiatkiewicz P., Azerbejdżan: ukształtowanie niepodległego państwa, Toruń 2009.

10. Olszewski P., Borkowski K.(red.), Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Piotrków Trybunalski 2008.

11. Smoleń M., Lubina M. (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy

i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw, Kraków 2011.

12. Strachota K., Bartuzi W., Reintegracja czy rekonkwista? : Gruzja wobec Abchazji i Osetii Południowej w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych, Warszawa 2008.

13. Stępień S., Pomarańczowa rewolucja: kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006.

14. Świętochowski T., Azerbejdżan, Warszawa 2006.

15. Świętochowski T., Azerbejdżan i Rosja: kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Pozycja Gruzji po rozpadzie ZSRR. Determinanty i przebieg rewolucji róż w Gruzji.

3. Sytuacja w Gruzji po rewolucji róż. Wojna gruzińsko-rosyjska (2008) i obecny stan państwa.

4. Determinanty i przebieg pomarańczowej rewolucji na Ukrainie; implikacje konfliktu na Ukrainie (2014-) – wybrane aspekty.

5. Determinanty, przebieg i implikacje rewolucji tulipanów w Kirgistanie.

6. Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim cz. 1: geneza, przebieg oraz współczesna perspektywa konfliktu o Górski Karabach.

7. Zamrożone konflikty na obszarze postradzieckim cz. 2: Naddniestrzańska Republika Mołdawska – geneza oraz status we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Praca własna studenta obejmuje:

a) zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

b) regularne zapoznawanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach oraz przygotowywanie wystąpień ustnych,

c) przygotowania do pisemnych sprawdzianów wiedzy i kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Pisemne sprawdziany wiedzy

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Kryteria oceny

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych.

W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych

Kolokwium zaliczeniowe

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Kryteria oceny

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 30

15 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 28-30

Dobry + - 25-27

Dobry – 22-24

Dostateczny + - 19-21

Dostateczny – 16-18

Niedostateczny – 15 i mniej punktów.

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę kolokwium zaliczeniowego. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 15 pytań złożonych.

Czas trwania kolokwium: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.

Dyskusja moderowana

wymagania merytoryczne

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk

i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie

u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 5 i więcej – bardzo dobra

• 3-4 – dobra

• 1-2 – dostateczna

• 0 – niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

4 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.