Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 1 06-PS-SM-401
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Dymkowski, M. (2003). Zmienność mentalności a historyczna ogólność teorii psychologicznych.

W: Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz (red.), Psychologia umysłu (s. 226–236). Gdańsk: GWP.

2. Feist, G.J. (2006). The psychology of science and the origin of scientic mind. New Haven, London: Yale University Press.

3. Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych

w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

4. Jach, Ł. (2015). Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

5. Jach, Ł., Sikora, T. (2010). Mentalność prawego kciuka jako poznawczy regulator funkcjonowania współczesnego człowieka. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 47–63). Sopot: GWP.

6. Kahneman, D. (2013). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

7. Kossowska, M. (2005). Umysł niezmienny… Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: Wydawnictwo UJ.

8. Lachowicz-Tabaczek, K. (2004). Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Gdańsk: GWP.

9. Nosal, C.S. (2007). Psychologia poznania naukowego – umysły i problemy. Nauka, 2, 57–76.

10. Sikora, T., Górnik-Durose, M. (2013). O mentalności współczesnego człowieka, jej źródłach i przejawach. W: M. Górnik-Durose (red.), Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne (s. 15–50). Sopot: GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Anderson, C.A., Lepper, M.R., Ross, L. (1980). Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited informaction. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 1037–1049.

2. Bar-Tal, Y., Stasiuk, K., Maksymiuk, R.A. (2013). Patients’ Perceptions of physicians’ epistemic authority when recommending flu inoculation. Health Psychology, 32, 706–709.

3. Bessi, A., Coletto, M., Davidescu, G.A., Scala, A., Caldarelli, G., Quattrociocchi, W. (2015). Science vs conspiracy: collective narratives in the age of misinformation. PLOS ONE 10(2): e0118093.

4. Cacioppo, J.T., Petty, R.E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116–131.

5. Chalmers, A. (1997). Czym jest to, co zwiemy nauką?. Wrocław: Siedmioróg.

6. Dawkins, R. (2007). Bóg urojony. Stare Groszki: CiS.

7. Dawkins R. (2014). Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości. Gliwice: Helion.

8. Dunbar, R. (1996). Kłopoty z nauką. Gdańsk –Warszawa: Marabut/Volumen.

9. Farias, M., Newheiser, A.-K., Kahane, G., de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of stress and existential anxiety. Journal of Experimental Social Psychology, 49,

1210–1213.

10. Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: PWN.

11. Hanlon, M. (2011). 10 pytań, na które nauka nie znalazła (jeszcze) odpowiedzi. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

12. Harp, S.F., Mayer, R.E. (1998). How seductive details do their damage: A theory of cognitive interest in science learning. Journal of Educational Psychology, 90, 414–434.

13. Kahan, D.M. (2013). Ideology, motivated reasoning, and cognitive reflection. Judgment and Decision Making, 8, 407–424.

14. Kahan, D.M., Dawson, E.C., Peters, E., Slovic, P. (2013). Motivated numeracy and enlightened self-government. Yale Law School, Public Law Working Paper No. 307.

15. Keil, F.C. (2006). Explanation and understanding. Annual Review of Psychology, 57, 227–254.

16. Kossowska, M., Hanusz, K., Trejtowicz, M. (2012). Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia. Dobór pozycji i walidacja skali. Psychologia Społeczna, 7, 89–99.

17. Kruglanski, A., Raviv, A., Bar-Tal, D., Raviv, A., Sharvit, K., Ellis, S., Bar, R., Pierro, A., Manetti, L. (2005). Says who? : Epistemic authority effects in social judgment. Advances in Experimental Social Psychology, 37, 345–392.

18. Kruglanski, A.W., Webster, D.M. (1996). Motivated closing of the mind. Psychological Review, 103,

263–283.

19. Lewandovsky, S., Gignac, G.E., Oberauer, K. (2013a). The role of conspiracist ideation and worldviews in predicting rejection of science. PLOS ONE, 8, 1–11.

20. Lewandowsky, S., Oberauer, K., Gignac, G.E. (2013b). NASA faked the Moon landing – therefore, (climate) science is a hoax. An anatomy of the motivated rejection of science. Psychological Science, 24, 622–633.

21. Lilienfeldt, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J., Beyerstein, B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Stare Groszki: CiS.

22. Milgram, S. (2008). Posłuszeństwo wobec autorytetu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

23. Mudyń, K. (2008). Miejsce nauki i psychologii w kulturze zdominowanej ideologią wolnego rynku. Psychologia Społeczna, 3, 353–361.

24. Pennycook, G., Cheyne, J.A., Barr, N., Koehler, D.J., Fugelsang, J.A. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. Journal of Decision Making, 10, 549–563.

25. Rozenblit, L. Keil, F. (2002). The misunderstood limits of folk science: an illusion of explanatory depth. Cognitive Science, 26, 521–562.

26. Weisberg, D.S., Keil, F.C, Goodstein, J., Rawson, E., Gray, J.R. (2008). The seductive allure of neuroscience explanations. Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 470–477.

27. Życiński, J. (2012). Struktura rewolucji metanaukowej. Studium rozwoju współczesnej nauki. Kraków: Copernicus Center Press.

28. Życiński, J. (2015). Elementy filozofii nauki. Kraków: Copernicus Center Press.

29. Coroczne odpowiedzi wybitnych naukowców na pytania zadawane na stronie: https://www.edge.org/annual-questions; a także polskie tłumaczenia ich wyboru, wydane w roku 2008 w wydawnictwie Smak Słowa.

Zakres tematów:

We współczesnym świecie tematyka związana z nauką, naukowcami i odkryciami naukowymi obecna jest nie tylko w kontekście akademickim, ale również przekazach adresowanych do szerokiego grona odbiorców. W prasie, radiu, telewizji i Internecie można odnaleźć liczne przykłady spopularyzowanych treści o charakterze naukowym, wchodzenia naukowców w rolę komentatorów bieżących wydarzeń oraz dzieł fabularnych odnoszących się do elementów systemu naukowego. Kształtujący się pod wpływem powyższych informacji wizerunek nauki może jednak odbiegać od tego, jak widzą ją sami naukowcy, czego psychologicznym odzwierciedleniem wydają się być zróżnicowane postawy wobec nauki – od entuzjazmu (charakterystycznego np. dla przedstawicieli ruchów transhumanistycznego i posthumanistycznego) po sceptycyzm i kontestację (charakterystyczne np. dla kreacjonistów, przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego czy zwolenników myśli postmodernistycznej).

Tematyka seminarium koncentruje się wokół psychologicznych uwarunkowań i korelatów przekonań dotyczących nauki, naukowców i elementów systemu naukowego. Podczas zajęć studentom przedstawione zostaną teorie i wyniki badań prowadzonych w ramach receptywnej psychologii nauki, czyli dziedziny badającej wyznaczniki przyswajania informacji naukowych oraz ustosunkowywania się do nich. Wśród ujęć teoretycznych, stanowiących tło prowadzonych w ramach seminarium rozważań, można wymienić m.in. koncepcje odnoszące się do potrzeby poznawczego domknięcia, autorytetu epistemicznego, mentalności prawego kciuka, opanowywania trwogi, silnie scjentystyczego światopoglądu (scjentoteizmu), a także bardziej ogólne koncepcje wypracowane w ramach psychologii poznawczej i społecznej. Opanowanie wymienionych zagadnień ma umożliwić studentom formułowanie problemów badawczych dotyczących wewnątrzjednostkowych (np. osobowościowych) oraz pozajednostkowych (np. kulturowych czy sytuacyjnych) aspektów stanowiących kontekst kształtowania się przekonań na temat roli nauki we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie problemów badawczych wymagających empirycznej penetracji.

Metody i kryteria oceniania:

Poszczególne, poddawane ocenie elementy procesu weryfikacji następują w określonych momentach cyklu zajęć:

• Przedstawienie referatu oraz złożenie go w formie pisemnej następuje około 20-tej godziny zajęć dydaktycznych. Wskazany referat powinien być przedstawiony w ciągu 20 minut, a jego pisemna wersja wraz ze spisem literatury nie powinna przekroczyć 25 tysięcy znaków.

• Ustne przestawienie własnego zamysłu badawczego następuje około 40-tej godziny zajęć. Student powinien być przygotowany na dodatkowe pytania prowadzącego oraz innych uczestników seminarium.

• Pisemne przedstawienie problematyki badań własnych powinno zostać złożone do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego w formie nie przekraczającej 40 tysięcy znaków wraz ze spisem literatury.

Zarówno w przypadku ocen cząstkowych, jak i oceny końcowej z przedmiotu zastosowanie ma standardowa skala ocen akademickich:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

W przypadku ocen z referatu, ustnej prezentacji zamysłu badań własnych oraz pisemnego przedstawienia problematyki badań własnych w formie procentowej ocenia się następujące aspekty struktury ocenianego materiału:

• Zawartość merytoryczna wywodu.

• Osadzenie wywodu w funkcjonujących koncepcjach psychologicznych.

• Powiązanie treści z zagadnieniami praktycznymi i/lub ogólnym kontekstem funkcjonowania współczesnego człowieka.

• Obudowanie wywodu odniesieniami bibliograficznymi, w szczególności wskazującymi teksty opublikowane w ciągu ostatnich 10 lat.

• Spójność pracy ze Standarami APA (w przypadku prac pisemnych) lub uprzystępnienie przekazu odbiorcom (w przypadku prac ustnych).

UWAGA: W przypadku odkrycia w pracy znamion plagiatu lub innego zachowania podlegającego negatywnej ocenie etycznej (np. zlecenia przygotowania pracy przez inną osobę) dane zachowanie będzie podlegać omówieniu na forum grupy seminaryjnej oraz skutkować oceną niedostateczną.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.